novinky z radnice

K letným mesiacom už tradične patrí aj Kultúrne leto, ktoré ponúka príležitosť ozvláštniť mesto rôznymi kultúrnymi a hudobnými podujatiami. Jedným z nich bude aj nový festival Hudba na radnici, ktorý sa po prvý raz uskutoční 25. a 26.júna o 19. hodine na nádvorí radnice.

Dnešná doba je zaplavená výdobytkami techniky, špičkovými hudobnými nosičmi a šírením hudby po všadeprítomnom internete. Zdalo by sa, že môže tak ľahšie vstúpiť ku každému z nás. Opak je však pravdou. Hudba k nám vstupuje, ale v samote a bez zdieľania s okolím. To spôsobuje akési trhanie a prerušovanie prirodzených kontaktov a medziľudských vzťahov. Bezprostredný, tvorivý a srdečný kontakt hudobníka a poslucháča stále viac nahrádza iba pasívne počúvanie akejsi zvukovej clony, ktorou len prehlušujeme okolitý hlukový smog.

Ale nielen tieto myšlienky viedli Trnavský komorný orchester k príprave a zorganizovaniu festivalu Hudba na radnici , ktorý otvorí tohtoročné trnavské Kultúrne leto.

Trnavský komorný orchester (TKO) je teleso, ktoré na poli regionálnej kultúry pôsobí už 25 rokov. Obohacuje svojimi vystúpeniami kultúrny život mesta, pripravuje nápadité projekty, ponúka rozmanité žánre, nové premiéry, interpretuje vokálno-inštrumentálne diela i klasický komorný repertoár.

TKO chce prostredníctvom festivalových dní ponúknuť širokej verejnosti, Trnavčanom, návštevníkom mesta a najmä hudbymilovnému publiku diela slovenských a svetových autorov, ktoré zaznejú v interpretácii známych špičkových umelcov, aj mladých začínajúcich hudobníkov. Toto všetko umiestnené v neobvyklom prostredí nádvoria trnavskej radnice sľubuje nevšedný a atraktívny zážitok.

Program festivalu je rozdelený do dvoch koncertných dní. Prvý deň – sobota 25. júna – je venovaná dielam troch autorov, ktorých mená sa zhodou okolností začínajú rovnakým písmenom B. Bach, Bernáth, Britten. Johann Sebastian Bach okrem toho, že napísal stovky svojich vlastných diel, zaoberal sa aj úpravami a transkripciami skladieb Antonia Vivaldiho, ktorého nesmierne obdivoval. Na úvod koncertu zaznie práve takéto dielo, koncert pre trúbku a komorný orchester. Sólistom bude študent konzervatória David Krajčí. Ďalšou, už originálnou Bachovou skladbou bude klavírny koncert f mol v podaní Lucie Ševečkovej, poslucháčky VŠMU. Do tretice bude uvedený tretí Brandenburský koncert B dur, ktorý Johann Sebastian Bach skomponoval pre troje huslí, tri violy, tri violončelá a basso continuo. Sólistami budú členovia TKO.

Dôležitou zložkou v dramaturgii Trnavského komorného orchestra je pravidelné premiérové uvádzanie diel slovenských autorov. Festival Hudba na radnici dáva príležitosť k premiére svojho nového diela slovenskému skladateľovi Ľubošovi Bernáthovi, ktorého tvorba už získala obdiv hudobnej verejnosti. Trnavskému komornému orchestru venoval skladbu s názvom Tri obrazy pre violu a malý orchester. Podnetom na vznik diela boli známe obrazy holandského barokového majstra Rembrandta van Rijna. Názvy jednotlivých častí sa zhodujú s názvami samotných obrazov: Jeremiáš trúchliaci nad skazou Jeruzalema, Meditujúci učenec a Ukameňovanie svätého Štefana. Dielo je napísané pre sláčikový orchester doplnený o flautu, klarinet a bicie nástroje. Sólový part prednesie na viole člen TKO Eduard Vaněk a za dirigentský pult sa postaví Štefan Sedlický. Pod jeho taktovkou zaznie aj záverečná skladba prvého festivalového dňa Simple Symphony anglického skladateľa Benjamina Brittena.

Dramaturgia druhého festivalového koncertu v nedeľu 26. júna je zameraná na diela autorov nášho regiónu. Orchester už od založenia propaguje diela trnavského rodáka Mikuláša Schneidera Trnavského. Ako prvá zaznie orchestrálna Gavotta a po nej budú nasledovať piesne, ktoré sú skvostami jeho tvorby. Myšlienku zinštrumentovať sprievodný klavírny part piesní pre obsadenie komorného orchestra pomohol zrealizovať slovenský skladateľ Peter Špilák. Výber tejto verzie Trnavského piesní si bude mať možnosť festivalové publikum vypočuť v rovnakom znení, v akom bola v roku 2014 realizovaná za finančnej podpory Mesta Trnava aj nahrávka na CD nosiči. Sólových partov sa opäť zhostia Hana Friedová a Daniel Čapkovič.

Ladislav Kupkovič je skladateľ, ktorý dlhodobo žije v Nemecku, ale napriek tomu má hlboký a vrúcny vzťah k domovu, kam sa pravidelne vracia, často aj na uvádzanie svojich skladieb. V tomto roku sa dožíva krásneho životného jubilea a na festivale zaznejú aj jeho diela. Najprv to bude Intráda, ktorú venoval TKO v roku 2013, a potom Suvenír pre husle a orchester, virtuózne dielo, v ktorom sa predstaví Dalibor Karvay, špičkový huslista známy z prestížnych pódií celého sveta. Zahrá tiež sólovú Kadenciu trnavského autora Ladislava Burlasa a napokon spoločne s TKO už populárne dielo Ilju Zeljenku Musica slovaca.

Dnes sprevádza našu spoločnosť kríza hodnôt, inštitúcie zastrešujúce profesionálnych i amatérskych umelcov sa stretávajú s nepochopením a finančným nedostatkom. Preto patrí vďaka Mestu Trnave, ktoré myšlienku festivalu prijalo a finančne podporilo. Poďakovanie patrí aj ďalším sponzorom a všetkým mediálnym partnerom. Zostáva veriť, že sa toto podujatie stane pravidelnou súčasťou trnavského Kultúrneho leta.

Trnavský komorný orchester sa teší na stretnutie s vami 25. a 26.júna o 19. hodine na radničnom nádvorí.

 Alžbeta Ševečková a Eduard Vaněk, Trnavský komorný orchester

 

Zatiaľ nehodnotené