novinky z radnice

V našom seriáli sa tentoraz pristavíme na internom oddelení trnavskej nemocnice. Už samotný názov naznačuje, že sa venuje chorobám vnútorných orgánov. Interné oddelenie patrilo medzi prvé, ktoré boli založené už v roku 1924. V tom čase sa prednostom stal na tridsať rokov Alojz Pecháň. V roku 1955 bol menovaný prednostom Koloman Prónay, ktorý dlhé roky interné oddelenie formoval. Od interného oddelenia sa po druhej svetovej vojne postupne oddeľovali niektoré samostatné oddelenia ako oddelenie tuberkulózy a neurológie.

Postupne vznikali špecializované ambulancie oddelenia, a to reumatologická ambulancia (1958), endokrinologická a diabetologická (1960), gastroenterologická (1963), kardiologická (1963) a napokon aj ambulancia pre chronické infekty močových ciest (1972). Vznikali aj špecializované ambulancie funkčných vyšetrení. Mnohé z nich zavádzal do praxe dlhoročný primár tohto oddelenia Tibor Tibenský (nar. 17. apríla 1930 v Budmericiach), ktorý najmä od 60. rokov stál pri rozvoji interného oddelenia trnavskej nemocnice. Niektoré vtipné spomienky nedávno publikoval aj v prvom zväzku knihy Petra Vala Čierny humor v bielom plášti.

Tibor Tibenský nastúpil na interné oddelenie v roku 1956. Najprv bol zástupcom Kolomana Prónaya (od roku 1963). Po jeho smrti v roku 1980 ho menovali primárom interného oddelenia. Zaoberal sa najmä sonodiagnostikou vrátane diagnostickej biopsie orgánov. Tak pripravoval na atestáciu aj budúcich lekárov v odbore vnútorné lekárstvo. Dlhodobo sa venoval najmä chorobám pečene, a vytvoril aj niekoľko porovnávacích štúdií v rámci trnavského regiónu s porovnávacími štúdiami západných regiónov Slovenska. V roku 2010 dostal Medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja a v roku 2012 aj Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy za celoživotnú starostlivosť o pacientov a tvorivé rozvinutie Prónayovskej školy v internej medicíne. Dlhé roky aktívnej práce ho udržiavajú v kondícii do vysokého veku. Do konca roka 2012 ordinoval na trnavskej poliklinike Družba, a potom ešte vykonával jedenkrát do týždňa ambulanciu sonodiagnostiky brucha v rodných Budmericiach.

* Aké bolo vaše rodinné prostredie a čím bolo prepojené nielen s rodnými Budmericami, ale najmä s Trnavou?

- Najprv sme dva roky bývali v Bratislave. Keďže otec bol strojný zámočník, zakrátko sme sa presťahovali do Trnavy. V čase hospodárskej krízy našiel prácu ako robotník v Coburgových závodoch. Rodinné prostredie teda bolo veľmi skromné. V Trnave sme s bratom Jánom absolvovali aj stredoškolské štúdiá. Ja som sa dal na medicínu, on na štúdium histórie a vypracoval sa na jedného z najlepších historikov. Otec zomrel relatívne mladý, mal len 55 rokov. Staral sa teda o mňa môj brat Ján. V Trnave sme bývali aj na piatich miestach. Keď som sa brata pýtal, prečo to tak bolo, vždy v tejto téme odvádzal reč inam. Pochopil som až neskôr, že za všetko mohla hospodárska kríza. Keď sme nemali čím zaplatiť bývanie, zobrali sme sa a išli sme inam. V Trnave sme sa usadili aj preto, lebo brat už študoval na gymnáziu a sestra na obchodnej škole. A z Budmeríc šiel len jeden autobus ráno, a potom až v podvečer. Aj keď neskôr sa to vylepšilo. Ako študent som býval na Ružindolskej ulici, keď som sa v roku 1956 oženil, to už sme opäť bývali v Budmericiach, v roku 1963 som bol opäť Trnavčanom. Bývali sme s rodinou na sídlisku ČSM, neskôr SNP II. – Urán. A od roku 1981 opäť bývam v Budmericiach, aj keď som v podstate zostal Trnavčanom. A čím ma medicína ešte ako chlapca oslovila? Nemal som strach z chorôb, ale vždy ma prekvapovala variabilita chorobných stavov.

* Trnavská nemocnica bola asi najbližšie k vášmu rodisku, aj keď v tom čase bola spádová oblasť širšia ako je dnes územie niekdajšieho veľkého trnavského okresu.

- Nastúpil som v roku 1956. A mal som šťastie na dobrého učiteľa primára prof. Kolomana Prónaya. Tešil som sa, že si ma vybral ešte ako mladého lekára za svojho zástupcu. Asi si všimol, že mám osobitný vzťah k internej medicíne a pedagogické schopnosti, čo som prebral po jeho odchode na dôchodok. Koloman Prónay bol medicínskou perlou. Už len samotný rozhovor s ním bol komunikačným pôžitkom. Pôsobil ako zo starého Uhorska, bol verbálne nadaný a pri rozhovore využíval postoj, ruky i reč tela. Jednoducho, komunikácia s ním prinášala aj tomu druhému radosť. Interné oddelenie bolo jedným zo základných pilierov v nemocnici a na stáže k nám chodili v rámci atestácií aj iní lekári. V našom veľkom kolose, akým bolo interné oddelenie, bolo okolo sto pacientov, do dvadsať lekárov a okolo päťdesiat zdravotných sestier a technických pracovníkov. A to nepočítam lekárov, ktorí u nás absolvovali povinné stáže v rámci atestácií. Spočiatku bolo oddelenie jedno, neskôr sa rozšírilo na dve. Nachádzali sme sa v nemocničnom areáli hneď vľavo pri vstupe za riaditeľstvom. Na prízemí boli príjem a vyšetrovne a na troch podlažiach boli lôžkové oddelenia.

Rok 1956 a nástup na interné oddelenie OÚNZ Trnava. Pre jeho vtedajší tím zdravotných sestier to bolo aj vykročenie do profesionálneho života. →

* Ako sa postupne menili možnosti diagnostiky a liečby? Pri chirurgii si to vieme predstaviť, laici si však možno myslia, že na internom oddelení sa uprednostňuje konzervatívna liečba.

- Interna je základ medicíny. Aj preto každý lekár musel prejsť interným oddelením. To je všeobecná časť pre každého lekára, a z toho vychádza aj medicína ako celok. Od päťdesiatych rokov neprešlo toľko času, aby sme mohli nejako výraznejšie porovnávať, ako sa menili napríklad diagnózy. Rovnako boli najčastejšími ochoreniami infarkty srdca, ischemické choroby srdca, karcinómy vnútorných orgánov. V podstate boli ako dnes, no čo sa výrazne zmenilo, bola diagnostika. Tá neustále napredovala. Od päťdesiatych rokov sme mali v nemocnici EKG a fonokardiografiu. Patril som medzi tých, ktorí zavádzali na našom oddelení funkčné vyšetrenia. Bola to napríklad endoskopia, ktorá sa začala postupne budovať od začiatku 60. rokov. Najprv som vyšetroval tzv. rigídnym gastroskopom. Bola to taká dlhá kovová tyč – a vyzerala ako harpúna, s ktorou na Níle chytajú krokodíly. Ešte bolo treba aj do úst dávať kolík, aby sa nezatvorili. Našťastie, už vtedy existovala solídna príprava pacienta, umŕtvenie v oblasti hrdla, no napriek tomu to bolo nepríjemné vyšetrenie. Keď sme dostali tenšie, ohybnejšie a kvalitnejšie gastroskopy, to bolo neporovnateľne lepšie pre pacienta, aj pre lekára a diagnostický výsledok. A tak to pokračovalo aj v ďalších oblastiach: prišli gastrofibroskopy, podobne aj kolonofibroskop. Prístroje už fungovali na báze optických vlákien. Všetky tieto vyšetrenia mali potom už svoje ambulancie so špecializáciou lekárov nášho oddelenia. Pre mňa bolo dôležité naučiť sa s týmito novými prístrojmi pracovať, logicky najbližším pracoviskom bola bratislavská nemocnica, Lekárska fakulta UK, ale aj vtedajší Ústav výživy ľudu. Musím spomenúť, že naši lekári sa veľmi radi vzdelávali, aj sme boli aktívni v prednáškach a radi sme sa s našimi skúsenosťami podelili na rôznych lekárskych konferenciách. Spomínať lekárov, s ktorými som spolupracoval za tých 55 rokov, to by vydalo na dlhý zoznam. Podobne aj zdravotné sestry, keďže som dlhé roky učil aj na Strednej zdravotníckej škole odbor vnútorné lekárstvo.

* Kedy má interný lekár radosť z úspechu?

- Keďže som sa relatívne skoro stal primárom, zameriaval som sa na internú medicínu skôr všeobecne. Musel som ovládať prakticky všetko z tejto oblasti. Hovorí sa, že brilantné výkony robia chirurgovia pri špecializovaných operáciách. Klobúk dole pred chirurgmi. No rovnako dôležitý a brilantný výkon internistu je, ak mu práve zomrie pacient a on ho vie resuscitovať. Je to veľký strach o život pacienta, ale aj úžasný pocit, keď ho defibrilujete a on vám ožije. Je to teda rovnako dôležité. Chirurg pracuje tak, že otvorí napríklad brušnú dutinu. Internista musí viac predpokladať, robiť výkony intuitívne, pretože do človeka nevidí. V tomto je interné lekárstvo oveľa stresujúcejšie. Veľa závisí od intuície, postoja, napríklad pri takej punkcii orgánov alebo pri laparoskopických vyšetreniach. Tie sa u nás robili, ako sa hovorí, naslepo. Na internom oddelení boli medicínske špecializácie veľmi široké, pretože išlo o všetky vnútorné orgány. Práve punkciu orgánov sme robili už u nás a na patologickom oddelení v diagnostike pokračovali. Mali sme s týmto oddelením a prof. Tomíkom veľmi dobrú spoluprácu.

* Takto by sme mohli pokračovať vo vymenúvaní aktivít, ktoré prispeli k zlepšeniu starostlivosti o pacientov. Boli ste aj pri dobudovaní Jednotky intenzívnej starostlivosti, nielen pre Trnavčanov, ale aj pre celý niekdajší okres Trnava.

- V tom čase sa riešilo dobudovanie zdravotníckych zariadení v rámci okresu. My sme boli prepojení s poliklinickou časťou.V prípade spomínanej JIS-ky šlo najmä o dobudovanie koronárnej jednotky a špecializovaných pracovísk v rámci interného oddelenia, neskôr dvoch interných oddelení. Postupne sa zaviedla sonogianostika, nielen brucha, ale aj krčných štruktúr a štítnej žľazy. Jednotka intenzívnej starostlivosti sa postupne budovala od roku 1970, za prvé tri roky ňou prešlo okolo tisíc pacientov. Postupne sme sa zamerali na budovanie koronárnej jednotky. Dlhé roky nám v Trnave chýbalo hemodialyzačné pracovisko a mali sme veľké problémy s ochoreniami a úmrtnosťou pacientov na obličkovú nedostatočnosť. Dialýzu sme nemali, zaviedli sme preto náhradné riešenie – peritoneálnu dialýzu. Pri nej sa využíva pobrušnica – peritoneum ako membrána, cez ktorú sa čistí krv. Komplexnú jednotku hemodyalizačného pracoviska sme slávnostne uviedli do prevádzky až v roku 1993. Najväčším problémom bolo presvedčiť kompetentných, aby na tieto prístroje vyčlenili finančné prostriedky, keďže rovnako mali požiadavky aj z iných oddelení. Dnes sa na túto modernizáciu pozerám s radosťou a som rád, že sa najmä diagnostika zlepšuje v prospech pacienta. Dnešní mladí lekári síce majú špičkové zariadenia, no prístup k pacientovi, to je už na druhej koľaji. Mám pocit, že sa vytráca spolupatričnosť, záujem o problémy pacienta, láskavé slová ale aj kolegialita medzi lekármi. Naša generácia aj toto považovala za súčasť liečby.

Martin Jurčo, foto autor a archív T.T.

 

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)

Knowing, through his Michael

Knowing, through his Michael Kors Clearance English UGG BOOTS FOR WOMEN agents, that the earliest possible günstige nike schuhe attention of Jordan Schoenen the Prince of Orange would be longchamp bags on sale directed to his affairs in Ireland, new pandora charms King Vans Black Sneakers James Adidas Originals Superstar was now making Yeezy Black active Nike Outlet preparations. While the levies lately made were undergoing that hasty discipline which the duty of the womens nike air max hour made obligatory, he sent Canada goose dam Tyrconnell to the French court canada goose jackets on sale to solicit Ugg Outlet Online Store the Cheap Louboutin Heels assistance so long promised, Toms Factory Outlet and so North Face Outlet unaccountably Timberland Outlet delayed. Men new yeezy shoes there were at his call christian louboutin outlet for any purpose, and to any amount, toms sale but he lacked TOMS For Sale money, small-arms, artillery—in abercrombie and fitch store short, every Adidas Superstar Sale Online thing that could render Doudoune Moncler Femme Pas Cher their service Adidas Superstar available. Through the exertions Nike Tn Requin Pas Cher of Tyrconnell, Discount Christian Louboutin Shoes a French pandora jewelry store contingent was ugg factory outlet immediately converse store put zapatillas nike baratas in readiness, and, towards the Ugg boots Sale end of April, a Nike Online Store force of Adidas Shoes Discount Marketplace six thousand men, with a park Cheap Real Jordans of artillery, consisting of Nike Shoes Discount Marketplace ten pieces, Coach Bags On Sale under nike schuhe günstig the command zapatillas running of New Air Max 2017 the Duc de Lausun, arrived nike sportschuhe in Ireland. But this Air Max Sneakers was the extent nike sb stefan janoski of the French Louboutin Wedding Shoes king's bounty, for the nike mercurial soccer cleats money, clothing, provisions ADIDAS NMD SALE ON LINE and arms, on which James had calculated so long, and which alone could louboutin heels enable him to put nike air the requisite number of troops into scarpe hogan outlet the field, were still Air max levně withheld. Had the troops now Cheap Air Max sent been of Michael Kors Handbags Discount the regular TOMS OUTLET French Cheap Michael Kors army, and given Boty Nike Air in good faith, they would have been a great acquisition chaussure Nike homme to King Air Max Femme James. But the French Yeezy Men king did vans shoe store not allow his generosity to outrun his discretion. Nike Pas Cher Femme He was nike jordan shoes then engaged Michael Kors Outlet in a Jordan Shoes Air war pandora outlet store with the reebok running shoes allies, botas de futbol which severely taxed the population of his own kingdom, and so the Nike Air Max Goedkoop troops sent goedkope nike air max to Ireland were Moncler Outlet Store a heterogeneous body consisting of French Huguenots, Germans, and even cheap uggs for women English Protestants, retro jordans for cheap taken Cheap Toms Outlet Store prisoners Discount TOMS on the Continent, nike shoes and zapatilla adidas offered TOMS SHOES OUTLET pardon on condition that they would serve moncler jacket sale under the standard of Oakley Sunglasses Cheap King James. Uggs Pas Cher Soldes It Ugg Pas Cher Femme is said Christian Louboutin Heels that Cheap Nike Air Huarache at least one-third of Ray Ban Sunglasses Cheap de Hugo Boss Sale Lausun's force was so Yeezy Boost Sale Online constituted, Pandora Store Sale and of this, Nike Factory Store the number of desertions that Jordan Store took zapatos de futbol nike place toms shoes outlet while Moncler Jackets Discount Marketplace they remained in Ireland, Doudoune Moncler Site Officiel and Air Nike the unwilling service performed Nike Air Sneakers by the rest, would afford ample corroboration. Nor fitflops sale uk were the discordant elements of which this force nike sneakers was Chaussure Air Max composed, nor its want of devotion to the chaussure basket homme Irish cause, nor Chaussure Nike Air Max Pas Cher the eccentricities of its general, the only drawbacks consequent on this accession. Ireland had Nike Air Damen been represented, Doudoune Moncler Pas Cher as indeed Nike Air Huarache For Sale it would seem to be, inexhaustible billige nike sko in men who wanted but arms and discipline to become Air Max Kopen excellent soldiers. Louis wanted men at the time, Nike Shoes Online and, taking advantage Moncler Sale of this ugg clearance information, stipulated cheap uggs for Air max dam an equivalent to Original Ugg Boots the Ugg Pas Cher En France force which he sent over with de Lausun. Moncler Outlet Online On the ugg store other hand, King James thought that he would engage the French king adidas store and nation Soccer Boots Outlet nike more earnestly in his cause, by the introduction of French troops into Cheap Nike Huarache Ireland, Official Toms Shoes Outlet and, Nike Store as a matter Nike Air Pas Cher of course, nike tn pas cher the terms Scarpe Air Max were accepted. All things considered, it did not Cheap Toms Shoes Outlet seem Pandora Outlet an unwise act, Adidas Originals Stan Smith and might hogan scontate even Uggs For Cheap be an advantage Nike Air Jordan 11 to his Kobe Shoes Nike cause, Discount Air Max had cheap nike air max he not been as poor a diplomatist as he had lately proved himself a statesman. Canada Goose Outlet Any number of armed men would have Negozi Pandora been better newest lebron shoes than the same number without arms; official NHL jerseys and 'tis said Nike Air Max Cheap that it was optional new jordan releases with him to send his equivalent either Nike Roshe Run Sale in disciplined Nike Zapatos soldiers Cheap Michael Kors Tote Bag or in raw nike air jordan pas cher recruits. coach factory outlet online But Adidas Soccer Cleats Cheap his Hogan Outlet pride prevailed over his Nike Shox Cheap judgment; and, perhaps ashamed to make a poor Pandora Store display in the eyes of Stone Island Outlet the French king and Nike Shoes Sale Store people, he resolved to send Air Max 90 over Boutique Ugg Lord Mountcashel and his command in exchange. Yeezy Shoes Discount Marketplace This canada goose jacket outlet general, who huarache sneakers had escaped chaussures nike pas cher from Jordan Sneakers For Sale Enniskillen Nike Soccer Cleats Boots in December, Michael Kors was Air Max Pas Cher now at the Pandora Store head Adidas Neo Discount Sale of six thousand troops, Ray Ban Sunglasses Online designated by the Pandora Official Website annalists of adidas outlet the Nike Air Women period as "the flower of air force one pas cher the Irish army," Nike Shox discount Sale and had all Canada Goose Outlet seen service in nfl store the events of the Air Jordan Retro Sale preceding years. They were Nike Air 90 accordingly marched to Cheap Air Max Trainers Cork, where, suivre un envoi embarking on board the fleet of Chateaurenaud, Boost Yeezy Sale On Line which Discount Ray Ban Sunglasses brought scarpe nike over 23 IS BACK Store the brigade of Canada Goose Womens Coats de Lausun, prada outlet they bade adieu to Cheap True Religion Jeans their Descuentos Nike own country, and nike air max running shoes arrived in pandora beads France early in May

ppst 2017.5.20