novinky z radnice

Trnavské mestské zastupiteľstvo sa v utorok 15. februára 2011 zišlo na svojom prvom pracovnom zasadnutí v aktuálnom volebnom období.
V súvislosti s kreovaním nových súčastí samosprávy mesta zvolilo nových členov mestských častí z radov neposlancov. Tak isto boli zvolení aj zástupcovia mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch právnických osôb s majetkovom účasťou mesta ako sú napríklad TT – komfort, TT – IT, Trnavská vodárenská atď. Poslanci delegovali zástupcov do rád škôl a rád školských zariadení a určili zloženia rád škôl a školských zariadení . Všetky tieto zmeny súvisia s novým zložením mestského zastupiteľstva. Svojej funkcie sa vzdal veliteľ Mestského hasičského zboru a preto bol zvolený nový.
Zastupiteľstvo v rámci bodu majetkové záležitosti umožnilo vytvorenie nových priestorov pre seniorov na Limbovej ulici. Prerokovaná a schválená bola aj správa o plnení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a povolilo sa spracovanie zmeny územného plánu mesta. Oba tieto dokumenty budú ďalej spracúvané.
Mestské zastupiteľstvo na základe návrhu príslušnej komisie rozhodlo o udelení ocenení mesta Trnavy. Tieto ocenenia budú udelené na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 6. marca 2011. Členovia komisie na udeľovanie ocenení mesta Trnavy vybrali ocenených z 38 návrhov, ktoré jej boli doručené od občanov a združení v meste.
Bodom rokovania, o ktorom sa viedla najdlhšia diskusia, bola prezentácia projektu Optimalizácia liniek mestskej autobusovej dopravy v Trnave. Cieľom projektu je zrýchlenie prepravy a zvýšenie komfortu cestujúcich, zníženie finančnej náročnosti cestovania a zrýchlenie obsluhy cestujúcich. Uvažuje sa napríklad o autobusovom pruhu na Hospodárskej ulici pri súčasnom zachovaní súčasných jazdných pruhov a smerov. Na projekte sa ďalej pracuje, jeho uvedenie do praxe nebolo zatiaľ pevne stanovené, stať by sa tak malo ešte v roku 2011.
Mestské zastupiteľstvo bolo prvýkrát on-line prenášané prostredníctvom internetu a dostupné všetkým návštevníkom stránky trnava.sk. Vysielanie aj napriek tomu, že je vo fáze testovania, prinieslo uspokojivé výsledky a na jeho technickom zdokonalení sa ďalej pracuje (pribudne archív, zvýši sa podpora prehliadačov a podobne.)

-mš-

Zatiaľ nehodnotené