novinky z radnice

Dom č. 281 na Hviezdoslavovej ulici bol asanovaný v roku 1949. Pred samotnou demoláciou bola z jeho fasády sňatá mramorová tabuľa z roku 1882 pripomínajúca miesto skonu uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého. Pravdepodobne v tom čase už nežili pamätníci, ktorí sa vtedy zúčastnili slávnostného odhalenia tabule. Skúsme si preto pripomenúť okolnosti jej umiestnenia.

Na valnom zhromaždení v župnom dome v Bratislave sa 15. decembra 1873 sformoval Archeologický spolok Bratislavskej župy, neskôr premenovaný na Archeologický a historický spolok Bratislavskej župy (Pozsonyvármegyei régészeti és történelmi egyesület). Vo svojich stanovách mal okrem výskumu a záchrany archeologických a historických pamiatok, ich prezentácie verejnosti prostredníctvom výstav a prednášok aj rozširovanie archeologických a historických poznatkov týkajúcich sa predovšetkým Bratislavskej župy, kam v tom čase patrila aj Trnava. Členovia tohto spolku sa venovali predovšetkým dokumentácii župných pamiatok a ich zbieraniu. Na každoročných valných zhromaždeniach spolku (alebo na stretnutiach riadiaceho výboru, ktorý sa schádzal častejšie počas celého roka) referovali jeho členovia o svojej činnosti. Na jednom z týchto zasadnutí riadiaceho výboru, ktoré sa konalo 10. decembra 1879 župnom dome v Bratislave, predniesol správu o svojej činnosti aj Jozef Könyöki, vtedajší správca zbierok bratislavského mestského múzea. Opísal svoju činnosť počas letných prázdnin, keď sa venoval najmä mapovaniu pamiatok na Záhorí. Okrem toho sa však stručne zmienil aj o údajnom dome, kde mal zomrieť uhorský kráľ Ľudovít I. Podarilo sa mu zistiť, že stotožnenie miesta posledného pobytu kráľa Ľudovíta s domom rodiny Šomodiovcov nie je správne. Namiesto toho určil nové miesto – dom rodiny Popovičovcov.

Hviezdoslavova ulica v roku 1913: Na dome celkom vľavo je na úrovni 1. poschodia medzi oknami umiestnená pamätná tabuľa.

Následne diskusia o trnavskom dome utíchla. Ďalšiu aktivitu v tejto veci bolo možné badať až ku koncu roka 1881, čo bolo pravdepodobne spôsobené priblížením 500. výročia smrti kráľa Ľudovíta. Na zasadaní riadiaceho výboru spolku 5. decembra 1881 sa už prerokovávalo umiestnenie pamätnej tabule na dome Sáry Popovičovej v Trnave. Po dôkladnom prerokovaní bol schválený aj text na pamätnú tabuľu. Predsedníctvo spolku predpokladalo, že týmto sa pochybnosti okolo lokalizácie miesta úmrtia kráľa definitívne ukončia. Na tom istom zasadaní sa predsedníctvo spolku zhodlo, aby bola Sára Popovičová, rovnako ako aj slobodné kráľovské mesto Trnava, prijatá medzi členov spolku. To sa napokon aj uskutočnilo.

S príchodom okrúhleho výročia smrti Ľudovíta I. sa v Trnave aktivizoval Uhorský krúžok (Magyar-kör), ktorý v meste vznikol len krátko predtým v roku 1880. Pre Uhorský krúžok to bola príležitosť ukázať sa verejnosti. Bolo preto rozhodnuté, aby sa v deň výročia kráľovho úmrtia konala v meste slávnosť spojená s odhalením pamätnej tabule. Do organizovania slávnosti sa pustil Ján Thinagl, miestny notár a zostavovateľ miestnych novín. Termín slávnosti bol ohlásený na 10. septembra 1882.

Na slávnosť predpoludním prišli z Bratislavy vlakom zástupcovia Archeologického a historického spolku, ktorý stál pri odhalení pôvodného miesta skonu kráľa Ľudovíta. Bol medzi nimi Ladislav Orosz, Tivadar Ortvay, Ľudovít Wagner, Michal Samarjay, František Némethy ako aj Jozef Könyöki. Na vlakovej stanici už čakali zástupcovia trnavského Uhorského krúžku a vítali vlak z Bratislavy. Následne zaviedli šesťčlennú delegáciu do svojho sídla, odkiaľ po krátkom uvítaní zamierili do Kostola sv. Mikuláša. Tu sa o pol jedenástej zúčastnili slávnostnej omše, ktorú celebroval František Komlóssy. Na bohoslužbe sa zúčastnil aj celý gymnaziálny spevácky zbor, ktorý spevom sprevádzal liturgické obrady. Po skončení omše vyšiel z kostola sprievod. Na jeho čele stál učiteľský zbor spoločne so študentmi. Za nimi sa ťahal obrovský dav ľudí, ktorí prišli na slávnosť zo širokého okolia Trnavy. Cestu pred dom Sáry Popovičovej spríjemňoval hudobný sprievod trnavského hasičského zboru ako i zbor vojenských veteránov. Po príchode pred dom Sáry Popovičovej na dnešnej Hviezdoslavovej ulici (č. 281) došlo na spev prvých troch veršov hymnickej piesne Szózat, ktorú zaspieval meštiansky spevácky zbor. Po jeho odznení sa na tribúne, ktorá bola prichystaná pred samotným domom Sáry Popovičovej, ujal slova gymnaziálny učiteľ Ladislav Melčický. Vo svojej reči zhrnul význam vlády kráľa Ľudovíta a jeho prínos pre Trnavu. Nato nasledoval ďalší spev „Himnusz-u“, tento raz už v podaní kapely trnavského hasičského zboru. Po jeho doznení nasledoval prednes básne s názvom Pamiatka kráľa Ľudovíta Veľkého, ktorej autorom bol Július Šomodi. Báseň bola dokonca vytlačená na letákoch a v počte tisíc kusov bola rozdaná prítomným. Po odrecitovaní básne sa znova ozvala zborová hudba, za spevu ktorej sa členovia Uhorského krúžku a Archeologického a historického spolku pomaly poberali dovnútra domu S. Popovičovej, kde si prezreli priestory údajného skonu kráľa Ľudovíta. Po skončení slávnosti sa dav rozišiel a členovia oboch spolkov (asi 50 osôb) sa zišli na slávnostnej hostine, kde sa nešetrilo vzájomnou chválou a vďakou. Pochvaľovali si organizáciu slávnosti, ako i dobré vzťahy medzi oboma spolkami. Večer bratislavská delegácia odcestovala vlakom naspäť do Bratislavy, čím bola celá slávnosť zakončená.

Jedinou pamiatkou nielen na miesto úmrtia kráľa Ľudovíta, ale i na spomenutú slávnosť zostala mramorová tabuľa na úrovni prvého poschodia domu č. 281 na dnešnej Hviezdoslavovej ulici. Niesla nápis pripomínajúci obe udalosti:

Ezen házban, / mely egyes udvari részeiben / a XIV. század elején épült, / hunyt el / a nemzedékek óta fennálló / hagyomány szerint / NAGY LAJOS / Magyarország dicső királya / 1382 szeptember 11-én. / A félezredes évforduló alkalmából / a pozsonyi Toldy-kör indítványára / ezen emléktáblát / kegyeletből emelte / Popovits Sára háztulajdonosnő / 1882

V tomto dome, / ktorý bol postavený na častiach dvora / na začiatku XIV. storočia, / zomrel / na základe niekoľko generácií / starej tradície / ĽUDOVÍT VEĽKÝ / slávny kráľ Uhorska / 11. septembra 1382. / Pri príležitosti 500. výročia / nechala na podnet Toldyho krúžku / umiestniť túto pamätnú tabuľu / Sára Popovičová, majiteľka domu / 1882

Dnes sa tabuľa, bohužiaľ, „vďaka“ demolácii domov na Hviezdoslavovej ulici nenachádza na svojom pôvodnom mieste. Bola premiestnená do múzea, kde spočíva doteraz. Zostáva však svedkom dnes už takmer zabudnutej udalosti.

Martin Neumann

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (2 hlasovali)