novinky z radnice

Šesťdesiatosem trnavských mešťanov a iných vážených obyvateľov Trnavy podpísalo 23. septembra 1818 petíciu proti zbúraniu Dolnej a Hornej brány mestského opevnenia adresovanú mestskému magistrátu. Ich snaha bola márna, veže sa čoskoro bez stopy vytratili z veduty mesta. Po dvoch storočiach trnavský magistrát rozhodol o navrátení Dolnej brány na pôvodné miesto. V súčasnosti sa uskutočňuje druhá etapa prác na jej prezentácii.
Dolnú bránu naposledy zakreslil mestský architekt Anton Grünn v januári 1819 (pozri nákres), následne bola asanovaná. Základové konštrukcie brány aj barbakanu boli odkryté počas archeologických výskumov v rokoch 2015 a 2016.

V rámci prvej etapy prác na prezentácii nálezov boli v minulom roku osadené mikropilóty, ktoré budú chrániť pred poškodením kanalizačný zberač z pešej zóny na Námestie SNP a železobetónová základová doska, ktorá by dokázala uniesť Dolnú bránu aj v jej pôvodnej výške.

Na základe konzultácie s Krajským pamiatkovým úradom bolo rozhodnuté, že múry Dolnej brány majú byť vytiahnuté do výšky jedného metra a stredoveký barbakan do výšky 60 centimetrov. Nadväzujúce úseky hradobného múru majú byť prezentované svetločervenou dlažbou z tehál typu klinker na úrovni terénu.

Na celej ploche budúcej prezentácie boli odkopané súčasné povrchy za účelom zistenia skutočnej šírky a technického stavu pozostatkov základovej konštrukcie. Murárske práce na novej výmurovke brány zrealizuje s použitím vápennej malty umelecko-remeselný pracovník pod dohľadom reštaurátora. Vybrané a očistené tehly dobrej kvality budú opätovne použité. Koruna muriva bude vytvorená zo starej tehly kladenej po obvode napevno. Na vnútornej ploche koruny muriva má byť použitá stará ostro pálená tehla, spevnená v škárach živicovou kamienkovou zmesou, ktorá umožní vsakovanie vody do podkladového kameniva. Zrážková voda bude odvádzaná vnútorným odvodňovacím žľabom.

Súčasťou prezentácie bude úprava pôvodnej „vlčej jamy“, s vrchnou vrstvou z dekoračného kameniva. Počíta sa aj s náznakovou konštrukciou voľakedajšieho mosta nad vlčou jamou z dubového dreva, ktorú vytvorí umelecký tesár ovládajúci prácu s historickými konštrukciami. Drevo musí byť ručne opracované a namorené. Spoje budú doplnené kovovými prvkami z dielne umeleckého kováča.

Podľa uzatvorenej zmluvy vynaloží mestská samospráva na prezentáciu Dolnej brány 179 880,55 eur.

Zbúranie Dolnej a Hornej brány pred dvesto rokmi malo stáť trnavský magistrát 600 zlatých.

 

 

Zatiaľ nehodnotené