novinky z radnice

1. 9. 1992 – Akademický senát zriadil Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave (25. výročie).

2. 9. 1637 – V Trnave sa uskutočnila slávnostná promócia prvých bakalárov filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (380. výročie).

2. 9. 1827 – V Trnave umrel básnik, prekladateľ a kňaz VOJTECH ŠIMKO, spoluzakladateľ Slovenského učeného tovarišstva (190. výročie).

3. 9. 1917 – V obci Dubodiel sa narodil fyzik, vysokoškolský pedagóg, autor učebníc a prekladateľ PETER BALÁŽ, ktorý dlhé roky pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, kde bol vedúcim Katedry fyziky a vykonával aj funkciu prodekana (100. výročie).

3. 9. 1927 – V Trnave sa narodil rozhlasový redaktor, dramaturg, libretista a textár populárnych piesní TIBOR GRÜNNER (90. výročie).

3. 9. 1992 – V Bratislave umrel literárny vedec, historik, archeológ, výtvarník, scénograf a pedagóg OSKÁR ČEPAN, rodák z Cífera a absolvent trnavského gymnázia, ktorému roku 2005 udelili Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam (25. výročie).

5. 9. 1722 – Mestská rada v Trnave sa rozhodla dať nahradiť všetky slamené strechy v meste pevnou krytinou, aby tým zamedzila požiarom (295. výročie).

7. 9. 1747 – V Trnave bol zrušený cintorín pri farskom kostole (270. výročie).

9. 9. 1942 – V Trnave sa narodil historik umenia a publicista VLADIMÍR SIVÁČEK, spoluzakladateľ a v rokoch 1976 – 90 prvý riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave (75. výročie).

10. 9. 1382 – V Trnave umrel uhorský a poľský kráľ ĽUDOVÍT I., ktorého pamiatku pripomína pamätná tabuľa na budove hlavnej pošty (635. výročie).

10. 9. 2012 – V Bratislave umrel trnavský rodák MIKULÁŠ BLAŽEK, fyzik, riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave, odborný publicista, vysokoškolský pedagóg a prorektor Trnavskej univerzity (5. výročie).

12. 9. 1942 – V Bratislave sa narodil režisér a dramaturg MIKULÁŠ FEHÉR, bývalý riaditeľ Trnavského divadla, ktorý žije v Trnave (75. narodeniny).

13. 9. 1832 – Trnavský lekár JÁN NÁGEL testamentárne zanechal 2 500 zlatých trnavskému lazaretu a 2 000 zlatých na štipendiá medikom (185. výročie).

15. 9. 1567 – Trnavu načas opustili jezuitskí pedagógovia, ktorí pri predchádzajúcom požiari mesta prišli o budovu kolégia (450. výročie).

15. 9. 1662 – V Košiciach umrel MARTIN PALKOVIČ, bývalý profesor a dvojnásobný rektor Trnavskej univerzity, ktorú slávnostne otváral a zaslúžil sa o jej vybudovanie (355. výročie).

15. 9. 2007 – Na budove Gymnázia Jána Hollého v Trnave slávnostne odhalili pamätnú tabuľu AUGUSTÍNOVI RAŠKOVI, bývalému riaditeľovi Biskupského gymnázia, ktoré sídlilo v rokoch 1938 – 45 v tejto budove (10. výročie).

17. 9. 1927 – V Sládkovičove sa narodil učiteľ, zakladateľ a dirigent speváckych zborov JÁN ČAMBÁL, absolvent trnavského gymnázia a nositeľ Čestného občianstva mesta Trnavy (90. výročie).

18. 9. 1565 – Kráľ FERDINAND I. donačnou listinou dal jezuitskému kolégiu v Trnave 400 florénov z dôchodkov Turčianskej prepozitúry (450. výročie).

19. 9. 1997 – Vo vstupnej hale bývalej Obchodnej akadémie v Trnave (dnešná budova SPŠ dopravnej) slávnostne odhalili pamätnú tabuľu básnikovi a trnavskému rodákovi MIROSLAVOVI VÁLKOVI, ktorý tam študoval (20. výročie).

19. 9. 1922 – Vo Voderadoch sa narodil športový funkcionár a zakladateľ futbalového klubu TJ Slávia VÍT MRVA, čestný občan mesta Trnava in memoriam, ktorý sa zaslúžil o vybudovanie športového areálu Slávia v Trnave (95. výročie).

22. 9. 1857 – V Trnave bol založený Rímsko-katolícky kráľovský učiteľský ústav, tzv. Preparandia (160. výročie).

22. 9. 1987 – V Trnave umrel športový funkcionár a tréner JÁN KRIŠTOFÍK, dlhoročný predseda TJ Slávia Trnava, spoluzakladateľ TJ Slovšport a iniciátor výstavby Mestskej športovej haly Družba, na ktorej je umiestená jeho pamätná tabuľa (30. výročie).

23. 9. 2002 – V Trnave umrel akademický maliar, výtvarník a monumentalista JOZEF DÓKA st., člen tzv. Trnavskej päťky (15. výročie).

27. 9. 1947 – V Zelenči sa narodil básnik, dramatik, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista MILAN JEDLIČKA, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel (70. výročie).

28. 9. 1967 – V Trnave slávnostne otvorili Okresný archív (50. výročie).

29. 9. 1817 – Mestskí radní páni v Trnave rozhodli o zbúraní Dolnej brány, ku ktorému prišlo o tri roky neskôr spolu so zbúraním Hornej brány i časti hradieb pri nej (200. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené