novinky z radnice

Zníženie hlučnosti a množstva výfukových plynov, podporovanie trvalo udržateľnej dopravy v meste a zníženie nárokov na parkovanie patrí k trvalým cieľom mestskej samosprávy. Významnou možnosťou odľahčenia preťaženej dopravnej infraštruktúry je cyklistická doprava. Ak sa mestu podarí získať nenávratný finančný príspevok z európskych zdrojov, do budúcoročného leta by mali v Trnave pribudnúť nové cyklotrasy na Bučianskej a Saleziánskej ulici.
Plánovaná cyklotrasa na Bučianskej s dĺžkou približne 594 metrov prepojí jestvujúcu cyklotrasu na Veternej ulici so Špačinskou cestou, kde má nadviazať na ďalšiu plánovanú cyklotrasu. Povedie po jestvujúcom chodníku, preto bude súčasťou stavby aj úprava komunikácie a vybudovanie nového jeden a pol metra širokého chodníka pre peších, ktorý bude na určitom úseku oddelený od cyklotrasy pásom zelene. S pomocou chodníka a priechodu pre chodcov sa vytvorí aj prepojenie s Univerzitou Cyrila a Metoda. Počíta sa tiež s rekonštrukciou verejného osvetlenia a sadovými úpravami.

Na realizáciu samotnej cyklotrasy bude potrebná suma približne 250 320 eur, mesto sa na nej bude podieľať piatimi percentami. Ďalšie aktivity projektu ako napríklad prepojenie s univerzitou, verejné osvetlenie či sadové úpravy v celkovej hodnote približne 80 580 eur budú tiež hradené z rozpočtu mesta.

Cyklotrasa na Saleziánskej ulici s celkovou dĺžkou vyše 380 metrov povedie po trase jestvujúceho chodníka od križovatky so Špačinskou cestou po okružnú križovatku s Veternou ulicou. Preto je aj v tomto prípade súčasťou projektu vybudovanie nového chodníka pre peších. Na križovatkách budú jestvujúce priechody pre chodcov upravené tak, aby k nim mohli byť primknuté aj priechody pre cyklistov. Rovnako ako na Bučianskej, aj tu sa počíta s novým verejným osvetlením a uskutoční sa aj rekonštrukcia autobusových zastávok v oboch smeroch. Predpokladá sa, že celkové výdavky na realizáciu dosiahnu 397 000 eur, mesto sa má podieľať na financovaní piatimi percentami.

Ak mestská samospráva získa na tieto projekty nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 –2020, o samotnej výstavbe cyklotrás budeme priebežne informovať.

 

Zatiaľ nehodnotené