novinky z radnice

Po rektorovi Trnavskej univerzity prinášame rozhovor s PhDr. Dagmar Valentovičovou, Csc., prorektorkou pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Zaujímalo nás, aká je situácia ohľadom komplexnej akreditácie na UCM, ktoré programy majú pozastavenú akreditáciu a čo škola robí pre to, aby bola ich akreditácia obnovená.

- Univerzita sv. Cyrila a Metoda je medzi školami, ktoré akreditačná komisia navrhla preradiť medzi vysoké školy bez zaradenia. Ktoré kritériá ste podľa nich splnili a ktoré, naopak, nie?

Keďže sme univerzita, akreditačná komisia nás najskôr posudzovala podľa šiestich kritérií pre univerzitné vysoké školy. Nesplnili sme, ani sme nemohli splniť kritériá, ktoré sa týkajú absolventov doktorandského štúdia, pretože s doktorandským štúdiom sme začali až v roku 2006. To znamená, že prvých doktorandov budeme mať až v tomto akademickom roku. Od toho sa odvíjali ostatné podmienky, pretože väčšina kritérií sa vzťahuje na vedeckú aktivitu absolventov doktorandského štúdia. Boli sme preto preradení medzi vysoké školy bez zaradenia, pričom kritériá pre tento typ škôl sme spĺňali. Záverečnú správu z ministerstva školstva však ešte stále nemáme k dispozícii, takže pre nás komplexná akreditácia po formálnej stránke ešte nie je ukončená.

- Ako je to s akreditáciou študijných programov na UCM? V médiách sa objavili informácie o tom, že na niektorých programoch bola akreditácia pozastavená.

Celkovo je problematických šesť programov. Ak by sme išli po fakultách, fakulta masmediálnej komunikácie mala problém s akreditáciou programu masmediálna komunikácia magisterského štúdia – nevyhovoval garant. V súčasnosti je to však už doriešené, máme nového garanta. Na filozofickej fakulte niektoré študijné programy neboli akreditované, pretože neboli schválené, to bola napríklad história na magisterskom stupni – takú sme ešte nikdy predtým nemali. Bol to akýsi pokus o nový študijný program. Na štyroch programoch bolo právo udeľovať titul pozastavené, pretože garanti nespĺňali určité formálne náležitosti. Napríklad jeden garant, ktorý sa stal profesorom, ešte nemal v rukách dekrét. Opäť možno povedať, že problém troch študijných programov sme už vyriešili. Na fakulte prírodných vied bola pozastavená akreditácia programu informatika, ktorý máme len na bakalárskom stupni.

- Podľa medializovaných informácií nielen, že pre chýbajúceho garanta nemôžete na informatiku prijať nových záujemcov, ale je ohrozené aj ukončenie štúdia študentov informatiky v druhom ročníku.

Ako som už spomínala, rozhodnutie ministra školstva sme ešte nedostali. Po jeho obdržaní má fakulta jeden rok na odstránenie nedostatkov a požiadanie o zmenu rozhodnutia. To znamená, že študenti tretieho ročníka môžu bez ďalších problémov ukončiť štúdium v riadnom termíne. Škola sa však musí zo zákona postarať o svojich študentov nižších ročníkov. V prvom rade znovu akreditovať štúdium, alebo, ale to je krajné riešenie, v spolupráci s ministerstvom je povinná nájsť im školu, kde budú v štúdiu pokračovať.

- Okrem informatiky je ešte nejaký študijný program, kde ostali študenti a musíte ho vyriešiť v priebehu roka?

Podobná situácia nastala na filozofickej fakulte v programe anglický jazyk v odbornej komunikácii na magisterskom stupni. Pôvodná garantka z Ukrajiny nesplnila podmienky, pretože nebola profesorkou. V súčasnosti vedieme dosť intenzívnu komunikáciu s ďalším garantom zo zahraničia. Právo udeľovať titul však stále máme. Kým nedostaneme konečné rozhodnutie ministra vo veci komplexnej akreditácie, platí súčasný stav. Ak stihneme do roka od doručenia rozhodnutia získať garanta a schvália nám ho, študenti budú môcť riadne doštudovať u nás. Obmedzené máme, tak ako aj v ostatných prípadoch týchto študijných programov, prijímanie prvákov.

- Načrtli ste tému hľadania garantov. Ako vnímate situácie, keď sa školy snažia získať garantov, či už zvonka alebo tlačia na svojich zamestnancov, aby si zvýšili kvalifikáciu? Nie je to na úkor kvality?

Nedomnievam sa, že by to išlo na úkor kvality, pokiaľ nejde o nejaké urýchlené procesy, ktoré by neboli založené na riadnych výkonoch alebo postupoch. Minister školstva stanovil, aké sú minimálne podmienky na to, aby sa niekto stal docentom alebo profesorom, čo je záväzné pre všetky vedecké rady a pre vnútorné predpisy každej univerzity. Nakoniec, o tom, či daný kandidát spĺňa alebo nespĺňa predpoklady na získanie titulu, rozhoduje nielen vedecká rada fakulty, ale aj vedecká rada príslušnej univerzity, v ktorej sú odborníci aj z iných fakúlt alebo z mimouniverzitného prostredia. V prípade profesorov na proces dohliada ministerstvo školstva. Samozrejme, že školy sa snažia garantov získať, pretože je problém s ukončovaním štúdia študentov. Garantov na niektoré programy je veľmi málo, týka sa to aj spomínanej informatiky a cudzích jazykov. Konkurenčný zápas je veľmi silný.

- Na iných vysokých školách sa vyskytla situácia, že škola nemala garanta určitého programu, preto ani nepožiadala o jeho akreditáciu a v rámci pôvodnej akreditácie robili študenti štátnice predčasne. Stal sa takýto prípad aj na UCM?

V programe učiteľstvo akademických predmetov na magisterskom stupni nemáme garanta, avšak v tomto programe už nebudeme pokračovať. Začiatkom akademického roka nám tam ostalo 44 študentov druhého ročníka. Keďže sa zatiaľ komplexná akreditácia neskončila, rozhodli sme sa urobiť štátnice skôr, ako boli naplánované. Študenti končili v októbri v rámci pôvodnej akreditácie. Zo zákona to nie je problém, pretože magisterské štúdium môže trvať jeden až dva roky. Problém s tým nemali ani samotní študenti.

- Na ktoré programy nebudete môcť v budúcom akademickom roku prijať študentov do prvých ročníkov?

Sú to programy, ktorých akreditácia bola pozastavená. Zatiaľ ide o programy masmediálna komunikácia na magisterskom stupni, filozofia na magisterskom i doktorandskom stupni, magisterský program slovenský jazyk a literatúra a bakalársky študijný program informatika. Prijímanie študentov bude uvoľnené po tom, čo minister dostane stanovisko z akreditačnej komisie, že spĺňame podmienky. Uskutoční sa to v priebehu roka. Čím skôr to bude, tým skôr môžeme vstúpiť do prijímacieho konania. Ak sa nám to podarí v priebehu troch mesiacov, prijať môžeme študentov aj do budúceho roka. Nie je to teda ešte definitívne uzavreté.

- Okrem komplexnej akreditácie žije univerzita aj inými témami. Koncom roka bolo naplánované sťahovanie niektorých pracovísk do novej budovy. Je tento termín stále aktuálny?

Do novej budovy na Bučianskej ceste sa budeme sťahovať až po jej pripojení na optický kábel. Tieto práce sa v súčasnosti verejne obstarávajú v rámci ďalších aktivít, ktoré sú obsiahnuté v projektoch z prvej výzvy v rámci štrukturálnych fondov. Bolo by optimálne, keby sme v budove začali pôsobiť od letného semestra tohto akademického roka.

- Univerzita bola už dvakrát úspešná v získavaní peňazí z eurofondov, spolu ste získali 9,3 milióna eur. Na čo budú prostriedky použité?

Uvedené prostriedky využijeme v súlade s metodikou projektov v prvom rade na rozvoj infraštruktúry univerzity, zrekonštruujeme budovy v Trnave, v Špačinciach a v Piešťanoch. Ide o zateplenie a nové opláštenie budov a výmenu okien, sčasti aj o vnútornú rekonštrukciu. Významnou investíciou v projektoch je aj technologická inovácia našich pracovísk, napríklad rozsiahle televízne štúdio, nové chemické a biochemické laboratóriá, jazykové laboratóriá.

- V akom štádiu sú práce na modernizácii a rekonštrukcii univerzitných budov?

V súčasnosti sa končí vonkajšia rekonštrukcia budovy rektorátu na Námestí J. Herdu. Zároveň dokončujeme proces verejného obstarávania dodávateľa ďalších tovarov a služieb v rámci prvej a aj druhej výzvy.

Katarína ROSINOVÁ

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.2 (12x hodnotené)