novinky z radnice

Pri príležitosti osláv 80. výročia založenia speváckeho zboru Bradlan pripravuje Západoslovenské múzeum v spolupráci so speváckym zborom výstavu venovanú histórii zboru. Jej otvorenie sa uskutoční v piatok 21. mája o 15. hodine. Oslavám bude venovaný aj spoločný koncert Bradlanu s nórskym mužským spevokolom Vydre Mannskor z ostrova Gurskoy, ktorý sa začne v ten istý deň o 19. hodine v Divadle Jána Palárika. Dokumentárna výstava predsta- vuje históriu Bradlanu v priebehu desaťročí prostredníctvom dobových fotografií, tabiel, diplomov, pozvánok, bulletinov a plagátov. Vo vitrínach sú uložené významné zahraničné i domáce trofeje a vyznamenania, ktoré Bradlan získal počas svojej existencie. Výstavu dopĺňajú zoznamy členov Bradlanu, no i krátka spomienka na tých, ktorí už odišli z ich radov. História Bradlanu sa začala písať 30. mája 1930, v hostinci Starej strelnice, kde sa konala ustanovujúca schôdza vtedajších zamestnancov Vozovky. Schôdzu zvolal Jozef Bachratý, prvým dirigentom spevo- kolu sa stal Rudolf Slezáček, ktorého o rok neskôr nahradil Miroslav Jaura. V roku 1931 si spevokol vypracoval svoje stanovy a prijal názov Bradlan. Už v roku 1932 sa stal členom Združenia robotníckych speváckych spolkov so sídlom v Bratislave a pod jeho patronátom sa v roku 1936 zúčastnil prvého zahraničného zájazdu v maďarskom Pécsi. Koncom 30. rokov hrozil spevokolu zánik, proti jeho rozpusteniu sa však jednoznačne postavil Mikuláš Schneider Trnavský a zároveň 9. decembra 1938 prijal funkciu doživotného čestného pred- sedu spevokolu. V nasledujúcich dňoch sa stal Bradlan súčasťou Zväzu slovenských speváckych spolkov so sídlom v Martine. V roku 1944 sa zúčastnil Celoslovenských speváckych pretekov v Martine, kde získal v I. kategórii vyspelých mužských spevokolov 1. miesto a putovný pohár Ministerstva školstva a národnej osvety. Prvenstvo si obhájil i v rokoch 1947 a 1949, čím sa táto trofej stala jeho trvalým vlastníctvom. Počas rokov vojny Bradlan spolupracoval s rôznymi profesionálnymi umelcami, M. Schneider Trnavský a Anton Cíger venovali spevokolu viac ako 30 skladieb. V rokoch 1945 až 1948 nadväzoval Bradlan kontakty s inými umeleckými súbormi v Česku a na Morave, výsledkom čoho boli recipročné koncerty v Hodoníne, Hradci Králové ale i v Prahe. V roku 1946 prebie- hala náborová akcia presídle- nia Slovákov z Maďarska, v nej zohral veľmi dôležitú úlohu práve Bradlan, ktorý v Maďarsku odspieval 25 koncertov. 18. júna 1949 v kultúrnom dome trnavského Kovosmaltu odznel výročný stý koncert Bradlanu, na ktorom sa zúčastnil i M. Schneider Trnavský a bradlanistom sa prihovoril týmito slovami: „Ja sa hlboko klaniam pred krásnym výsledkom, ktorý ste dosiahli vaším horlivým devätnásťročným účinkovaním na poli zborového spevu a želám z celého srdca ďalších víťazných stovkových jubileí.“ Dvojstý koncert sa uskutočnil pri príležitosti 25. výročia založenia Bradlanu. Dirigovali ho zakladajúci dirigent Rudolf Slováček a oficiálny dirigent Daniel Bulla. Počas tohto obdobia sa Bradlan v kategórii pokročilých speváckych zborov na Slovensku štyrikrát umiestnil na 1. mieste, čím sa zaradil do kategórie Zlatého venca. Vystúpenia mužského speváckeho zboru od roku 1954 spestrovali vystúpenia vokálneho tria, ktoré pod vedením J. Richtera vystupovali aj samostatne, ich piesne mali vysokú umeleckú hodnotu a niektoré piesne nahrali aj pre Československý rozhlas. Svoju činnosť ukončili v roku 1966. 30. apríla 1961 prevzali zástupcovia spevokolu Bradlan štátne vyznamenanie Rad práce za dlhoročnú výchovnú a umeleckú činnosť. V polovici 60. rokov nastúpil do zboru ambiciózny dirigent Ivan Luknár, jeho pôsobenie zvýšilo umeleckú úroveň zboru a zároveň doplnilo repertoár novými umelecky náročnými zbormi. Plody tejto práce si Bradlan odniesol v roku 1970 z V. Medzinárodného festivalu zborového spevu v Medzyzdrojoch v Poľsku. Spevokol získal hlavnú cenu Medzinárodného festivalu Triglawa a Cenu poľského rozhlasu. Pod taktovkou mladého dirigenta Pavla Baxu v máji 1980 vyvrcholili oslavy 50. výročia založenia zboru. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil Festival robotníckych a učňovských speváckych zborov a Symfonický orchester Domu odborov v Prievidzi. Spevokol Bradlan mal v tomto čase dvoch dirigentov, 64 aktívnych spevákov a 14 čestných členov. Túto priaznivú situáciu sa nepodarilo udržať. Napriek tomu, že Bradlan koncertoval na domácej i zahraničnej scéne, jeho členská základňa sa zmenšovala a prichádzalo k častej výmene dirigentov. V roku 1994 bolo vytvorené združenie Trnavských mestských zborov. Jeho zakladajúcimi členmi sa stali Bradlan, Cantica nova a Tirnavia. Predsedom a hlavným dirigentom sa stal Gabriel Kalapoš. Významným medzníkom v existencii zboru bolo nastúpenie mladej dirigentky Viery Ho- vancovej v roku 1997. Pod jej vedením Bradlan zaradil do svojho repertoáru piesne národ- né, ľudové, klasické, no i diela sakrálnej a renesančnej polyfónie. Úspech nenechal na seba dlho čakať a už v júni 1997 získal Bradlan na Medzinárodnej speváckej súťaži v Olomouci – Svátky písní – striebornú medailu v kategórii svetskej aj sakrálnej tvorby. 5. marca 2000 pri príležitosti 70. výročia založenia ocenilo prácu Bradlanu mestské zastupiteľstvo v Trnave udelením Ceny mesta Trnavy. V súčasnosti Bradlan pracuje pod taktovkou Hany Borbélyovej a predsedom zboru je jeho dlhoročný člen Pavol Rampák. Bradlan sa svojimi vystúpeniami usiluje o dobrú propagáciu Trnavského kraja, za čo do- stal cenu Trnavského samosprávneho kraja a v roku 2009 získali dvaja jeho členovia Pavol Rampák a Pavol Diener medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Zbor spolupracuje so zahraničnými speváckymi zbormi ako sú Tervakosken Mieskuoro z Fínska, Union Chorale 1882 z francúzskeho Saint Louise a nórsky mužský spevokol Vydre Mannskor z ostrova Gurskoy.

Mgr. Lucia DUCHOŇOVÁ, historička ZsM

Zdroje: BADIAR, Juraj, BUGALOVÁ, Edita, RAMPÁK, Štefan : 1981. Robotnícky spevokol Bradlan. Bratislava: Obzor 1981 Zbierkový fond Západoslovenského múzea v Trnave

Za informácie z posledných rokov existencie Bradlanu vďačím predsedovi Bradlanu pánovi Pavlovi Rampákovi

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.5 (2 hlasovali)