novinky z radnice

Podmienky pre cyklistickú dopravu v Trnave sa čoskoro zlepšia aj na Špačinskej ceste. Ak bude aktuálna verejná súťaž na dodávateľa realizačného projektu úspešná, výstavba prvej etapy novej cyklotrasy a chodníka pre chodcov od Rybníkovej ulice až po križovatku Špačinskej s Kukučínovou by sa mohla začať už v tomto roku.

Cestička pre cyklistov nadviaže na jestvujúcu cyklotrasu a chodník na Rybníkovej ulici. Projekt má byť v súlade aj s budúcou rekonštrukciou Kukučínovej ulice, kde tiež vznikne nová cyklotrasa, a výhľadovo riešiť pokračovanie cestičky pre cyklistov od okružnej križovatky smerom k Ulici Jána Hlúbika.

Cyklotrasa široká 2,5 m s povrchom z červeného asfaltobetónu bude oddelená od chodníka pre chodcov s pomocou 0,4 m širokého pásu špeciálnej dlažby pre nevidiacich a od cesty obrubníkom s prevýšením 12 cm. Chodník pre chodcov bude oddelený od trávnatých plôch parkovým obrubníkom. Súčasťami projektu budú priechody pre chodcov a cyklistov cez Kukučínovu ulicu s bezbariérovou úpravou, a tiež nové verejné osvetlenie s použitím LED svietidiel.

Pri konštruovaní spevnených plôch budú zohľadnené požiadavky vychádzajúce z opatrení Stratégie adaptácie mesta Trnavy na dopady zmeny klímy. Uplatnené majú byť predovšetkým také stavebno-technické postupy a materiály, ktoré zaistia zvedenie dažďovej vody do plôch zelene a podkladových vrstiev. Do uličnej kanalizácie bude odvádzaná len voda, ktorá pri väčších dažďoch nestihne vsiaknuť do trávnikov a podložia.

Mestská samospráva požaduje, aby projekt rešpektoval jestvujúce dreviny a živé ploty v dosahu stavby a zabezpečil ich ochranu. Doplnením ďalšej zelene chce v širších hraniciach riešeného územia vytvoriť funkčný, bezpečný a atraktívny priestor. Druhová skladba navrhovaných rastlín má byť prispôsobená miestnym podmienkam a súčasným požiadavkám na udržateľnosť, efektivitu a nenáročnú údržbu.

 

Zatiaľ nehodnotené