novinky z radnice

Vo februári pokračovala realizácia dvojročné- ho kultúrneho projektu CultNet, v rámci kto- rého sa mesto Trnava zapojilo do siete vytvá- rania kultúrno-turistických podujatí a spoznávania národných tradícií. Hlavnými partnermi projektu sú mestá Varaždín v Chorvátsku a slovinské mesto Ptuj, ktoré prizvali svoje partnerské mestá Burghausen a Ravensburg v Nemecku, Zalaegerszeg v Maďarsku, Banskú Štiavnicu a Trnavu. Organizátormi sú striedavo samosprávy miest Varaždín a Ptuj. Projekt je financovaný z programu Občania pre Európu pre roky 2007 – 2013 z akcie Siete partnerských miest. Prvá časť projektu sa uskutočnila v mes- te Varaždín v minulom roku, kedy sa orga- nizátori snažili predstaviť kultúru v moder- nom poňatí, tzv. kultúrnou inováciou a jej inklúziou do existujúcej kultúrno-turistickej ponuky. Na pozadí projektu prebiehal Trash Film Festival. V meste Ptuj sa vo februári tohto roku uskutočnila druhá časť projektu počas tradičného karnevalu pod názvom Kurentovanje, ktorý je najväčším kultúrno- -etnografickým sviatkom v Slovinsku. Tretia časť projektu sa uskutoční v júli 2010 vo Varaždíne, kde bude tematický seminár a medzinárodný workshop na tému kultúra v 21. storočí. Cieľom je vytvoriť kultúrnu sieť – kontakty pre možnú medziná- rodnú kultúrnu spoluprácu v budúcnosti. Jej formy budú dohodnuté na záver projektu.

Zatiaľ nehodnotené