novinky z radnice

Počas novembra sa uskutočnila výsadba odrastených stromov v parčíku za daňovým úradom v Trnave. Svoje miesto tu našlo vyše deväťdesiat dubov, líp, platanov, pagaštanov, gledíčií a ďalších stromov s ozdobným charakterom ako napríklad okrasné jablone a hrušky, v hodnote približne 20 580 eur.

V zóne nazvanej Pod korunami stromov, ktorá je prirodzenou najfrekventovanejšou križovatkou trás chodcov, je ako prvý na území Trnavy zrealizovaný ekologický, pre vodu priepustný povrch z minerálneho betónu s cieľom eliminovať tvorbu „divokých chodníkov“ križujúcich trávnatú plochu. Táto u nás zatiaľ neobvyklá technológia, ktorá vzhľadom na pružnosť povrchu menej zaťažuje kĺby pri chôdzi, je s úspechom používaná v sadových úpravách v krajinách západnej Európy. Lavičky, ktoré tu budú osadené, môžu poslúžiť na oddych nielen obyvateľom sídliska, ale aj návštevníkom polikliniky a okolitých úradov. Aby nedochádzalo ku kolíziám chodcov a cyklistov, pribudol pre nich spevnený pás pri chodníku ústiacom na lávku cez Hlbokú ulicu.

Výsadbou stromov je ukončená tohtoročná etapa prác na revitalizácii tohto územia v obytnom súbore Hlboká. Na jar budú práce pokračovať tvorbou detských ihrísk, terénnymi úpravami a dosádzaním zelene. Pozostávať bude zo živých plotov členiacich ihriská a oddychové zóny, na menších plochách nebudú chýbať ani efektné a zároveň na údržbu nenáročné záhony trvaliek. Novo vysadené stromy majú prispieť k zmenšeniu dlhodobého deficitu parkovej zelene v Trnave, rešpektovaná však bude aj požiadavka občanov, aby boli zachované voľné plochy vhodné na hry a športovanie.

Na revitalizáciu parčíka za daňovým úradom bolo v rozpočte mesta Trnavy vyčlenených 265 551 eur.

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)