novinky z radnice

Jedným z mnohých známych a uznávaných trnavských rodákov je zaiste aj významný slovenský ichtyológ Juraj Holčík. Narodil sa 18. októbra 1934 v Trnave a opustil nás v lete tohto roka v Bratislave.
Juraj Holčík sa narodil v rodine známeho evanjelického farára. Po dokončení základného a stredoškolského vzdelania v Banskej Bystrici a Bratislave študoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, no po 6-tich semestroch prestúpil na Biologickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, kde sa pod vedením prof. O. Olivu špecializoval na ichtyológiu, teda vedu o rybách. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia krátko pracoval v Krajskom múzeu v Trnave a po dvoch rokoch opäť zmenil zamestnanie na dva roky v Laboratóriu rybárstva v Bratislave. V štúdiu pokračoval ako interný ašpirant Zoologického ústavu UK v Prahe, kde v roku 1966 po obhájení dizertácie získal hodnosť kandidáta biologických vied. Po návrate do Bratislavy pracoval Juraj Holčík dva roky v Slovenskom národnom múzeu ako vedecký pracovník a kurátor zbierok nižších bezstavovcov. Svoje vedecké aktivity však naplno rozvinul najmä v Ústave rybárstva a hydrobiológie a v Ústave zoológie SAV v Bratislave, kde pracoval nepretržite od roku 1968 až do roku 2004.
„Som síce profesionálny prírodovedec a mám v povinnostiach sa zaujímať o ochranu prírody, ale ja to mám aj zdedené a rodičmi povzbudené. Pamätám si to ako dnes – mal som šarlach. Môj nebohý otec mi priniesol knihu Život zvierat, a to vo mne zanechalo hlboký dojem, že som sa potom aj ako školopovinné dieťa a gymnazista prikláňal k čítaniu rôznych kníh týkajúcich sa prírody a nie klasické rozprávky. Môj otec bol evanjelickým kňazom, takže to bolo čiastočne motivované aj tým. Ten sa tiež zaujímal o tieto veci,“ spomínal kedysi v rozhlasovom vysielaní Juraj Holčík.
Škála jeho vedeckých aktivít bola široká a zahŕňala množstvo publikačných a iných vedeckých aktivít, obsahovala viac ako 400 položiek. Z viac ako dvoch desiatok vedeckých a odborných monografií vyšli niektoré vo viacerých jazykových mutáciách a vydaniach. Napríklad, publikácia Freshwater Fishes vyšla v angličtine v štyroch vydaniach a v ďalších piatich jazykoch v siedmich vydaniach. Trnavský rodák Juraj Holčík bol spolutvorcom dodnes vydávanej knižnej série The Freshwater Fishes of Europe, pre ktorú zostavil štruktúru jednotlivých kapitol a bol autorom, respektíve spoluautorom viacerých kapitol prvého dielu tejto monografie.
Má podstatnú zásluhu na tom, že slovensko-maďarský úsek Dunaja patrí po stránke mapovania populácie rýb k najlepšie preskúmaným úsekom nielen Dunaja, ale veľkých riek vôbec. Vedecky zdôvodnené poznanie nenahraditeľnosti vnútrozemskej delty Dunaja v úseku pod Bratislavou (pre prirodzený rozvoj rybích populácií a pre riečny ekosystém) ho viedlo k nekompromisnej obhajobe zachovania tejto poslednej dunajskej vnútrozemskej delty. „Viete, tá situácie je neradostná, pretože za posledných 70 rokov sa nám podarilo na Slovensku vyhubiť 6 druhov rýb. Keď som sa v roku 1984 musel zaoberať záležitosťami ohľadom znečistenia tokov, tak som zistil, že v tom čase sa oficiálne priznávalo, že vyše 6 tisíc vodných tokov na Slovensku sa vytrávilo. V tejto tendencii sa pokračuje aj dnes, pretože stále sa stretávame s tým, že tá stará téza o pretváraní prírody sa takýmto spôsobom dodržiava. Teraz sa prehradzujú toky a plánuje sa to prakticky u všetkých. Ak sa tak stane, prídeme v najbližších rokoch minimálne o 3-4 druhy rýb,“ hovoril Juraj Holčík v roku 1995 v rozhlasovej relácii o stave populácie rýb na Slovensku.
Významná osobnosť slovenskej vedy, trnavský rodák Juraj Holčík opustil tento svet 16. mája tohto roka. Posledná rozlúčka s odbornou verejnosťou i blízkymi bola o tri dni nato v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave.

Martin JURČO
Foto: -sav-
  
 

Zatiaľ nehodnotené