novinky z radnice

V prvý augustový deň sa začne dlho plánovaná rekonštrukcia komunikácie na Dedinskej ulici v Modranke na úseku od križovatky Pútnickej s Rajčurskou po križovatku Topoľovej a Jarnej ulice. Predpokladaný termín ukončenia prác je 31. októbra 2017. Kvôli stavebným prácam bude na tomto mieste čiastočne obmedzená doprava a pohyb osôb. Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti budú vytipované obchádzkové trasy.

V rámci komplexnej rekonštrukcie dostane komunikácia nový povrch so zosilnenou vrchnou vrstvou cesty, pribudne nový mobiliár i zeleň. Zaujímavosťou je tzv. dažďový manažment a nový systém odvodnenia, ktorý samospráva zavádza na území mesta po prvýkrát:

„Súčasné odvodňovacie priekopy na oboch stranách komunikácie budú prebudované na funkčne a kapacitne vyhovujúce odvodňovacie plochy a podpovrchové lokálne vsakovacie zariadenia, vďaka ktorým nebude zrážková voda z komunikácie odvodená do kanalizácie, ale v maximálne možnom objeme bude zadržaná a vsiakne sa tam, kde spadla,“ hovorí Dušan Béreš, vedúci odboru investičnej výstavby Mestského úradu v Trnave.

Toto riešenie zodpovedá požiadavkám na zlepšenie mikroklimatických a hygienických podmienok v zmysle opatrení z platnej Stratégie adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy.

Súčasťou celkovej obnovy uličnej zelene bude odstránenie zdravotne, polohovo a druhovo nevyhovujúcich drevín. Vytvorí sa uličné stromoradie, ktorého kostru budú tvoriť stredne veľké stromy s prirodzeným habitusom. Z oboch strán budú ulicu lemovať višne chĺpkaté s ružovým kvetom, pri krížových zastaveniach budú vysadené po dva ružovo kvitnúce pagaštany pleťové, pred obchodným centrom na bielo pokvitne ozdobná hruška.

Existujúce živé ploty budú prehodnotené z hľadiska priestoru, finančnej a časovej efektívnosti údržby i z hľadiska bezpečnosti obyvateľov, nevyhovujúce budú odstránené. Nová zeleň v tejto lokalite vytvorí príjemné, upravené miesto so zaujímavými sadovníckymi akcentmi, ktoré podporia tamojší genius loci.

Mestská samospráva vopred ďakuje občanom za strpenie nepohodlia počas výstavby a rešpektovanie dopravných obmedzení, aby mohla byť rekonštrukcia tejto lokality zrealizovaná bez zbytočných komplikácií.

(vm)

 

Zatiaľ nehodnotené