novinky z radnice

Mestské zastupiteľstvo schválilo 12. decembra 2017 Stratégiu riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Trnavy. Jej napĺňanie je súčasťou aktivít Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2016 – 2020. Cieľom mestskej samosprávy je systematické vytváranie siete služieb sociálnej pomoci ľuďom bez domova vrátane prevencie bezdomovectva v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou a ďalšími poskytovateľmi sociálnych služieb.
Na tvorbe stratégie sa podieľali zamestnanci a zástupcovia Mesta Trnavy, zástupcovia Trnavskej arcidiecéznej charity a Trnavskej univerzity. Odbornú garanciu a metodickú podporu poskytol PhDr. Peter Kadlečík, PhD., ktorý dlhodobo pracuje s ľuďmi bez domova v Bratislave.

Spracovanie stratégie prebiehalo od marca do októbra 2017. Zrealizovaný bol prieskum súčasného stavu poskytovania sociálnych služieb pre ľudí bez domova (ĽBD) na území mesta a anketa, v ktorej sa podarilo získať informácie od sto ôsmich respondentov. Výsledky z mapovania aktuálnej situácie boli prenesené do konkrétnych návrhov riešenia problematiky ĽBD v siedmich oblastiach.

Najrozsiahlejšia je prvá oblasť zameraná na rozšírenie sociálnych služieb. Sem patrí rozšírenie kapacity nocľahárne prevádzkovanej Strediskom sociálnej starostlivosti, rozvoj jej služieb a revitalizácia priestorov. Kapacitu, prevádzkové hodiny aj personálne obsadenie odbornými sociálnymi pracovníkmi potrebuje rozšíriť aj nízkoprahové denné Centrum pomoci človeku. Na podchytenie ĽBD je nutné zvýšiť dosah a flexibilitu streetworku v meste. Chýba aj útulok, ktorý by mal už čoskoro vzniknúť na Coburgovej ulici, v budúcnosti aj v inej lokalite mesta. Potrebné je aj vytvorenie nízkoprahového centra na pomoc mladým ĽBD do 30 rokov, lebo táto skupina narastá, pričom má najväčšie možnosti sa ešte zamestnať a vyriešiť svoje problémy.

Druhá oblasť rieši prístup k cenovo dostupnému bývaniu, ktoré umožní bezdomovcom návrat z ulice. Mesto sa tu zaväzuje vytvoriť program podpory bývania pre ĽBD a poskytovať poradenstvo pri jeho udržaní. Zaujímavým podporným krokom je vytvorenie dvoch jednotiek sociálneho bývania pre pilotné spustenie projektu Housingfirst. Ide o v zahraničí veľmi dobre osvedčený spôsob, tzv. „bývanie ako prvý krok“, keď je ĽBD poskytnuté cenovo dostupné bývanie, ktoré ich stabilizuje a naštartuje k riešeniu ich problémov.

Prioritou v tretej oblasti je aktivácia ľudí bez domova. Začať chodiť z ulice alebo provizórneho bývania do práce, kde by mal byť človek oddýchnutý a vydržať minimálne 8 hodín, je takmer nemožné. Nehovoriac o tom, že bezdomovci často trpia závislosťami a stratili pracovné návyky. Preto je potrebné vytvárať podmienky pre ich návrat do práce prostredníctvom nízkoprahového pracovného programu, vzdelávania a rekvalifikačných programov zameraných na získanie pracovných zručností.

Ruka v ruke s týmito problémami ide štvrtá oblasť, ktorá reflektuje často zlý zdravotný stav ĽBD. Mnohí z nich pre svoj životný štýl nemajú zabezpečený prístup k zdravotným službám, potrebujú ošetriť kožné či iné problémy, prehliadku u všeobecného lekára a liečbu závislostí. Je veľmi náročné uviesť do praxe tento druh pomoci, keďže nemá oporu v legislatíve, ale zúčastnení stále hľadajú nové cesty, ako ĽBD pomôcť.

Piatu oblasť tvorí starostlivosť o rodiny s deťmi, ktorým hrozí bezdomovectvo. Pomoc rodinám v kríze zahŕňa nielen sociálne poradenstvo a krízovú intervenciu (napr. psychológa, sociálneho pracovníka), ale aj veľké a finančne náročné projekty: výstavbu útulku pre rodinu a jednotlivcov s deťmi a vybudovanie bytov na dočasné bývanie pre rodiny a jednotlivcov s deťmi (na Čulenovej ulici).

Šiesta je oblasť prevencie, ktorá sa zaoberá problémami ľudí ohrozených bezdomovectvom, či už z dôvodu nekvalitného bývania, alebo nízkych príjmov, ktoré neumožňujú udržanie trvalého bývania. Predchádzanie bezdomovectva si vyžiada vznik samostatnej pracovnej skupiny, ktorá na základe predchádzajúcich skúseností dokáže mapovať a vyhľadávať osoby a rodiny ohrozené vysťahovaním. Mesto má povinnosť vytvoriť pre nich podporované samostatné a cenovo dostupné bývanie spojené so sociálnym poradenstvom. To však predpokladá, že samospráva spracuje koncepciu riešenia sociálneho bývania na území mesta a prostredníctvom vlastných aj grantových zdrojov zabezpečí výstavbu bytov pre sociálne najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva.

Siedmu oblasť tvorí komunikácia s verejnosťou a osveta o problematike ľudí bez domova, ktorú postupne pomáhame napĺňať aj v Novinkách z radnice.

Veľké množstvo práce na tvorbe stratégie odviedla Trnavská arcidiecézna charita, ktorá pomáha bezdomovcom nielen formou streetworku, ale pracuje s nimi aj nízkoprahovom dennom Centre pomoci človeku. „Z praxe vnímame nárast počtu ľudí bez domova, preto oceňujeme, že zodpovední na meste majú odhodlanie tento problém riešiť. Sme presvedčení, že spojením síl dokážeme pomáhať ešte efektívnejšie. V stratégii sú definované okruhy konkrétnych problémov, ktorým sa musíme venovať. Popísané sú v nej tiež služby, ktoré treba zachovať, rozvíjať či doplniť. Sú v nej navrhnuté opatrenia v oblasti sociálnych služieb súvisiace s bývaním, prácou a zdravím pre túto cieľovú skupinu. Trnavská arcidiecézna charita deklaruje pripravenosť aktívne spolupracovať s mestom a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v tejto oblasti. Sme odhodlaní dlhodobo udržať projekt streetwork v uliciach Trnavy, ktorý nám pomáha dostávať klientov z ulice do nášho centra, kde s nimi vieme pracovať v sociálnej poradni. Do budúcnosti ponúkame spoluprácu aj pri poskytovaní služieb v nocľahárni. Plánujeme sa tiež cielene venovať prevencii, v tejto súvislosti sme ponúkli špecializované sociálne poradenstvo venované osobám a rodinám, ktorým hrozí bezdomovectvo,“ povedal riaditeľ TTADCH Miroslav Dzurech.

Každá spoločnosť je taká silná, ako sa vie postarať o svojich najslabších členov. Hoci sa nám to nezdá, v dnešnej dobe sa môže stať človekom bez strechy nad hlavou (prežívajúcim v rôznych provizórnych podmienkach) naozaj každý. Preto je dôležité, aby malo mesto Trnava vytvorenú záchrannú sieť, ktorá zadrží a nepustí na úplné dno čo najviac svojich občanov a pomôže im, aby si aj sami dokázali pomôcť.

O konkrétnych krokoch realizácie Stratégie riešenia problematiky ľudí bez domova budeme priebežne informovať.

(mkv), ilustračné foto: pixabay.com

 

Zatiaľ nehodnotené