novinky z radnice

Na otázky Noviniek z radnice týkajúce sa epidemiologickej charakteristiky a možností prevencie vírusovej hepatitídy typu B odpovedali MUDr. Ľubica Kollárová, regionálna hygienička RÚVZ so sídlom v Trnave a MUDr. Dagmar Kollárová z odboru epidemiológie.

Aká je charakteristika tohto ochorenia?
Ide o zápalové degeneratívne ochorenie pečene, ktoré je vyvolané vírusom žltačky typu B. Priebeh ochorenia býva ťažší a dlhší ako u vírusovej žltačky typu A (tzv. choroby špinavých rúk). Nad príznakmi zo strany tráviaceho traktu (nechutenstvo, zvracanie a pod.), prevládajú príznaky chrípkové, kĺbové, kožné a nervové. Žltačka, svetlá stolica a tmavý moč je prítomná len u časti pacientov.
Prečo je ochorenie na vírusovú žltačku typu B závažné?
Pretože infekcia môže prejsť do chronicity (zdĺhavého ochorenia) s prípadným vznikom cirhózy (stvrdnutia) pečene alebo karcinómu (nádoru) pečene. Pravdepodobnosť tohto prechodu je nepriamo úmerná veku infikovaného (90 – 95% u novorodencov, 25 – 50% u 1 – 5-ročných detí, 5 – 10% u starších detí a dospelých).
Je aj v súčasnosti toto ochorenie celospoločenským problémom?
Áno, pretože asi 2 miliardy ľudí vo svete sú infikované vírusom žltačky typu B. 350 mil. osôb má chronickú vírusovú žltačku typu B, z nich každý rok zomiera 1 milión na chronické ochorenie pečene (cirhóza pečene, karcinóm pečene).
Akým spôsobom sa nákaza prenáša, aká infekčná dávka vírusu vyvolá ochorenie?
Prameňom nákazy je chorý človek alebo chronický nosič vírusu žltačky typu B (tzv. HBs antigénu). Nosiči sú nebezpeční tým, že ochorenie sa u nich klinicky neprejaví, avšak môžu nakaziť ďalšie osoby. Základný spôsob prenosu je krvou, krvnými derivátmi (najčastejšie pri poranení infikovanou ihlou u narkomanov, pri tetovaní, piercingu, ale i pri náhodnom poranení). K nákaze stačí extrémne malé množstvo krvi (napr. aj neviditeľná stopa krvi na ihle).
Ďalej je možný prenos sexuálnou cestou a z matky na dieťa najčastejšie počas pôrodu. Vzhľadom na pomerne značnú odolnosť vírusu voči vonkajšiemu prostrediu, kde prežíva aj viac ako týždeň, je možný prenos pomocou predmetov osobnej potreby (napr. zubné kefy, holiace strojčeky, uteráky a pod.) pri intímnom kontakte v rodine, kde žije nosič vírusu.
Ohrozuje vírusová žltačka typu B len osoby s rizikovým správaním (narkomanov, promiskuitné osoby)?
Medzi ďalšie rizikové skupiny patria novorodenci matiek, ktoré sú infikované vírusom žltačky typu B, osoby v úzkom kontakte s chorým alebo nosičom vírusu, hemodialyzované osoby, hemofilici, diabetici, zdravotnícki pracovníci, ale aj napr. deti, ktoré sa náhodne porania použitou ihlou pri hre na verejných priestranstvách.
Prečo bolo zavedené celoplošné očkovanie proti vírusovej hepatitíde B a aká je epidemiologická situácia vo výskyte ochorenia na Slovensku?
Celoplošné očkovanie proti vírusovej žltačke typu B bolo zavedené z dôvodu zníženia výskytu akútnych ochorení a komplikácií ako je chronický zápal pečene, cirhóza a karcinóm pečene. Po zavedení očkovania proti vírusovej hepatitíde B u skupiny zdravotníckych pracovníkov od r. 1986 ako aj po zavedení pravidelného očkovania dojčiat v roku 1998 zaznamenávame klesajúci trend chorobnosti. Na základe údajov z epidemiologického informačného systému (EPIS) klesla chorobnosť na vírusovú hepatitídu B za posledných 20 rokov takmer 6-násobne.
Aké sú možnosti prevencie ochorenia?
Preventívne nešpecifické opatrenia sa opierajú o dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu v zdravotníckych zariadeniach a v iných zariadeniach, výber a vyšetrovanie darcov krvi a orgánov ako aj tehotných žien na prítomnosť HBs antigénu, ďalej sú to opatrenia zamerané proti užívaniu drog, výmenné programy ihiel a striekačiek u narkomanov, zásady bezpečného sexuálneho správania.
Špecifické opatrenia spočívajú v očkovaní rizikových skupín populácie, v povinnom očkovaní dojčiat, ktoré sa očkujú proti vírusovej hepatitíde typu B v 3., 5. a 11. mesiaci života v rámci hexavalentnej vakcíny. Osobám, ktoré boli v úzkom kontakte s chorým, resp. nosičom vírusu, alebo ktoré sa poranili napr. použitou ihlou, sú nariadené karanténne opatrenia a tzv. postexpozičné očkovanie.
 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (3 hlasovali)