novinky z radnice

Kniha Michala Horského Politické hry, ktorá vyšla začiatkom tohto roka, mapuje z pohľadu politológa dianie v slovenskom verejnom priestore za posledných päť rokov, pričom jeho postrehy a pripomienky zachovávajú odborný odstup od jednotlivých politických subjektov. Viacero tém odznelo v mediálnom priestore, kde bol pozývaný ako uznávaný odborník.

S humorom sa zvykne povedať, že politike na Slovensku rozumie skoro každý. Len politikom nie! Doliehajúca skepsa i kritický postoj k reálnemu vytváraniu spoločného priestoru sú trochu zákonité. Horšie je to s hľadaním vinníkov za tento stav. V pozícii občana sa radi uspokojíme s tvrdením, že vinní sú politici, v krajnom prípade systém. Ako to v živote býva, všetko so všetkým súvisí. Stav spoločnosti je výsledkom myslenia a konania všetkých, ktorí rôznymi spôsobmi vstupujú do tohto prostredia. Nielen politici, občania, voliči či nevoliči, ale aj úroveň myslenia a ekonomiky, vplyvy zvonka, z minulosti, tradície i kultúry. Musíme sa priznať, že v dnešnej mediálnej a rýchlej dobe je komplex týchto vzťahov pre mnohých značne neprehľadný. Ak sa neuspokojíme len s vlastným pohľadom, zisťujeme, že tak ako iné dôležité oblasti života, ani politika nie je len o tom, čo je viditeľné. A ešte menej o tom, čo je prezentované v médiách. Pre lepšie porozumenie hľadáme niekoho, kto zvažuje a hlbšie analyzuje stav, videné i skryté. Kde-tu porozumeli aj médiá, že politika nie je len o pohľade redaktora či o ponuke sprístupnených informácií, ale porozumenie predpokladá poznať systémy fungovania, širší kontext, históriu, vývoj myslenia i princípy politickej kultúry. Politológia sa tak stala nielen predmetom vzdelávania, ale aj odborným pohľadom na spoločenské a politické javy s dôrazom na základné princípy demokracie.

V Trnave roky žije odborník, komentátor, politológ a vysokoškolský pedagóg, ktorý je známy na celom Slovensku. Je ním Michal Horský. Svoju popularitu však nevystaval na mediálnych prezentáciách, ale na konkrétnych postojoch vo verejnom živote. Najskôr to bola jeho angažovanosť v rokoch 1962 až 1968 v Echu bratislavských vysokoškolákov, kde bol práve v obdobiach „politickej jari i mrazu“ výkonným redaktorom. Prirodzeným dôsledkom jeho vernosti ideálom bolo „normalizačné upratanie“ do Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Po roku 1989 sa angažoval pre veci verejné a stal sa členom redakcie Verejnosť, neskôr poslancom Federálneho zhromaždenia ČSFR a členom ústavnoprávneho výboru. Na Trnavskej univerzite prednášal v rokoch 1992 až 2006 a podieľal sa na jej znovuobnovení. Bol aj zakladateľom katedry politológie na Fakulte humanistiky a Nadácie Universitas Tyrnaviensis. V rokoch 1995 až 1996 absolvoval študijný pobyt vo Washingtone a v rokoch 2008 až 2009 pôsobil ako odborný asistent na UCM Trnava. Od roku 2007 vystupuje čoraz častejšie ako komentátor, publicista a politológ pre rôzne médiá.

Tento stručný náčrt pôsobenia Michala Horského vyústil v tomto roku do publikovania knihy Politické hry. Ponúka v nej rozhovory, vystúpenia i komentáre, ktoré mapujú politické dianie na Slovensku od roku 2011 až dodnes. Súhrn najdôležitejších posunov v slovenskom priestore vnáša svetlo do pochopenia politických turbulencií a sporov, no zároveň ponúka aj odborný pohľad na širšie súvislosti a problémy demokracie u nás. Prirodzene, pri vyhranených politických názoroch môžu viacerí čitatelia polemizovať s postrehmi autora. Ten však uchováva stranícku neutralitu pri komentovaní politických krokov a vyvážený postoj ku všetkým relevantným stranám pôsobiacim na našej scéne. Michal Horský patrí k zástancom demokracie, založenej na princípe parlamentnej demokracie, ktorej nosným znakom sú politické strany. Uvedomuje si ich súčasnú krízu, ktorá spočíva predovšetkým v strate ideí a hodnôt. Za dôležitý pokladá ich návrat do reálneho politického diania, ktorý však zároveň predpokladá dôslednú kritickú sebareflexiu jednotlivých štruktúr a strán. Pri predpoklade zachovania demokracie nepovažuje koncept tzv. nepolitickej politiky či politiky bez politických strán za dlhodobo štandardný stav. Pozoruhodná je aj jeho vízia do budúcnosti. Upozorňuje na nástup „bezhodnotovej, virtuálnej, mediálne inscenovanej politiky“, no zároveň verí, že toto obdobie preklenieme a „neuviazneme vo všeobecnom chaose“ (s. 221).

Po formálnej stránke je kniha rozdelená na päť kapitol, pričom prvé štyri na seba nadväzujú v časovej línii rokov 2011 až 2015. Záverečná piata kapitola s názvom Bieda ideológií alebo politiky načrtáva širší pohľad na slovenskú politickú scénu. V závere sa nachádza zamyslenie mladšieho slovenského politológa Jozefa Lenča nad knihou, ktoré výstižne charakterizuje živé telo demokracie alebo, ako to najlepšie vystihuje samotný názov tejto časti, Srdce a kostra demokracie. Bonusom pre čitateľa sú nielen prílohy, ktoré obsahujú grafy jednotlivých volieb od roku 2010, počet a podiel zvolených starostov a primátorov za jednotlivé politické subjekty, ale aj DVD nosič, ktorý prináša súbor vybraných úvah a rozhovorov s Michalom Horským.

Pavol Tomašovič

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)