novinky z radnice

Plnohodnotné zapojenie starších ľudí do života v meste je pre Mesto Trnava mimoriadne dôležitá téma. Aj preto, že počet seniorov rastie, je potrebné vytvoriť na to podmienky a zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu ich života. Každý starší človek má svoje predstavy o trávení voľného času v dôchodkovom veku, často v závislosti od svojho zdravotného stavu či aj potrebnosti jeho pomoci v rodine. Každý má právo aj na sebarealizáciu a starostlivosť v prípade, ak je to potrebné. Nie každý však o možnostiach, ktoré mu naše mesto ponúka, aj vie. Preto je informovanosť jeden z cieľov dokumentu Program aktívneho starnutia seniorov mesta Trnavy na roky 2016 – 2020, ktorý nadväzuje na Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020. Ten schválila dňa 4. decembra 2013 vláda Slovenskej republiky.

Program aktívneho starnutia je zameraný na podporu ľudských práv starších osôb cestou ich aktivizácie prostredníctvom samosprávy a jej verejnej podpory. Zahŕňa napr. podporu ich celoživotného vzdelávania, občianskych a sociálnych aktivít mimo formálneho trhu práce, podporu ich nezávislosti, dôstojnosti, ekonomickej a sociálnej bezpečnosti, vrátane ochrany pred zlým zaobchádzaním vo všetkých spoločenských sférach a vzťahoch. Program aktívneho starnutia sa týka predovšetkým súčasných seniorov a osôb, ktoré dosiahnu seniorský vek v blízkej budúcnosti (ako hranica bol stanovený vek 50 rokov). Aby bolo jeho napĺňanie naozaj adresné, prerokovali ho a odsúhlasili aj zástupcovia denných centier seniorov 10. augusta 2016.

V rámci možností Noviniek z radnice napĺňame Program aktívneho starnutia práve prostredníctvom informácií, napr. o pripravovaných sociálnych projektoch. Zaujímavé však môže byť aj „právne dôchodkové minimum“, ktoré pre našich čitateľov pripravil doc. JUDr. Jozef Kudla, PhD., v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave.

Čo je to dôchodok?

Primerané hmotné zabezpečenie v starobe je najvýznamnejšou formou sociálneho zabezpečenia pre ľudí v seniorskom veku. Finančná dávka vo forme dôchodku je spoločenským opatrením regulujúcim starobu ako jednu z dôležitých etáp života jednotlivca. Najčastejšou dávkou vyplácanou seniorom sú penzie, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Z odvodov, ktoré zamestnávateľ strháva zamestnancovi z platu (alebo si ich odvádza živnostník sám), vypláca Sociálna poisťovňa viacero druhov dávok. Najčastejšou dávkou sú dôchodky, ktoré na Slovensku poberá viac ako 1,3 milióna ľudí.

Ako získať starobný dôchodok?

Na to, aby ste ho dostali, treba mať odpracovaných najmenej 15 rokov a dosiahnuť dôchodkový vek. Ten je 62 rokov a 76 dní jednotne u mužov a žien, v roku 2018 to bude 62 rokov a 139 dní. Poistencom narodeným do 31. decembra 1954 a ženám narodeným do 31. decembra 1961 sa zachováva znížený dôchodkový vek. Týka sa žien v závislosti od počtu vychovaných detí a poistencov vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, alebo služby v I. a II. kategórii funkcií.

Čo je predčasný starobný dôchodok?

Predčasný starobný dôchodok môže dostať ten, kto odpracoval najmenej 15 rokov a chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a výška jeho predčasného dôchodku ku dňu, od ktorého o tento požiada, je vyššia ako 1,2 násobok životného minima pre plnoletú osobu, teda je vyššia ako 239,40 eura. Jeho suma sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku.

Aká je súčasná valorizácia dôchodkov?

Oproti valorizácii z januára 2017 si dôchodcovia prilepšia. Od januára 2018 starobný dôchodok porastie o 8,40 eura a predčasný o 8,20 eura, invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať do 70 % o 4,10 eura a s poklesom schopnosti pracovať nad 70 % o 7,20 eura. Vdovský a vdovecký dôchodok porastie o 5,40 eura, sirotský o 2,60 eura.

Aký je minimálny dôchodok?

Nárok naň má poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Podmienku nároku splní, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, výška jeho dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov na ktoré by mohol mať nárok. Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok 269,50 eura mesačne. Tento sa zvyšuje o 2% sumy životného minima za 31 až 39 rok kvalifikovaného obdobia a o 3% za 40 a viac rokov kvalifikovaného obdobia. Vzhľadom k zvýšeniu sumy životného minima na 199,48 eur sa od januára 2018 zvýši minimálny dôchodok za 30 odpracovaných rokov na 271,30 eura, za 40 odpracovaných rokov na 313,20 eura, za 45 odpracovaných rokov na 343,20 eura.

Čo je vianočný príspevok?

Vypláca sa v decembri penzistom, ktorí poberajú starobný, predčasný, invalidný, sociálny, vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok v závislosti od súm týchto dôchodkov, alebo úhrnu súm týchto dôchodkov a ich výška neprekračuje určenú sumu. Dostanú ho všetci penzisti, ktorých dôchodok neprevyšuje 60% priemernej mesačnej mzdy vykázanej Štatistickým úradom SR za rok predchádzajúci roku, v ktorom sa vypláca. Dostanú ho všetci, ktorých dôchodok neprekročí hranicu 547,20 eura.

Kto má nárok na vdovský a vdovecký dôchodok?

Nárok naň má žena po manželovi alebo manžel po manželke, ktorý/á ku dňu smrti poberal/a starobný, predčasný či invalidný dôchodok, alebo ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok, tiež ak získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, popr. ak zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Jeho výška je 60% starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel/ka ku dňu smrti.

Invalidný dôchodok

Tento možno priznať tomu, kto je invalidný, odpracoval potrebný počet rokov a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný, alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok. Za osobitne stanovených podmienok ho môže dostať aj človek, ktorý sa stal invalidným pred dovŕšením veku, v ktorom končí povinná školská dochádzka, alebo v období, v ktorom bol nezaopatreným dieťaťom. Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení podrobne upravuje rozsah a náležitosti sociálneho poistenia, organizáciu a právne vzťahy súvisiace s jeho vykonávaním. Tiež upravuje aj náležitosti a výkon starobného dôchodkového poistenia, druhy príslušných dávok a podmienky nároku na ich vyplácanie. Odporúčame si zákon preštudovať, k dispozícii je v Zbierke zákonov i na internete.

Starodôchodcom sa zvýšia penzie

Od januára budúceho roku sa viac ako 120 tisíc slovenským starodôchodcom, to znamená tým, ktorí odišli do dôchodku do konca roka 2003, prepočítajú penzie. Novela zákona o sociálnom poistení, vďaka ktorej sa tak stane, bola schválená parlamentom 20. 6. 2017 pod číslom 184/2017 Z. z. Počet starodôchodcov je v súčasnosti asi 450 tisíc. Z nich sa novela týka len tých, ktorých suma dôchodku by bola vyššia, ak by táto bola vypočítaná podľa Z. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorý je účinný od 1. 1. 2004. Starodôchodcova, ktorí spĺňajú danú podmienku a odišli do penzie v období od 1. 10. 1988 do 31. 12. 2003, si prilepšia priemerne o 47 eur. Každý dôchodok bude Sociálna poisťovňa prepočítavať zvlášť, pričom zvýšenie sa bude pohybovať v rozmedzí od 10 do 100 eur. Pôjde predovšetkým o dôchodcov, ktorí boli ekonomicky aktívni a ich zárobok bol nad úrovňou priemernej mzdy. Starodôchodcom, ktorým vznikol nárok na dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. 10. 1988, sa dôchodok nebude prepočítavať, ale sa im zvýši o pevnú sumu 25,50 eur. Pôjde o starodôchodcov, ktorí odišli do penzie v rokoch 1965 – 1988.

Starodôchodcovia o prepočítanie penzie nemusia žiadať. Prepočet urobí Sociálna poisťovňa, ktorá bude každého o zmene informovať. Rozhodnutie vydá najneskôr do 31. 10. 2018. Pri prepočítavaní dôchodkov bude postupovať podľa veku od najstarších dôchodcov po najmladších. Ak o novej sume dôchodku bude rozhodnuté do októbra 2018, každému bude táto doplatená spätne od 1. 1. 2018. V prípade, že by sa starodôchodca vyplatenia vyššej penzie nedožil, nárok na výplatu týchto súm prejde na manželku, resp. manžela či deti.

(mkv), foto: pixabay.com

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)