novinky z radnice

Do 9. apríla v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Kurátor výstavy: Roman Gajdoš

Výstava Trnavčanky Márie Balážovej (1956) Post-Geo predstavuje výber maliarskych diel z posledných 10 rokov jej tvorby, ktorý je súčasťou autorkinho dlhoročného umeleckého snaženia na poli postgeometrickej abstrakcie, a ktorý rozvíja už od roku 1992. V rámci postgeometrickej maľby zaznamenávame u nej prekračovanie hraníc dnes už rigídnej, autoreferenčnej geometrickej abstrakcie neskorej moderny a upriamenie pozornosti na semifiguratívne čítanie abstraktného maliarskeho poľa, ktorého nosnou figúrou sa stáva štylizovaná hlava a telo hada. Tie spolu tvoria vždy nanovo definované konfigurácie s originálnymi posunmi a zostávajú prítomné ako emblematický kód, konštanta v stále sa obmieňajúcich vizuálnych rovniciach jej tvorby až po dnes. Výber diel z rozsiahleho cyklu Hadia geometria a príbuzného podcyklu Japonský kríž predstavujú práve túto polohu disciplinovaného prehodnocovania niektorých postmoderných tendencii, v rámci ktorých autorka vytvára priestor novým znakovým konšteláciám a napĺňa ich významom. V znakotvorbe Márie Balážovej konfigurácia hadích tiel zostáva síce základným objektivizujúcim pilierom vizuálnej informácie, ale výsledná skladba už podlieha výsostne autorkinmu individuálnemu prístupu.
Emocionálne a výrazovo nasýtenú množinu signálnej farebnosti Balážová v správnom dávkovaní obohacuje aj o iné výtvarné médiá (kresba, serigrafia). V závislosti od použitého média nastáva aj zmena formátu, v ktorom sa autorka pohybuje. Vzniknutá variabilita potom zahŕňa maliarske, kresliarske a grafické spracovania, prejavujúce sa ako viacvrstvové uvažovanie s pevným podkladom vo vlastnej morfológii.
Pre cyklus kresieb a malieb Chaos, vytváraný autorkou od roku 2006, je charakteristické lámanie hadích tiel, v ktorých je eliminované znakové myslenie a obrazové pole prechádza zásadnou zmenou konfigurácie.
Samotný významový rozptyl Hadej geometrie a využívanie širokého znakového repertoáru, systém odkazov a spomínaných posunov, ale hlavne autocitovanie, výrazne prispieva k začleneniu sa Balážovej do kontextu postmodernej geometrie. Avšak dôležitejším atribútom ako prečerpávanie znakového kódovania postmoderny, je syntetické uvažovanie v obrazovej šifre, zosúladenie sémantického a vizuálneho poľa, čím vzniká celkom osobitný prístup v kontexte stredoeurópskeho výtvarného priestoru.

Zatiaľ nehodnotené