novinky z radnice

Po zaradení Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) medzi desať najatraktívnejších európskych regiónov na podnikanie spomedzi 1034 skúmaných európskych oblastí, dostal 11. februára 2010 TTSK ďalšie významné ocenenie. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš prevzal v Bruseli v rámci súťaže Podnikateľský región roka (EER – European Entrepreneurial Region) organizovanej Výborom regiónov Európskej komisie, ocenenie za jasnú víziu do budúcnosti pre rok 2012. TTSK uspel v silnej konkurencii najmä bohatých a ekonomicky silných západoeurópskych regiónov. Cena pre rok 2012 bola udelená aj regiónom Katalánska a Helsínk. „Chápem to ako povzbudenie do ďalšej práce pre všetkých tých, ktorí sa na tvorbe plánov a zámerov ako zlepšovať život v kraji zúčastňujú. Je to zároveň príležitosť na otvorenie spolupráce s ostatnými ocenenými regiónmi. Už priamo tu v Bruseli som sa stretol s ministrom pre ekonomiku a hospodárstvo Brandenburska, ktorý vyhral so svojou víziou pre rok 2011. Rozprávali sme sa o tom, že sa budeme kontaktovať a snažiť sa urobiť niečo, čo bude prospešné pre oba regióny,“ povedal po prevzatí ceny predseda TTSK Tibor Mikuš. TTSK v súťaži predstavil svoj rozvoj v oblasti podnikania, siete škôl, vzdelávacích programov a ich prepojenie, pričom prezentoval ciele a opatrenia pre jednotlivé podregióny kraja v rámci rozvoja školstva a vzdelávania. V oblasti rozvoja regionálnej politiky kraj predstavil klastre, činnosť Hospodárskej rady TTSK a Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu TTSK. Súčasťou dokumentov boli podpísané memorandá o vzájomnej spolupráci a pomoci s regionálnymi združeniami miest a obcí, mestami, školami, združeniami, predstavenie Agentúry regionálneho rozvoja TTSK, regionálnych rozvojových agentúr a expozitúr TTSK. Ďalej kraj predložil možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ a iných verejných prostriedkov na rozvoj TTSK s popisom schválených a v súčasnosti realizovaných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Poslednou časťou prezentácie boli formy partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom v rámci národnej a európskej úrovne s možnosťami vytvárania a udržiavania podnikateľského prostredia. Podnikateľský región roka je pilotná celoeurópska iniciatíva, ktorej ambíciou je nájsť a oceniť regióny EÚ s výnimočnou víziou a plánom ako zlepšiť svoje podnikateľské prostredie, a to bez ohľadu na ich veľkosť, bohatstvo a aktuálnu situáciu. Predložený projekt sa musí opierať o preukázateľný politický záväzok zaviesť túto víziu do praxe.

Ivan KRAJČOVIČ (krátené)

Zatiaľ nehodnotené