novinky z radnice

Mestská samospráva pokračuje v rekonštrukcii mestského opevnenia. V rozpočte na tento rok je vyčlenených približne 100 000 eur na obnovu hradieb na Hlbokej ulici od lávky pre peších až po juhovýchodnú nárožnú vežu pri mestskom amfiteátri. Perspektívne sa uvažuje aj o iluminácii bášt a veží. Východná časť mestského opevnenia sa tak stane opäť viditeľnou súčasťou panorámy nášho mesta, podobne ako ju poznáme z historických vedút Trnavy.

Na základe metodického usmernenia Krajského pamiatkového úradu v Trnave sa uskutoční nielen oprava hradobného múru, ale aj jeho statické zabezpečenie. V tejto súvislosti bude potrebné odstrániť z blízkosti hradieb dreviny, ktoré svojím koreňovým systémom môžu narúšať ich kamenný základ. Odstránené budú aj dreviny v zlom zdravotnom stave, ktoré nemajú dlhodobú perspektívu prežitia, a tiež kroviny, v ktorých sa zdržiavajú príslušníci sociálne slabšej vrstvy, čo môže predstavovať problém aj z hľadiska bezpečnosti okoloidúcich alebo obyvateľov tejto lokality. Cieľom je ozdravenie porastu a uvoľnenie miesta pre náhradnú výsadbu, ktorá druhovou skladbou, veľkosťou a vhodným umiestnením esteticky dotvorí pohľad na mestské opevnenie, jedinečné nielen v slovenskom, ale aj európskom kontexte.

Projekt s názvom Rekonštrukcia parku na Hlbokej ulici v Trnave týkajúci sa priestoru známeho medzi Trnavčanmi ako Všivavý hájiček, dala spracovať mestská samospráva už v roku 2001, ale na jeho realizáciu v nasledujúcich rokoch chýbali finančné prostriedky. Obnova východného úseku hradieb je súčasne príležitosťou na aktualizovanie tohto projektu, ktorý mal opodstatnenie už v čase svojho vzniku. Vzhľadom na to, že v hájičku pri hradbách dlhodobo nebola vykonávaná systematická údržba, v poraste sa uchytilo veľa náletových drevín bojujúcich o priestor. Stoštyridsaťšesť z celkového počtu dvesto jedenástich stromov určených na výrub sú agáty biele, klasifikované na našom území ako invázne dreviny, ktoré sa rýchlo rozmnožujú a potláčajú rast pôvodných druhov. Zdravé stromy budú mať po odstránení inváznych, chorých a neperspektívnych drevín lepšie podmienky na ďalší rast.

Vyrúbané dreviny má v ďalšej etape prác nahradiť približne 290 až 390 nových odrastených stromov, ich konečný počet bude závisieť od obvodu kmeňa. Náhradná výsadba sa uskutoční čiastočne na pôvodných miestach a sčasti na iných pozemkoch vo vlastníctve mesta. Výrub a výsadba budú prebiehať v dlhšom časovom období.

 

Zatiaľ nehodnotené