novinky z radnice

Kedysi to bolo úplne bežné, aj keď ľudia slovo komunita nepoznali. Pomáhali si navzájom ako rodina, obec, cirkev, mestá a náboženské spolky sa starali o vdovy a siroty, ľudí bez strechy nad hlavou. Potom túto starostlivosť spoločenstva prebral na seba štát, ktorý je však príliš abstraktný, aby jeho pomoc mohla byť vždy komplexná a adresná. Už niekoľko rokov vznikajú „ohnivká pomoci“ v rámci jednotlivých komunít, ale často sú príliš ojedinelé a mnoho ich ešte chýba na to, aby reťaz držala pohromade a ťahala z biedy tých, ktorí to najviac potrebujú. Ľudí bez domova, rodiny v hmotnej núdzi, rodiny s postihnutým dieťaťom zaťažené nadmerným psychickým tlakom, týrané ženy či deti... Ambíciu dopĺňať a spájať ohnivká pomoci má Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020. O význame, príprave a napĺňaní tohto plánu hovoríme s jeho koordinátorkou Janou Žiškovou zo sociálneho odboru Mestského úradu v Trnave.

* Prečo je komunitný plán sociálnych služieb pre mesto a jeho obyvateľov dôležitý? Nestačilo by zintenzívniť pomoc občanom v krízových situáciách?

- Každý z nás sa v niektorej etape svojho života môže ocitnúť v situácii, keď on sám alebo člen jeho rodiny potrebuje pomoc v podobe sociálnej služby. Môže to byť napríklad narodenie postihnutého dieťaťa, strata zamestnania, choroba, úraz alebo úmrtie v rodine, strata bývania spôsobená neschopnosťou splácať hypotéku, imobilnosť či bezvládnosť starých rodičov. Následky týchto udalostí nie vždy dokážeme riešiť svojpomocne alebo v rámci svojej rodiny. V tej chvíli sa obraciame na samosprávu, štát a inštitúcie a začneme pátrať po sociálnych službách. Keď zistíme, že nefungujú alebo sú pre nás nedostupné, sme nahnevaní a frustrovaní, pýtame sa, prečo je to tak, a hľadáme zodpovedných. O sociálne služby sa teda spravidla začneme zaujímať, až keď ich akútne potrebujeme, vtedy však už môže byť neskoro. V sociálnej oblasti je dôležité plánovať a vopred sa pripraviť na rôzne situácie, ktoré môžu spôsobiť, že sa človek ocitne v núdzi. Tu sa dostávame k významu komunitného plánovania sociálnych služieb. V rámci neho totiž majú občania vytvorený priestor na vyjadrenie svojich problémov a potrieb v sociálnej oblasti, ktoré sú následne zohľadnené pri plánovaní konkrétnych služieb.

* V čom spočíva podstata komunitného plánovania?

- Podstatou komunitného plánovania je zapojiť do procesu tvorby, plánovania, rozhodovania a následne aj implementácie všetkých kľúčových aktérov v komunite. Sú nimi samospráva, štátna správa, jednotliví poskytovatelia sociálnych služieb a samotní obyvatelia mesta, ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb. Komunitné plánovanie vychádza z jednoduchej myšlienky: „Skôr, ako o ľuďoch rozhodneš, poraď sa s nimi“. V praxi to znamená neplánovať sociálne služby „od stola“, ale až na základe poznania toho, čo ľudia v núdzi skutočne potrebujú.

* Príprava komunitného plánu sociálnych služieb trvala 15 mesiacov. Ako prebiehala a kto na nej participoval?

- Proces prípravy komunitného plánu sa začal v septembri 2015 prípravnou fázou, v ktorej sme nastavili systém organizácie celého procesu, oslovili kľúčových partnerov a identifikovali cieľové oblasti, ku ktorým boli vytvorené pracovné skupiny zložené zo zástupcov samosprávy, verejných a neverejných poskytovateľov a užívateľov sociálnych služieb. Od januára do júla 2016 prebiehala analytická fáza, ktorej cieľom bolo získať komplexný pohľad na aktuálnu východiskovú situáciu v oblasti poskytovania sociálnych služieb na území mesta. Zmapované boli existujúce sociálne služby, prostredníctvom dotazníkov sme zisťovali potreby užívateľov, poskytovateľov sociálnych služieb a názory verejnosti. Následne bola zadefinovaná rozvojová stratégia premietnutá do priorít, opatrení a konkrétnych aktivít v jednotlivých oblastiach. Po spracovaní návrhu samotného dokumentu nasledovalo jeho pripomienkovanie pracovnými skupinami, komisiami mestského zastupiteľstva, poslancami i verejnosťou. Strategická fáza bola úspešne ukončená schválením dokumentu v mestskom zastupiteľstve. Týmto sa však proces neskončil, naopak, odštartovala najdôležitejšia fáza – samotná implementácia komunitného plánu rozvrhnutá na obdobie rokov 2017 – 2020. Počas nej budeme pravidelne sledovať a vyhodnocovať plnenie komunitného plánu, priebežne mapovať potreby komunity a v prípade potreby dokument aktualizovať.

* Čo ukázalo mapovanie aktuálneho stavu poskytovania sociálnych služieb?

- Analýza súčasného stavu nám ukázala, že napriek relatívne širokej škále poskytovateľov a aktivitám rôznych združení v sociálnej sfére, chýbajú v meste viaceré sociálne služby. Nemáme napríklad útulok pre jednotlivcov ani pre rodiny s deťmi, službu včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením a podobne. Viaceré sociálne služby sú poskytované v obmedzenej miere, ktorá nepokrýva aktuálne potreby obyvateľov mesta. Nie sme pripravení ani na prognózované starnutie populácie. Zároveň sme zistili, že o viacerých cieľových skupinách, ktoré potrebujú sociálne služby, neexistujú presné štatistiky a ich početnosť na území mesta je neznáma – napríklad ľudia bez prístrešia, užívatelia drog, osoby pracujúce v sexbiznise... Niektorí potenciálni klienti zostávajú skrytí, pokiaľ nepožiadajú o pomoc sami, respektíve ľudia z ich okolia, napríklad obete násilia, týrané a zneužívané deti, ženy, rodiny a jednotlivci na hranici chudoby... Bez poznania početnosti spomínaných cieľových skupín a ich potrieb je však náročné nastaviť pre nich vhodné sociálne služby.

* Ponúka Komunitný plán sociálnych služieb riešenia v nadväznosti na vyššie spomínané zistenia?

- Áno. V Komunitnom pláne sú navrhnuté konkrétne opatrenia a približne 150 aktivít, ktoré prispejú k zlepšeniu poskytovania sociálnych služieb v Trnave. Najdôležitejšiu úlohou je vytvoriť fungujúcu sieť sociálnych služieb založenú na skutočnom dopyte a uspokojení potrieb občanov. Keď sa nám podarí v meste etablovať všetky dôležité sociálne služby a posilniť kapacity existujúcich, vytvoríme predpoklad na to, aby občan v núdzi „neprepadol cez záchrannú sieť“, ale prostredníctvom adekvátnej pomoci mohol riešiť zložitú situáciu, v ktorej sa ocitol.

* Sú však aj ľudia, ktorí by sa možno vôbec nemuseli dostať do hraničnej situácie. Vieme pomôcť aj v takých prípadoch?

- Sociálne služby sú barličkou, s pomocou ktorej sa klient môže posúvať. Uvedomujeme si, že nepriaznivá sociálna situácia človeka je následok iného problému, najmä z oblasti zdravia, bývania, práce, nedostatočného vzdelania či nefunkčných vzťahov. Ak chceme skutočne riešiť sociálne problémy klientov, je dôležité poznať príčinu ich vzniku, pokúsiť sa ju odstrániť alebo aspoň zmierniť jej dôsledky. Preto v komunitnom pláne hovoríme o „holistickom alebo celostnom prístupe“. S klientmi sa musíme zaoberať nielen rezortne, ale integrálne v nadväznosti na ďalšie oblasti života. Napríklad, ak človek stratí prácu, pravidelný príjem, následne strechu nad hlavou, sociálna služba mu má pomôcť preklenúť náročné obdobie. Hlavným cieľom však je, aby sa klient znovu postavil na nohy, získal späť prácu a pravidelný príjem, vďaka ktorému si bude môcť zabezpečiť bývanie a stane sa samostatným. Potom už sociálnu službu nebude potrebovať. Preto v komunitnom pláne pri jednotlivých cieľových skupinách riešime aj zamestnanie, bývanie či vzdelávanie.

* Čo ak príčinu nepriaznivej sociálnej situácie nedokážeme odstrániť, napríklad v prípade zdravotného postihnutia?

- V takom prípade je úlohou sociálnej služby pomôcť zmierniť nepriaznivé sociálne dôsledky postihnutia, umožniť človeku žiť čo najkvalitnejší život a podporiť jeho rodinu. Napríklad sociálne služby v denných stacionároch odľahčujú rodinu od nepretržitej starostlivosti o svojho zdravotne znevýhodneného člena a zároveň umožňujú ľuďom so zdravotným znevýhodnením socializovať sa a tráviť svoj čas zmysluplne. Aj oni chcú byť prijatí, užitoční, a nielen bezcieľne „vegetovať“ doma medzi štyrmi stenami.

* Akú úlohu v tomto procese zohráva samotný občan, klient?

Bez vlastnej aktivity a záujmu klienta nie je možné vyriešiť jeho problém. „Môžete doviezť koňa k studni, ale nedonútite ho napiť sa.“ Žiaľ, v súčasnosti máme veľa klientov, ktorí sú dlhodobo v nepriaznivej sociálnej situácii, stratili motiváciu, nádej a rezignovali. Stali sa z nich pasívni poberatelia sociálnych dávok a služieb. Niektorí zas očakávajú, že problémy za nich musí vyriešiť samospráva alebo štát. Výzvou pre nás je prebudiť v nich odhodlanie a poskytnúť im nástroje na to, aby dokázali vyjsť z bludného kruhu. Je to náročný a dlhotrvajúci proces, ktorý vyžaduje finančné prostriedky, sociálnych pracovníkov a, samozrejme, zodpovednosť samotného klienta.

* Poďme ku konkrétnym aktivitám navrhnutým v komunitnom pláne.

- Na obdobie štyroch rokov sme naplánovali približne 150 aktivít, ktoré navrhli zapojení partneri – verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, občianske a záujmové združenia, univerzity a Mesto Trnava. Približne tretinu predstavujú spoločné projekty založené na spájaní zdrojov a spolupráci. Medzi aktivitami sú investičné projekty budovania sociálnej infraštruktúry i neinvestičné projekty zamerané na prevenciu, rozširovanie poskytovaných služieb a zvyšovanie ich kvality. Nechýbajú aktivity zamerané na komunitný rozvoj, mobilizáciu potenciálu komunity a dobrovoľníctvo. V mnohých prípadoch sú totiž obyvatelia schopní pomáhať si navzájom v rámci dobrých susedských vzťahov a riešiť svoje sociálne problémy svojpomocne.

* Čo znamená pre zúčastnených zaradenie projektu v Komunitnom pláne sociálnych služieb?

- Zaradenie do komunitného plánu sociálnych služieb predstavuje predovšetkým záväzok gestora projektu, že urobí maximum pre jeho realizáciu. Môže to však byť aj jednou z podmienok na získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. Dôležitosť komunitného plánovania sociálnych služieb si uvedomuje aj štát, preto v blízkej budúcnosti očakávame, že účasť v komunitnom pláne sa stane zákonnou podmienkou na získanie štátneho príspevku na financovanie sociálnych služieb.

* Aký je ďalší postup v prípade investičných projektov?

- Od zaradenia projektu do strategického dokumentu až po jeho úspešnú implementáciu je pomerne dlhá cesta. Pri investičných projektoch je, samozrejme, kľúčové ich financovanie a schopnosť zabezpečiť udržateľnosť sociálnej služby po spustení jej poskytovania. Mesto Trnava má v rámci komunitného plánu navrhnutých niekoľko dôležitých projektov budovania sociálnej infraštruktúry. Ak chceme vytvárať nové služby a rozširovať kapacitu existujúcich, bez zabezpečenia vhodných priestorov to nepôjde. Momentálne sa k navrhnutým projektovým zámerom pripravujú projektové dokumentácie. Keďže pôjde o finančne náročné akcie, plánujeme sa uchádzať o získanie nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Nevyhnutnou podmienkou bude zaradenie projektov do rozpočtu mesta a odsúhlasenie spoluúčasti samosprávy na ich spolufinancovaní zo strany mestského zastupiteľstva.

* Aké sú najväčšie úskalia implementácie komunitného plánu?

- Ako som už naznačila, najväčším úskalím je možný nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektov a následnú udržateľnosť vytvorených sociálnych služieb. Ďalším ohrozením môže byť nízka zainteresovanosť aktérov v sociálnej oblasti na realizácii aktivít a obmedzené ľudské zdroje. Bez kvalitných, vzdelaných, zapálených a adekvátne ohodnotených zamestnancov totiž nebude mať kto služby poskytovať.

* A najvýznamnejšie prínosy z procesu jeho spracovania?

- Okrem samotného strategického dokumentu považujem za najdôležitejší prínos zapojenie kľúčových aktérov. Zjednodušene povedané: sadli sme si k jednému stolu, aby sme spoločne pomenovali potreby a najpálčivejšie problémy v komunite a spolu hľadali riešenia. Vnímam to ako slušný základ pre tvorbu partnerstiev zameraných na rozvoj sociálnych služieb. Potreby v sociálnej oblasti sú veľké a na ich riešenie máme k dispozícii iba limitované finančné, materiálne i personálne zdroje. Preto je dôležité hľadať spolu riešenia prínosné pre všetkých a na ich realizáciu spájať dostupné finančné prostriedky i ľudský kapitál. Všetkým, ktorí prijali pozvanie mestskej samosprávy, aktívne sa zapojili do komunitného plánovania, pracovali v odborných skupinách a svojimi aktivitami pomohli naplniť strategický rámec, patrí veľké poďakovanie.

* Čo môžu urobiť organizácie a občania, ktorých téma sociálnych služieb zaujíma, no nestihli sa zapojiť do procesu prípravy?

- Komunitné plánovanie sociálnych služieb je kontinuálny a otvorený proces, do ktorého je možné zapojiť sa prakticky kedykoľvek. Aj počas implementačnej fázy sa budú pravidelne stretávať a pracovať odborné skupiny, zúčastniť sa môže každý, koho téma zaujíma. Pozvánky na stretnutia skupín, ako aj všetky dôležité informácie o komunitnom plánovaní nájdu občania na webovej stránke mesta. Kto nemá čas prísť osobne, môže svoje podnety a pripomienky poslať elektronicky na adresu komunitneplanovanie@trnava.sk.

(mkv)

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 1 (2 hlasovali)

Knowing, through his Michael

Knowing, through his Michael Kors Clearance English UGG BOOTS FOR WOMEN agents, that the earliest possible günstige nike schuhe attention of Jordan Schoenen the Prince of Orange would be longchamp bags on sale directed to his affairs in Ireland, new pandora charms King Vans Black Sneakers James Adidas Originals Superstar was now making Yeezy Black active Nike Outlet preparations. While the levies lately made were undergoing that hasty discipline which the duty of the womens nike air max hour made obligatory, he sent Canada goose dam Tyrconnell to the French court canada goose jackets on sale to solicit Ugg Outlet Online Store the Cheap Louboutin Heels assistance so long promised, Toms Factory Outlet and so North Face Outlet unaccountably Timberland Outlet delayed. Men new yeezy shoes there were at his call christian louboutin outlet for any purpose, and to any amount, toms sale but he lacked TOMS For Sale money, small-arms, artillery—in abercrombie and fitch store short, every Adidas Superstar Sale Online thing that could render Doudoune Moncler Femme Pas Cher their service Adidas Superstar available. Through the exertions Nike Tn Requin Pas Cher of Tyrconnell, Discount Christian Louboutin Shoes a French pandora jewelry store contingent was ugg factory outlet immediately converse store put zapatillas nike baratas in readiness, and, towards the Ugg boots Sale end of April, a Nike Online Store force of Adidas Shoes Discount Marketplace six thousand men, with a park Cheap Real Jordans of artillery, consisting of Nike Shoes Discount Marketplace ten pieces, Coach Bags On Sale under nike schuhe günstig the command zapatillas running of New Air Max 2017 the Duc de Lausun, arrived nike sportschuhe in Ireland. But this Air Max Sneakers was the extent nike sb stefan janoski of the French Louboutin Wedding Shoes king's bounty, for the nike mercurial soccer cleats money, clothing, provisions ADIDAS NMD SALE ON LINE and arms, on which James had calculated so long, and which alone could louboutin heels enable him to put nike air the requisite number of troops into scarpe hogan outlet the field, were still Air max levně withheld. Had the troops now Cheap Air Max sent been of Michael Kors Handbags Discount the regular TOMS OUTLET French Cheap Michael Kors army, and given Boty Nike Air in good faith, they would have been a great acquisition chaussure Nike homme to King Air Max Femme James. But the French Yeezy Men king did vans shoe store not allow his generosity to outrun his discretion. Nike Pas Cher Femme He was nike jordan shoes then engaged Michael Kors Outlet in a Jordan Shoes Air war pandora outlet store with the reebok running shoes allies, botas de futbol which severely taxed the population of his own kingdom, and so the Nike Air Max Goedkoop troops sent goedkope nike air max to Ireland were Moncler Outlet Store a heterogeneous body consisting of French Huguenots, Germans, and even cheap uggs for women English Protestants, retro jordans for cheap taken Cheap Toms Outlet Store prisoners Discount TOMS on the Continent, nike shoes and zapatilla adidas offered TOMS SHOES OUTLET pardon on condition that they would serve moncler jacket sale under the standard of Oakley Sunglasses Cheap King James. Uggs Pas Cher Soldes It Ugg Pas Cher Femme is said Christian Louboutin Heels that Cheap Nike Air Huarache at least one-third of Ray Ban Sunglasses Cheap de Hugo Boss Sale Lausun's force was so Yeezy Boost Sale Online constituted, Pandora Store Sale and of this, Nike Factory Store the number of desertions that Jordan Store took zapatos de futbol nike place toms shoes outlet while Moncler Jackets Discount Marketplace they remained in Ireland, Doudoune Moncler Site Officiel and Air Nike the unwilling service performed Nike Air Sneakers by the rest, would afford ample corroboration. Nor fitflops sale uk were the discordant elements of which this force nike sneakers was Chaussure Air Max composed, nor its want of devotion to the chaussure basket homme Irish cause, nor Chaussure Nike Air Max Pas Cher the eccentricities of its general, the only drawbacks consequent on this accession. Ireland had Nike Air Damen been represented, Doudoune Moncler Pas Cher as indeed Nike Air Huarache For Sale it would seem to be, inexhaustible billige nike sko in men who wanted but arms and discipline to become Air Max Kopen excellent soldiers. Louis wanted men at the time, Nike Shoes Online and, taking advantage Moncler Sale of this ugg clearance information, stipulated cheap uggs for Air max dam an equivalent to Original Ugg Boots the Ugg Pas Cher En France force which he sent over with de Lausun. Moncler Outlet Online On the ugg store other hand, King James thought that he would engage the French king adidas store and nation Soccer Boots Outlet nike more earnestly in his cause, by the introduction of French troops into Cheap Nike Huarache Ireland, Official Toms Shoes Outlet and, Nike Store as a matter Nike Air Pas Cher of course, nike tn pas cher the terms Scarpe Air Max were accepted. All things considered, it did not Cheap Toms Shoes Outlet seem Pandora Outlet an unwise act, Adidas Originals Stan Smith and might hogan scontate even Uggs For Cheap be an advantage Nike Air Jordan 11 to his Kobe Shoes Nike cause, Discount Air Max had cheap nike air max he not been as poor a diplomatist as he had lately proved himself a statesman. Canada Goose Outlet Any number of armed men would have Negozi Pandora been better newest lebron shoes than the same number without arms; official NHL jerseys and 'tis said Nike Air Max Cheap that it was optional new jordan releases with him to send his equivalent either Nike Roshe Run Sale in disciplined Nike Zapatos soldiers Cheap Michael Kors Tote Bag or in raw nike air jordan pas cher recruits. coach factory outlet online But Adidas Soccer Cleats Cheap his Hogan Outlet pride prevailed over his Nike Shox Cheap judgment; and, perhaps ashamed to make a poor Pandora Store display in the eyes of Stone Island Outlet the French king and Nike Shoes Sale Store people, he resolved to send Air Max 90 over Boutique Ugg Lord Mountcashel and his command in exchange. Yeezy Shoes Discount Marketplace This canada goose jacket outlet general, who huarache sneakers had escaped chaussures nike pas cher from Jordan Sneakers For Sale Enniskillen Nike Soccer Cleats Boots in December, Michael Kors was Air Max Pas Cher now at the Pandora Store head Adidas Neo Discount Sale of six thousand troops, Ray Ban Sunglasses Online designated by the Pandora Official Website annalists of adidas outlet the Nike Air Women period as "the flower of air force one pas cher the Irish army," Nike Shox discount Sale and had all Canada Goose Outlet seen service in nfl store the events of the Air Jordan Retro Sale preceding years. They were Nike Air 90 accordingly marched to Cheap Air Max Trainers Cork, where, suivre un envoi embarking on board the fleet of Chateaurenaud, Boost Yeezy Sale On Line which Discount Ray Ban Sunglasses brought scarpe nike over 23 IS BACK Store the brigade of Canada Goose Womens Coats de Lausun, prada outlet they bade adieu to Cheap True Religion Jeans their Descuentos Nike own country, and nike air max running shoes arrived in pandora beads France early in May

ppst 2017.5.20