novinky z radnice

Mesto Trnava sa hlási do národnej súťaže Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblastiach o Európsku cenu Hlavné mesto biodiverzity, ktorú organizuje Regionálne environmentálne centrum (REC) Slovenska. Súťaž je zameraná na podporu biodiverzity v mestskom prostredí. Okrem Slovenska sa realizuje aj v Nemecku, Francúzsku, Maďarsku, Španielsku. Projekt je čiastočne financovaný z programu EÚ LIFE+1, Ministerstvom životného prostredia SR a spolufinancovaný REC Slovensko z vlast- ných zdrojov. Jednou z aktivít projektu je podpora a motivácia mestských samospráv k ochrane prírody a biodiverzity. Na Slovensku je v tomto roku súťaž pilotne pripravená pre všetky mestá, v roku 2011 sa predpokladá jej rozšírenie aj na slovenské obce. Na zapojenie do súťaže je potrebné vyplniť a predložiť dotazník, ktorý vypracovalo REC Slovensko v úzkej spolupráci s projektovými partnermi, Národným poradným výborom projektu a ďalšími spolupracujúcimi partnermi. Dotazník pokrýva viacero aspektov biodiverzity a je rozdelený do piatich oblastí: územná a druhová ochrana, zeleň v sídle, voda, lesy a poľnohospodárstvo, plánovacie nástroje a organizácia, vzťahy s verejnosťou a environmentálne vzdelávanie. Okrem súťaže budú pre slovenské samosprávy pri- pravené aj ďalšie aktivity v oblasti ochrany biodiverzity, ako sú workshopy, informačné materiály a pod. Cieľom účasti v súťaži je prispieť k zvyšovaniu povedomia obyvateľov mesta o hodnotách biodiverzity a prírodných prvkov v urbanizovaných oblastiach, ktoré si zaslúžia našu ochranu a starostlivosť, a tiež získanie poznatkov o biodiverzite v našom meste.

Zatiaľ nehodnotené