novinky z radnice

Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave každoročne analýzu prinesených vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov. Kvalitu vody vo svojich studniach si tento rok chce overiť 278 obyvateľov okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Svetový deň vody je každoročne využívaný na informovanie a zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti vody, zdôrazňovaním prevencie pred znečisťovaním podzemných a povrchových vôd.

Značná časť obyvateľstva je zásobená pitnou vodou z verejného vodovodu. Kvalita distribuovanej vody je garantovaná a pravidelne preverovaná príslušnými orgánmi.

Časť obyvateľstva využíva aj vlastné individuálne zdroje. V rámci Svetového dňa vody v rokoch 2012 a 2013 bolo na obsah dusičnanov a dusitanov analyzovaných 510 vzoriek vôd z individuálnych studní, ktoré priniesli na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave obyvatelia z regiónov okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. Nevyhovovalo 375 vzoriek (74%), vyhovovalo 135 vzoriek (26%). Maximálna hodnota dusičnanov bola 320 mg/l vo vzorke vody zo studne v regióne obce Majcichov. Z uvedených údajov vyplýva, že kontaminácia vody z individuálnych studní na dusičnany a dusitany je v spomínaných okresoch značná. Zvyšovanie ich obsahu vo vodách súvisí s obhospodarovaním poľnohospodárskej pôdy, chovom hospodárskych zvierat a ďalšími činnosťami ľudskej spoločnosti.

Ak sa rozhodne občan používať vodu zo svojej studne ako úžitkovú vodu, napr. na polievanie záhrady, a voda má vyhovujúce senzorické vlastnosti (to znamená, že je číra, bezfarebná, bez zákalu, bez zápachu), nie je potrebné dať si ju analyzovať. Jej vyšetrenie je však potrebné v prípade, keď sa občan rozhodne používať vodu zo studne na pitie a varenie. Stanovenie dusičnanov a dusitanov je však len prvotnou informáciou, na základe ktorej nie je možné posúdiť kvalitu vody ako pitnej vody, ale v prípade, keď je výsledok vyhovujúci, má zmysel požiadať o vyšetrenie tzv. minimálneho rozsahu ukazovateľov v zmysle platnej legislatívy, čo predstavuje vyšetrenie piatich mikrobiologických ukazovateľov, siedmich biologických ukazovateľov a analýzu pätnástich chemických ukazovateľov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trnave bude prijímať vzorky vody z individuálnych vodných zdrojov na bezplatnú analýzu dusičnanov a dusitanov aj počas Dní zdravia 2014, ktoré sa uskutočnia 19. a 20. júna. Občania, ktorí ponuku RÚVZ nestihli využiť počas Svetového dňa vody, môžu v týchto dňoch od 8. do 16. hodiny vzorky priniesť vzorky vody zo svojich studní na trnavskú radnicu. Minulý rok pri tejto príležitosti priniesli občania na radnicu 453 vzoriek vody. Následná analýza obsahu dusičnanov a dusitanov ukázala, že až 311 vzoriek vody vzoriek nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu.

Ing. Jiří Janošek
Autor je vedúci odboru objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

 

Zatiaľ nehodnotené