novinky z radnice

Osemdesiat rokov v živote človeka považujeme za úctyhodný vek. Ak osemdesiat rokov existuje dobrovoľné združenie ľudí venujúcich sa určitému druhu činnosti, je to ešte pozoruhodnejšie. Toto nevšedné jubileum oslávil v uplynulom mesiaci mužský spevácky zbor, ktorý vznikol v máji 1930 a od roku 1931 používa názov Robotnícky spevokol Bradlan.

Jeho jubileum nezvýrazňuje iba snaženie jednotlivca, ale ľudí niekoľkých generácií. O to je ťažšie vystihnúť činnosť kolektívu v plnom rozsahu iba niekoľkými vetami a nezabudnúť spomenúť významné medzníky jeho vývinu aj z pohľadu jednotlivcov. Aj preto radi využívame túto možnosť verejného poďakovania všetkým, ktorí nám umožnili oslavovať a zároveň prosíme o prepáčenie tých, ktorým sme sa počas osláv verejne nepoďakovali a osobne sme ich nespomenuli.

Ťažisko osláv spočívalo v jubilejnom koncerte, ktorý sa uskutočnil 21. mája v Divadle Jána Palárika v Trnave. Koncertu predchádzala vernisáž výstavy v Západoslovenskom múzeu, zachytávajúcej dlhoročnú činnosť Bradlanu. Návštevníci výstavy majú možnosť spoznať zakladajúcich členov spevokolu, prečítať si zoznam členov od počiatku až po súčasnosť, zoznámiť sa s vplyvom hudobného skladateľa M. Schneidera Trnavského či bývalého tajomníka Zväzu slovenských speváckych zborov v Martine Antona Cígera na umeleckú úroveň Bradlanu, spomenúť si na doživotného predsedu a nezabudnuteľnú osobnosť spevokolu Fridricha Kuchára. Spoznať všetkých dirigentov a predsedov spevokolu, zoznámiť sa s významnými úspechmi Bradlanu ako sú napríklad Rad práce z roku 1961, ktorý spevokol získal pod vedením dirigenta Viktora Brosa, alebo Cena poľského rozhlasu a prvé miesto na Medzinárodnom festivale zborového spevu v Miedzyzdrojoch v Poľsku v roku 1970 pod vedením dirigenta Ivana Luknára alebo diplomy a strieborné medaily z medzinárodných speváckych súťaží v Olomouci, v Banskej Bystrici a v Námestove pod vedením dirigentky Viery Hovancovej a napokon aj Pamätný list z Medzinárodného festivalu speváckych zborov Grand prix de Slovaquie 2009 za dirigovanie Hany Borbélyovej. Výstava zoznamuje návštevníkov s družobnými spevokolmi Bradlanu, s jeho zahraničnými cestami a vystavuje tiež niektoré dary a spomienkové predmety, ktoré Bradlan získal počas 80 rokov svojej existencie.

Bradlan od svojich počiatkov až po súčasnosť eviduje približne 500 členov. Každý z nich väčšou či menšou mierou prispel k možnosti pripomínať si toto vzácne jubileum začínajúc radovými členmi, cez členov vedenia kolektívu, až po umeleckých vedúcich – dirigentov zboru. Nezanedbateľným spôsobom prispeli aj manželky spevákov, sympatizanti spevokolu, spolupracovníci z radov umelcov či ostatných kultúrnych a mediálnych pracovníkov. Nemožno zabudnúť ani na pracovníkov z verejného a hospodárskeho života či sponzorov. Všetci títo menovaní, ale aj nemenovaní jednotlivci a kolektívy majú svoj podiel na oslavách 80. výročia založenia Bradlanu, a preto im patrí naše srdečné poďakovanie.

Pavol RAMPÁK, predseda Robotníckeho spevokolu Bradlan

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)