novinky z radnice

Už tretí rok sa môžu občania Trnavy aktívne podieľať na zlepšovaní života v našom meste prostredníctvom participatívneho rozpočtu a participatívneho plánovania. Ďalšou možnosťou ako skrášliť či ozdraviť životné prostredie, posilniť susedské vzťahy a rozvíjať kultúrnospoločenské dianie v jednotlivých lokalitách mesta sú komunitné projekty výborov mestských častí (VMČ). Na ne vyčlenila mestská samospráva v tohtoročnom rozpočte čiastku 60 000 eur.

Suma je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi o polovicu nižšia. Kým v rokoch 2016 a 2017 mali občania každej mestskej časti k dispozícii 20 000 eur, tento rok môžu počítať len so sumou 10 000 eur. Zníženie rozpočtu zodpovedá nízkemu záujmu väčšiny výborov mestských častí o využitie finančných prostriedkov na realizáciu komunitných projektov, ktoré by mali byť charakteristické priamym zapojením občanov aj do ich realizácie.

Vzhľadom na to, že v pilotnom roku 2016 štartovali participatívne aktivity VMČ s oneskorením, finančné prostriedky na projekty boli presunuté do roku 2017. Aj keď niektoré VMČ nevyčerpali svoje podiely, zvyšné sumy sa už do ďalších rokov presúvať nebudú.

Najaktívnejšie mestské časti boli Trnava – juh (Linčianska) a Trnava – Modranka, ktoré dokázali v rokoch 2016 a 2017 zužitkovať na realizáciu komunitných projektov v prospech svojich obyvateľov celú sumu z rozpočtu mesta.

Ku komunitným projektom presunutým z roku 2016 do roku 2017 patrila napríklad spoločná akcia výborov mestských častí Linčianska a Trnava – stred (staré mesto, Špíglsál), spočívajúca vo vydezinfikovaní a vybielení železničného podchodu na Dohnányho ulici, na ktorej sa aktívne podieľali dobrovoľníci. Na rok 2017 boli presunuté aj inštalácie domčeka na náradie na Coburgovej 60 – 70 a bezpečnostnej kamery napojenej na mestskú políciu v kostole, ktorá má zabrániť nárastu krádeží bicyklov.

K zrealizovaným minuloročným akciám VMČ Trnava – juh patrí napríklad odstránenie prašiakov a následná úprava terénu alebo typický komunitný projekt sídliskového festivalu na Linčianskej, ktorý sa uskutočnil 16. septembra 2017 pod názvom Spájame sily. Záujem o participáciu na veciach verejných na „Linke“ prejavili nielen mladí, ale aj seniori, ktorí predložili projekty ozvučenia a inštalovania klimatizácie v klube dôchodcov s cieľom zvýšiť úroveň kultúrnych a spoločenských aktivít klubu.

Na rôzne vekové skupiny obyvateľov boli zamerané aj komunitné projekty v Modranke. Rozšírenie možností zimného športovania detí aj dospelých riešil projekt Poďme spolu von, ktorý spočíval v zabezpečení správcu klziska v areáli tamojšej základnej školy. Uskutočnili sa viaceré akcie pre deti, dospelých aj seniorov ako detský karneval, letná grilovačka či kultúrnospoločenská akcia spojená s varením guláša pod názvom Na veku nám nezáleží.

Bezpečnosť detských hier zvýšila oprava poškodeného povrchu ihriska a chodníka v areáli školy. Podmienky na šport a kultúru zlepšili projekty výmeny a opravy svietidiel v telocvični športového areálu a opravy pódiového osvetlenia v kultúrnom dome, kde sa následne uskutočnil vianočný koncert Art music orchestra.

Komunitný projekt bistra v Univerzitnom parčíku, ktorý predložil VMČ Trnava – stred, nebol zrealizovaný.

Členovia VMČ Trnava – západ sa rozhodli venovať 15 000 eur zo svojho podielu na zakúpenie a osadenie hracích prvkov na detskom ihrisku na Ulici Andreja Kubinu.

VMČ Trnava – sever mal v úmysle revitalizovať trafostanicu na Poštovej ulici, ale vlastníčka objektu Západoslovenská distribučná a. s. so zásahmi do budovy nesúhlasila. Ďalším projektom tejto mestskej časti bolo doplnenie osvetlenia Na hlinách 50 – 55, ktoré sa však napokon zrealizuje v tomto roku z inej rozpočtovej položky v rámci celkovej rekonštrukcie verejného osvetlenia.

VMČ Trnava – východ zorganizoval grilovačku s občanmi na sídlisku Družba. V pláne bolo aj obstaranie, nákup a osadenie lavičiek a smetných nádob vo vybraných dvoroch na Tehelnej a Clementisovej ulici. Do verejnej obchodnej súťaže sa neprihlásil žiaden uchádzač, ďalšia súťaž sa už z časových dôvodov neuskutočnila.

Mnohé podnety mestských častí sa síce zameriavali na skrášlenie okolia alebo zlepšenie životných podmienok, ale svojím charakterom nenapĺňali podstatu komunitných projektov. Občania budú mať opäť v tomto roku možnosť využiť podiel svojej mestskej časti na realizáciu originálnych a kreatívnych nápadov ako zlepšiť životné prostredie, spájať komunitu a zintenzívniť kultúrnospoločenské dianie v konkrétnych lokalitách. Svoje podnety môžu predložiť poslancom aj na zasadnutiach VMČ. Termíny týchto stretnutí sú zverejňované na webstránke mesta v sekcii samospráva / výbory mestských častí.

Požiadavky ako vybudovanie chodníka, výsadba stromov a živých plotov, inštalovanie alebo oprava verejného osvetlenia či osadenie mobiliáru môžu byť zaradené a zrealizované aj z bežného rozpočtu mesta. Výbory mestských častí zložené z volených zástupcov – poslancov aj občanov, môžu tieto požiadavky formulovať pri príprave mestského rozpočtu v zmysle svojho poslania, ktorým je okrem iného „...uplatňovanie potrieb, záujmov a podnetov občanov v orgánoch mesta“ (trnava.sk / samospráva / výbory mestských častí).

Foto: Tomáš Moťovský

 

Zatiaľ nehodnotené