novinky z radnice

Uplynul rok, odkedy trnavská samospráva odštartovala proces participatívneho plánovania, teda riešenia úprav verejných priestorov spolu s občanmi. Cieľom je vytvoriť priestor na návrhy, pripomienky a predstavy obyvateľov a zapojiť ich do rozhodovania. O tom, ako by mal riešený dvor, vnútroblok, ihrisko či areál vyzerať, vedia totiž najlepšie povedať tí, ktorí ich využívajú. Keď sa potom odborné vedomosti úradníkov, projektantov a architektov stretnú s potrebami, skúsenosťami a želaniami rezidentov, dáva to výsledku neoceniteľnú pridanú hodnotu a záruku, že po dokončení prác bude priestor svojim návštevníkom dobre slúžiť.

Za ostatných dvanásť mesiacov sme stihli rozbehnúť osem projektov participatívneho plánovania. Začali sme obnovou Parku Janka Kráľa, pokračovali dvorom č. 1 na Zátvore, vnútroblokom na Okružnej a Hospodárskej, nasledoval areál pri kopci Agátka, Kapitulská ulica, ihrisko na Gejzu Dusíka a najnovšie obnovujeme vnútroblok na sídlisku Na hlinách.

Celý participatívny proces pozostáva z niekoľkých fáz: na začiatku je verejné stretnutie, na ktoré pozveme obyvateľov danej lokality. Za Mesto Trnava sú na ňom prítomní zamestnanci mestského úradu, najmä z odboru územného rozvoja a koncepcií (OÚRaK), ktorí vedia odpovedať na otázky týkajúce sa plánovanej revitalizácie. Pokiaľ počasie dovolí, stretávame sa priamo v riešenom priestore (napríklad na ulici Gejzu Dusíka sme si v lete spravili susedský piknik - na fotografii). Pod vedením facilitátora diskutujeme o tom, čo by tamojší obyvatelia na danom mieste potrebovali zmeniť, doplniť či odstrániť, ako priestor využívajú, čo sa im v ňom páči a čo im prekáža. Nasleduje práca v skupinách – každá z nich dostane veľkú mapu územia, kam svoje nápady zakresľuje. Jednotlivé skupiny potom zhrnú svoje závery ostatným. Zo stretnutia spraví zápis naša kolegyňa Zuzana Krivošová z OÚRaK, ktorá má participatívne plánovanie v Trnave na starosti. Okrem toho pripravuje dotazník pre tých, ktorí sa nemohli na verejnom stretnutí zúčastniť osobne, a distribuuje ich priamo do schránok v dotknutej lokalite. Dotazníky sú vždy k dispozícii aj online. Po zozbieraní spätnej väzby zo stretnutia aj z dotazníkov vypracuje záverečnú správu. Tá slúži ako podklad na zadanie verejného obstarávania na architekta, ktorý premení požiadavky občanov na projektovú dokumentáciu, prípadne sa vyhlási verejná anonymná súťaž návrhov ako v prípade Parku Janka Kráľa a Agátky. O výslednej podobe riešeného priestoru potom rozhoduje odborná komisia.

Je potešujúce, že snaha participatívne plánovať verejné priestory sa v našom meste stretáva so záujmom občanov. Hoci verejné stretnutia bývajú skôr komorné než masové, predsa len je badať, že tu žijú ľudia, ktorým nestačí len sťažovať sa na to, čo nie je dobré, ale venujú svoj čas aj hľadaniu spoločného riešenia.

Záverečné správy ako aj podrobnosti o jednotlivých projektoch participatívneho plánovania nájdete na adrese participacia.trnava.sk.

(VM)

 

 

Zatiaľ nehodnotené