novinky z radnice

Denný stacionár Comitas pre ľudí s viacnásobným zdravotným postihnutím na Beethovenovej ulici 20 v Trnave bude môcť čoskoro prichýliť ďalších záujemcov z poradovníka. Mesto Trnava prostredníctvom Strediska sociálnej starostlivosti realizuje prístavbu, ktorá rozšíri priestory zariadenia o 46 m2 a zvýši jeho kapacitu na dvadsaťpäť klientov. Na stavebné práce bola vyčlenená z rozpočtu Mesta Trnavy suma 39 162 eur.

Denný stacionár Comitas otvorilo v septembri 2016 v priestoroch vo vlastníctve Mesta Trnavy občianske združenie Iskierka, ktoré už od svojho vzniku v roku 1998 pomáha viacnásobne postihnutým deťom zaradiť sa do bežného života. „V súčasnosti, keď sú z našich malých detí už mladí ľudia, bolo našim hlavným cieľom vybudovať zariadenie, v ktorom budú môcť aktívne prežiť každý deň svojho života. V marci 2017 však nadobudla platnosť novela príslušného zákona, podľa ktorej náš denný stacionár nespĺňa priestorové podmienky. Aby sme toto zariadenie udržali, musíme rozšíriť jeho priestory,“ hovorí predsedníčka občianskeho združenia Iskierka Miroslava Griflíková.

Zväčšenie kapacity stacionára však nebude jediným prínosom prístavby. „Rekonštrukciou prejdú aj sprchy a toalety v doterajších priestoroch, vybudovaný bude bezbariérový vstup do záhradnej časti areálu, nové okenné otvory, inžinierske siete – všetko podľa noriem a vyhlášky k zákonu 448/2008 o sociálnych službách a zmeny a doplnenia živnostenského zákona 455/1991, ktorá stanovuje minimálne požiadavky na denný stacionár poskytujúci služby pre 25 klientov. Zároveň opravíme oplotenie celého areálu vrátane vstupných automatických brán, obslužných vstupov do areálu aj nosný múrik oplotenia, ktorý už bol v havarijnom stave. Záhradnú časť zrekultivujeme a pribudnú aj nové lavičky,“ informuje vedúci oddelenia majetkovo právneho a nebytových priestorov Strediska sociálnej starostlivosti Pavol Mančák.

„O potrebe vytvárania kapacít v denných stacionároch vieme, patrí to k prioritám Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy. Preto sme na jar tohto roka iniciovali stretnutie so zástupcami združenia Iskierka. Výsledkom bolo rozhodnutie, že prístavba stacionára Comitas bude financovaná z rozpočtu mesta. Je to konkrétny príklad spolupráce verejného a neverejného sektora a zároveň prvá lastovička implementácie KPSS,“ hovorí Jana Žišková zo sociálneho odboru mestského úradu.

Hlavným poslaním denného stacionára je udržať klientov so zdravotným postihnutím vo fyzickej, psychickej a mentálnej kondícii. Ambulantná služba významne pomáha nielen samotným klientom, ale aj rodinám, ktoré sa o odkázaného človeka starajú. „Dopyt je veľký, vo všetkých zariadeniach, ktoré poskytujú ambulantné služby, sú poradovníky. Aj keď veľmi chceme, nie je v našich silách pomôcť všetkým rodinám. Ale po rozšírení priestorov budeme môcť prijať aj ďalších klientov v poradovníku,“ informuje riaditeľka stacionára Comitas Mária Pavlíková. Podľa jej slov je pre klienta okrem odbornej starostlivosti dôležitý aj pocit, že má kam ísť, má sa na čo tešiť, je užitočný a má okolo seba kamarátov a priateľov. „A pre nás je po roku práce dôležité najmä to, že máme spokojných rodičov a šťastných klientov. U nás sa im pravidelne venuje špeciálny pedagóg, aromaterapeut, klientom s ťažším zdravotným postihnutím poskytujeme bazálnu stimuláciu, chodíme pravidelne plávať a plánujeme aj terapiu umením. Vieme si však predstaviť poskytovanie služieb ešte pre väčší počet zdravotne postihnutých ľudí na oveľa vyššej odbornej úrovni – aj so službami psychológa a fyzioterapeuta, ktoré považujeme za prioritu a momentálne nie sú pre túto skupinu ľudí v Trnave dostupné. To je naša vízia do budúcnosti,“ dodáva Mária Pavlíková.

 

Zatiaľ nehodnotené