novinky z radnice

V historickej knižnici Západoslovenského múzea sa nachádza prvé vydanie českej, tzv. Melantrichovej biblie. Knihu vytlačili Bartoloměj Netolický a Jiří Melantrich z Aventina, podľa ktorého sa táto verzia biblie nazýva. Múzejný exemplár bol zreštaurovaný v roku 2006. Záujemcovia môžu túto bibliu spolu s ďalšími starými tlačami vidieť od 10. apríla v Múzeu knižnej kultúry na novej výstave Zachránené poklady – zreštaurované historické tlače z fondov Západoslovenského múzea v Trnave. Autorom výstavy je kurátor historickej knižnice Mgr. Milan Ševčík.

Medzi tlačenými bibliami v národných jazykoch bola čeština významná, pretože spolu s francúzštinou a nemčinou bola tretím jazykom, v ktorom vyšla biblia tlačou ešte pred rokom 1501. České preklady biblie do staroslovenčiny a neskôr do češtiny sa vytvárali od stredoveku (Veľká Morava). Až na výnimku, ktorou je Bible kralická (vyšla tlačou 1579 – 1588), boli všetky staročeské preklady biblie vytvorené nie na základe pôvodných textov (hebrejských, aramejských a gréckych), ale na základe latinskej vulgáty (stredovekého latinského prekladu), pretože tá bola oficiálne používaným textom katolíckej cirkvi od doby, kedy prenikla na Západ a prerušila kontakty s gréckym Východom.

Originálny názov českej biblie z roku 1549 znie Biblí Česká, to jest všecka svatá Písma obojího Starého i Nového zákona. Patrí k najvýznamnejším vydaniam biblie v renesančných Čechách. Jej význam spočíva ako vo vysokom náklade, ktorý mal za následok veľké rozšírenie tejto biblie, tak v jej vysokej umeleckej a typografickej úrovni. Melantrichova biblia patrí k českým utrakvistickým (kališníckym, resp. husitským) vydaniam, ale Melantrich zohľadňoval aj potreby a požiadavky katolíckej strany aj luteránov. Okrem celej biblie Melantrich trikrát vydal aj samostatný Nový zákon. Napriek tomu, že ide o najrozšírenejšiu verziu biblie vo svojej dobe, bola Melantrichova biblia neskôr zatienená bibliou kralickou.

Prvé vydanie Melantrichovej biblie bolo dokončené 11. apríla 1549 a vyšlo v tlačiarni umierneného katolíka Bartoloměja Netolického ako spoločný podnik Netolického a Melantricha. Iniciátorom a organizátorom bol humanisticky zameraný utrakvista Melantrich. Netolický poskytol finančné a právne zázemie, pretože Melantrich v tej dobe ako utrakvista nesmel prevádzkovať tlačiareň. Na tlač a výsadný predaj biblií získal Netolický kráľovské privilégium na desať rokov.

Kniha patrila k typografickým vrcholom vtedajšej českej knižnej produkcie. Melantrich s Netolickým si na tlač nechali odliať novú sadzbu písmen a zaobstarali si aj 135 drevorezových ilustrácií. Časť z nich vznikla pôvodne pre nemecké vydanie Lutherovej biblie, ktorá bola vytlačená vo Wittenbergu v roku 1535. Do Čiech sa drevorezy dostali čoskoro po vytlačení, pretože už v roku 1537 ich použil Pavel Severýn v druhom vydaní svojej biblie. Melantrich ich potom použil aj vo vydaniach z rokov 1556, 1557, 1560 a 1561. Druhá polovica drevorezových štočkov vznikla priamo pre Melantrichovu bibliu. Vydanie obsahuje aj päť celostranových ilustrácií. Okrem samotných grafík bibliu zdobilo aj desať druhov iniciál, bordúr, vinet a ďalších ozdobných grafických prvkov.

Zaujímavosťou je, že jeden v zamate viazaný exemplár so zlatou oriezkou bol venovaný aj cisárovi Maximiliánovi II. Jeho otec Ferdinand I. Habsburský ale s vydaním nebol spokojný a tvrdil, že obsahuje niekoľko stoviek omylov a bludov.

O Melantrichovu bibliu bol napriek vysokej cene veľký záujem a priniesol zúčastneným aj slušný zisk, čo dokladá množstvo dotlačí a nových vydaní. Pri prvom vydaní sa predpokladá náklad 1 000 – 2 000 exemplárov.

Zaujímavý text o roku a mieste tlače obsahuje kolofón knihy (posledná strana, dnes by sme povedali tiráž): Letha Panie Tisycyho Pietisteho Cztyržidcátého Dewátého we Cžtwrtek przed Kwietnau Nedielj [= 11. apríla 1549] tento Stary y Nowy Zákon napřed ke Cti a k Chvále Boha Wssemohaucýho potom wssem wěrným Yazyku a Národu Cžeského k Spasytedlnému vžjvánij a prospěchu y k wzdělánij Wytisstěn gest w Menssým Městě Pražském v Bartholoměge Netholického s znamenitým nákladem téhož Bartholoměge a Giřijka Melantricha Rožďalowského a tak s welikú pracý a ssnažnau bedlivostj gest dokonán. Z toho budiž Pánu Bohu Wssemohúcýmu Chvála Cžest a Sláwa y Dijkuow činěnij nynij až na wěky wěkůw AMEN.

Mgr. Milan Ševčík, kurátor historickej knižnice Západoslovenského múzea

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)