novinky z radnice

V tomto roku si pripomíname 130. výročie narodenia Mikuláša Schneidera Trnavského, hudobného skladateľa, národného umelca a spolutvorcu základov našej hudobnej kultúry prvej polovice 20. storočia.
Narodil sa v Trnave 24. mája 1881, jeho život a hudobná tvorba sa viažu okrem študentských rokov v Budapešti, Viedni a Prahe na rodné mesto, v ktorom roky pôsobil, a ktoré tak veľmi miloval. Svoje bytostné spojenie s ním prejavil v memoárovej knihe Úsmevy a slzy, ktorá bola vydaná až po jeho smrti. jeho národné cítenie a profesionálny vzťah k cirkevnej hudbe rámcovali i jeho skladateľské smerovanie. Vznikli diela Ecce sarderos magnus, Missa Solemnis, Ofertorium Perfice gressus a ďalšie. Pre amatérske spevokoly upravoval ľudové piesne a veľkú pozornosť venoval umelej piesňovej tvorbe. Slovenskej a českej verejnosti sa dostala do rúk zbierka piesní Slzy a úsmevy. V oblasti duchovnej  cirkevnej hudby tvoril sólové a zborové skladby, vokálno-inštrumentálne diela a omšové cykly. Je autorom Jednotného katolíckeho spevníka, do ktorého vložil 226 vlastných piesní a za toto dielo mu pápež Pius XI. udelil titul Rytier rádu sv. Gregora. Po práci na JKS dokončil operetu Bellarosa a zbierku piesní O matke. Ako sedemdesiatpäťročný zložil symfóniu Spomienková, za ktorú mu bol v roku 1956 udelený titul Národný umelec.
Mikuláš Schneider Trnavský bol činný i literárne a hudobno-teoreticky. Mnohostranne sa zapájal do organizačného života v hudobnom školstve, života spolkového a verejného, za čo mu bola v roku 1940 udelená Štátna cena.
Trnavčania a celé Slovensko sú umelcovi vďační za jeho hudobnú tvorbu a vrelý vzťah k národu. Cena Mesta Trnavy udelená in memoriam ako i titul Trnavčan 20. storočia a jeho busta na Kapitulskej ulici sú toho dôkazom. S úctou pozeráme na Baziliku sv. Mikuláša v Trnave, v ktorej sa vďaka jeho hudobnej tvorbe i dnes môžeme započúvať do nádherných chrámových skladieb a piesní JKS. Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave si pripomenul 130. výročie majstra na slávnostnom koncerte 29. mája v Bazilike sv. Mikuláša.

Ladislav VYMAZAL, regenschori

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2 (1x hodnotené)