novinky z radnice

Trnavská mestská samospráva zaviedla zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Do rodinných domov v meste distribuovala spoločnosť FCC Trnava (predtým A. S. A.) koncom januára 2017 špeciálne hnedé nádoby s kapacitou 240 l, ktoré sú na tento druh odpadu určené. Občania, ktorí si nádobu nestihli prevziať v stanovenom termíne, majú možnosť vyzdvihnúť si ju v sídle spoločnosti FCC Trnava na Priemyselnej 6 v pracovných dňoch medzi 8. a 14. hodinou.

Nádoby majú slúžiť Trnavčanom, ktorí nechcú alebo nemôžu sami kompostovať, na rastlinný odpad zo záhrad ako sú napríklad orezané konáre stromov, pokosená tráva, vyhrabané lístie, zvyšky po zbere alebo kuchynskej príprave ovocia či zeleniny, ap. Nepatria do nich odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky. Prvý zber rastlinného odpadu sa uskutoční v stredu 8. marca 2017. V zimných mesiacoch sa bude zvážať raz za dva týždne, v lete častejšie. Vyzbieraný odpad poputuje na kompostovanie do areálu skládky na Zavarskej ceste.

Povinnosť vykonávať zber triedeného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) ukladá obciam Zákon 79/2015 o odpadoch. Trnava je na plnenie litery zákona pripravená s predstihom, lebo kompostáreň, v ktorej sa rastlinný odpad mení na hodnotné hnojivo, je súčasťou skládky komunálneho odpadu na Zavarskej ceste od jej uvedenia do prevádzky v roku 1998.

Cieľom mesta pri triedení rastlinného a iného odpadu je nielen jeho zhodnocovanie, ale aj znižovanie množstva miešaného odpadu ukladaného na skládku. Dôvodom je okrem predĺženia jej životnosti európska legislatíva, ktorá ukladá členským štátom povinnosť recyklovať v roku 2020 aspoň 50 percent komunálneho odpadu.

Slovensko zatiaľ v plnení tohto záväzku zaostáva. Aktuálne podľa Eurostatu (Štatistický úrad Európskeho spoločenstva) recykluje iba 14,9 percenta odpadu a je na predposlednej priečke európskeho rebríčka. V tejto smutnej súvislosti nás aspoň trochu môže potešiť fakt, že naše mesto aj s okolitými obcami separuje zhruba 62 percent odpadu, čo je veľmi pozitívne číslo nielen v rámci Slovenska.

Nejde však len o štatistiku. Dôsledným separovaním odpadu chránime životné prostredie a podporujeme v praxi myšlienky trvalo udržateľného rozvoja. Pre Trnavčanov môže byť nemenej dôležitý aj predpoklad, že výška poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu bude v blízkej budúcnosti priamo úmerná objemu vyprodukovaného zmesového odpadu. To znamená, že čím viac vyseparujeme, tým menej zaplatíme.

 

Zatiaľ nehodnotené