novinky z radnice

Západné krídlo trnavskej radnice získalo cenu Fénix v súťaži Kultúrna pamiatka roka 2008, vyhlasovanej Ministerstvom kultúry SR. Rovnaké ocenenie v konkurencii trinástich slovenských pamiatok bolo koncom novembra 2009 udelené historickému centru Banskej Štiavnice, stredovekej kaplnke hradu v Ľupči a Premonštránskemu kostolu sv. Trojice v Košiciach.

Donedávna sa predpokladalo, že pôvodná, najstaršia budova trnavskej radnice zanikla počas neskorších prestavieb. O to väčšie bolo prekvapenie odborníkov, keď vysvitlo, že je zachovaná v plnom objeme v južnej časti dnešného západného dvorového krídla radnice. Je pochopiteľné, že mestská samospráva sa bez váhania rozhodla pre náročnú kompletnú rekonštrukciu tohto objektu, ktorý je unikátom v rámci celého Slovenska. Pri obnove bola zakonzervovaná najlepšie zachovaná goticko-renesančná etapa s nálezmi pochádzajúcimi z doby vzniku radnice v počiatkoch mesta, zachované boli aj hodnotné mladšie nálezy. Popri konzervácii tohto stavu sa v niektorých prípadoch uskutočnila náznaková rekonštrukcia pôvodného vzhľadu. Išlo najmä o obnovu barokového výrazu fasád žalára a o navrátenie vežičky nad kaplnkou, odstránenej v období neoslohov. Uplatnená metóda si vyžiadala len drobné úpravy, ktorými sa odstránili rušivé zásahy do slohovej dispozície a výrazu. Všetky hodnotné historické konštrukcie a slohové prvky zostali zakonzervované a prezentované v pôvodnom výraze. V celom objekte bola zachovaná a zakonzervovaná aj kompletná stratigrafia slohových omietkových vrstiev, čo je v súčasnej praxi obnovy pamiatok ojedinelý fenomén. Použitie nových materiálov a technológií bolo pri obnove obmedzené na minimum. Najväčší podiel tvorili umelecko-remeselné práce, ktoré boli vykonané v nadštandardnej kvalite. Sústredili sa na obnovu všetkých slohových detailov ako sú dverné výplne, okenné výplne, tehlové dlažby a drevené dlážky, kamenné šambrány okien, kúreniskové otvory a portály, kovové dvierka a mreže, omietkarské a štukatérske práce. Výsledný stav objektu umožňuje kvalitnú prezentáciu budovy typu stredovekej radnice ako celku. Podáva informáciu ako o pôvodnom dispozično-priestorovom riešení, tak aj o výraze interiéru a exteriéru. Najvzácnejším obnoveným prvkom z doby vzniku je trojdielna gotická okenná zostava v radnej sieni na poschodí, s pôvodnými kamennými profilovanými šambránami, smerujúcimi dnes do interiéru žalára dostavaného v baroku. Západné krídlo radnice je pamiatkou roka 2008 Západné krídlo trnavskej radnice získalo cenu Fénix v súťaži Kultúrna pamiatka roka 2008, vyhlasovanej Ministerstvom kultúry SR. Rovnaké ocenenie v kon- kurencii trinástich slovenských pamiatok bolo koncom novembra 2009 udele- né historickému centru Banskej Štiavnice, stredovekej kaplnke hradu v Ľupči a Premonštránskemu kostolu sv. Trojice v Košiciach.Kvalitou umelecko-remeselnej obnovy sa vyznačuje aj konzervácia pôvodných maltových povrchov tehlových rebier a klenby suterénu. Mimoriadnu hodnotu má aj barokový žalár, kde sa zakonzervovalo pôvodné dispozično-priestorové riešenie so zaklenutými malými celami a miestnosťou pre žalárnikov, s trámovým stropom, pri ktorej je umiestnený masívny otvorený komín. Priestory dávajú odpoveď aj o spôsobe vykurovania jedným spoločným vykurovacím telesom pre dvojicu ciel. Opravené sú aj kompletne zachované pôvodné dlážky z drevených fošní, drevené schodiskové stupne a tehlové dlažby v komunikačných priestoroch. Umelecko-remeselne boli obnovené zvyšky dvoch gotických štítov vtiahnutých dnes do interiéru podkrovia, ďalej viacero masívnych barokových komínov a tiež barokovo – klasicistický krov severnej časti. Konzervačný prístup sa uplatnil aj pri obnove podkroví, určených dnes na kultúrno-spoločenské využitie.

Život v západnom krídle

Udelenie ceny Fénix v súťaži Kultúrna pamiatka roka 2008 je ďalším záväzkom pre mestskú samosprávu, aby po zrekonštruovaní aj dôstojným spôsobom využila a prezentovala Trnavčanom i návštevníkom mesta jedinečné priestory svojho najstaršieho sídla. Vzhľadom na hospodársku krízu, ktorá citeľne stlačila mestský rozpočet, však zatiaľ nie je možné zrealizovať v plnej miere pôvodné predstavy o jej využití ako priestoru na atraktívnu historickú expozíciu poskytujúcu živú predstavu o využívaní tohto objektu v minulých storočiach. Z rovnakých dôvodov nie je zatiaľ možné prijať na plný úväzok ani odborného pracovníka garantujúceho vysokú úroveň kultúrnych podujatí, ktoré by sa mohli v týchto priestoroch uskutočňovať, a ani manažéra, ktorý by túto činnosť organizačne zabezpečoval. Mestský magistrát však vyvíja snahu, aby západné krídlo aj v týchto nepriaznivých podmienkach žilo kultúrnym životom. Pilotným kultúrnym podujatím v romantických podkrovných priestoroch bol prvý ročník súťažnej výstavy umeleckých fotografií pod názvom Genius loci Trnavy, ktorú samospráva vyhlásila pri príležitosti 770. výročia slobodného kráľovského mesta. V januári sa skončil už druhý ročník tejto výstavy, a práve v týchto dňoch tu môžu milovníci umeleckej fotografie vidieť výstavu členov trnavského fotoklubu Iris s názvom Retrospektíva. Na marec je pripravená benefičná výstava detskej výtvarnej tvorby žiakov Oksany Lukomskej a vo výhľade je aj viacero ďalších výstav. Objekt sa stal vhodným priestorom aj na podujatia organizované Trnavským literárnym klubom. Pod názvom Na západnom krídle múzy sa tu už minulý rok začal voľný cyklus literárno-hudobných podvečerov, a v decembri sa uskutočnil druhý ročník adventného večera koncipovaného ako príležitosť na predsviatočné zamyslenie spojené s hudbou a poéziou.

-eu-

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (2 hlasovali)