novinky z radnice

Prvý deň v novej materskej škole prežili po zimných prázdninách škôlkari na Spartakovskej ulici v Trnave. Priestory so štyrmi triedami pre 85 detí zrekonštruovala mestská samospráva za približne 166 tisíc eur. Súkromnej materskej škole Meduška, ktorá mala tieto priestory v prenájme, mesto ponúklo objekt na Dedinskej ulici v Modranke. Po rekonštrukcii, na ktorú prispelo sumou 121 tisíc eur, tu boli už v septembri minulého roka otvorené tri nové triedy pre 50 škôlkarov. Takmer 162 tisíc eur vynaložila mestská samospráva v minulom roku aj na rekonštrukciu priestorov pre bývalú Materskú školu na Hollého ulici v budove Základnej školy na Vančurovej ulici, kde sa v súčasnosti zmestí asi o desať detí viac ako v pôvodnej budove.

MŠ Spartakovská

Miest v škôlkach pribudlo, ale nároky na umiestnenie detí ešte porastú

Deväťdesiate roky a začiatok tohto desaťročia priniesli nižšiu potrebu voľných miest v materských a základných školách. Po ekonomickom vzostupe mesta a príchode nových investorov sa však v Trnave postupne začína zvyšovať počet mladých rodín a pôrodnosť, a preto opäť narastajú aj požiadavky na umiestnenie detí do školských zariadení. Po minuloročných marcových zápisoch do materských škôl zostalo neumiestnených vyše dvesto detí. Rodičia boli nespokojní, lebo mesto muselo pri ich umiest ňovaní selektovať rôznymi spôsobmi. „Prijímali sa deti vo veku 5 – 6 rokov, ktoré sa pripravujú na primárne vzdelávanie, deti zamestnaných rodičov a až v ďalšom pláne tie, ktoré iba spĺňajú kritériá, teda vek od troch rokov. Istý čas sa napríklad neprijímali deti, ktorých mamička bola na materskej dovolenke s mladším súroden- com,“ hovorí Mária Rabarová, riaditeľka novej Základnej školy na Spartakovskej ulici v Trnave. Problém, ktorý nastal v priebehu minulého roka, však sčasti súvisel aj so zmenou legislatívy. Pre materské školy doteraz platila vyhláška Ministerstva školstva SR z roku 1994. Hovorila o množstve detí v triede, ktorý bol vyšší ako je súčasná norma ministerstva z roku 2008. Materské školy boli zaradené medzi školy a v novej legislatíve je presne určené, koľko detí má byť umiestnených v triedach podľa veku. Preto sa v každej triede musí počet umiestnených detí znížiť. Nový školský zákon však dáva možnosť využívať tri roky výnimku. „Doteraz sme takto fungovať mohli, no potom bude musieť byť v triedach po 20, resp. 21 alebo 22 detí. A to nám opäť skomplikuje situáciu,“ hovorí Gabriela Krištofíková z odboru vzdelávania, športu a kultúry mestského úradu a pokračuje: „Všetky žiadosti o umiestnenie v materskej škole sú v tomto čase vybavené kladne. Uvidíme, aká situácia nastane v marci tohto roka, keď bude zápis do materských škôl. Veľa totiž závisí aj od toho, koľko detí odíde do základných škôl. Veľmi často sa stáva, že rodičia si dieťa nechávajú doma, aj keď je zrelé do základnej školy, aby akosi pomyselne predĺžili detstvo svojej ratolesti. Preto sú miesta v posledných ročníkoch predškolského zariadenia často umelo obsadené. Okrem toho, niektoré deti majú odložený nástup z rôznych dôvodov, či už logopedických alebo psychologických.“

MŠ Spartakovská

Aké riešenie bude hladať samospráva?

Má v zálohe priestory pre deti v prípade, že by sa demografická situácia vyvíjala doterajším spôsobom? „Objekty, ktoré boli pôvodne materskými školami, už nemáme, pretože všetky, ktoré patria mestu, už využívame na prevádzku predškolského zariadenia. Máme však zálohu vo vyprázd- ňujúcich sa základných školách, napríklad na Mozartovej a Limbovej ulici. A zdá sa, že časom budú voľné priestory aj v iných školách. Čiže podobne, ako sme priestory na základnej školy na Vančurovej ulici upravili pre materskú školu, sa dá postupovať aj v ďalších školách. To však stojí nemalé finančné prostriedky,“ hovorí Ružena Ma- ková, vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry MsÚ v Trnave. Pretože základné a materské školy sú v kompetencii mesta, trnavská samospráva nedostáva na tieto účely finančné prostriedky od štátu a bude ich musieť hľadať v krízou stlačenom rozpočte.

-maju, eu-

Zatiaľ nehodnotené