novinky z radnice

Jarné upratovanie v Trnave sa už začalo ► Mesto aj tento rok podporí iniciatívu občanov pri jarnom upratovaní ► Výstavba a rekonštrukcie parkovísk pokračujú ► Vedecká konferencia Trnava v rokoch 1939 – 1989 ► Vyjde nová známka s reprodukciou diela Jána Koniarka ► Via crucis tyrnaviensis – tiché nesenie kríža ► Násilie a smrť v minulosti ► Deň informovanosti o autizme ► Týždeň uvedomovania si mozgu ► Pripravujeme tretí ročník Májového kvetu ► Deň narcisov bude opäť aj v Trnave ► Bylinky a čaje o péci – o čerstvých bylinkových nápojoch ► Výtvarná súťaž pri príležitosti Dňa Zeme ► Povzbuďme talentované deti na Najmilšom koncerte roka ► Prvomájový koncert na Trojičnom námestí

 

Jarné upratovanie v Trnave sa už začalo

Začalo sa jarné upratovanie a údržba zelene, samospráva rozmiestnila v niektorých častiach mesta veľkorozmerné kontajnery, zo štvrtí s rodinnými domami odviezla orezané konáre zo záhrad a tradične podporuje aj iniciatívu občanov pri čistení verejných priestranstiev a okolia ich bydliska. Práce na jarnej údržbe verejnej zelene sú v plnom prúde, uskutočňuje sa jarné vyhrabávanie a prevzdušňovanie trávnikov, počas ktorého sú odstraňované nielen odumreté časti tráv, ale aj nečistoty z trávnatých plôch, živých plotov, krov a záhonov. V čase uzávierky sa už končilo aj pravidelné zmladzovacie jarné orezávanie stromov a krov. Plochy verejnej zelene na jednotlivých sídliskách čistia od papierov a nečistôt nielen na jar, ale aj počas celého roka 4 dni v týždni približne dvadsiati pracovníci vykonávajúci menšie obecné služby.

Mesto aj tento rok podporí iniciatívu občanov pri jarnom upratovaní

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku podporí Mesto Trnava v rámci aktivít Dňa Zeme občanov, ktorí sa chcú dobrovoľne zapojiť do jarného čistenia verejných priestranstiev v okrajových častiach mesta, oddychových a rekreačných zón, okolia bytových domov, a pod. Mesto Trnava dobrovoľníkom poskytne plastové vrecia na odpad, pracovné pomôcky a zabezpečí aj odvoz vyzbieraného odpadu. Občania, ktorí chcú z vlastnej iniciatívy zorganizovať a uskutočniť jarné upratovanie, sa môžu so žiadosťou o súčinnosť mesta obrátiť na Ing. Petra Nováka z odboru dopravy a komunálnych služieb mestského úradu, č. tel. 033 32 36 106.

Výstavba a rekonštrukcie parkovísk pokračujú

Sedemnásť nových parkovacích miest vytvorí mestská samospráva pred bytovým domom na Tamaškovičovej ulici 6. Dôjde k reorganizácii parkovania, súčasná plocha parkoviska bude rozšírená a osadené nové trvalé dopravné značenie, ktoré upravuje nový spôsob parkovania.
Ďalších osem parkovacích miest pribudne na Okružnej ulici 1 – 4, kde sa uskutoční okrem rozšírenia príjazdovej komunikácie aj rekonštrukcia stojísk na kontajnery komunálneho odpadu.

Vedecká konferencia Trnava v rokoch 1939 – 1989

Vedecká konferencia s názvom Trnava v rokoch 1939 – 1989 sa pod záštitou primátora Vladimíra Butka uskutoční 25. – 26. apríla 2012 v Aule Pázmáneum Trnavskej univerzity. Konferencia prináša pohľady na množstvo rôznych historických súvislostí, ktoré mali dôležitú úlohu v novodobej histórii nášho mesta ako napríklad ohlas Viedenskej arbitráže v Trnave, riešenie židovskej otázky, história vysídlencov z Oravy v Trnave, naše mesto v rokoch 1945 – 1948 a snahy o vyrovnanie sa s predchádzajúcim režimom, ŠtB v Trnave a Nežná revolúcia, ale aj kronikári a autori pamätí o rodinných a spoločenských udalostiach alebo osudy politických väzňov či trnavské obdobie v živote MUDr. Jozefa Dosedlu. Nebudú chýbať pohľady do histórie trnavského bankovníctva a priemyselného rozvoja, histórie divadla v Trnave, vojenského archívu a, samozrejme, do histórie trnavského futbalu.

Vyjde nová známka s reprodukciou diela Jána Koniarka

Slovenská pošta zaradila do svojho edičného programu vydanie známky Ján Koniarek (1878 – 1952) Hlava Jána Krstiteľa. Známka v nominálnej hodnote 1,20 Eura je dielom rytca Františka Horniaka. Pošta bude realizovať návrh Bohumila Chmelíka, poslanca TTSK a predsedu Trnavského fóra ’89, aby sa program inaugurácie známky uskutočnil 13. apríla o 16 hodine v priestore stálej expozície diel Jána Koniarka v galérii nesúcej jeho meno dňa. Sochárska štúdia Hlava Jána Krstiteľa, ktorá patrí medzi reprezentačné umelcove diela, vznikla počas desaťročného pôsobenia Jána Koniarka v Belehrade. Známka s témou Hlava Jána Krstiteľa bude zároveň vydaná v Srbsku.
Pretože Ján Krstiteľ je patrónom Trnavskej arcidiecézy ako aj trnavskej Katedrály, duchovný príhovor uvedie arcibiskup Mons. Róbert Bezák. Sviatočný deň novej trnavskej známky bude príspevkom k 60. výročiu úmrtia Jána Koniarka, zakladateľa moderného slovenského sochárstva.

Via crucis tyrnaviensis – tiché nesenie kríža

Tiché nesenie kríža sa v Trnave uskutoční na Veľký piatok 6. apríla 2012. Tento zvyk sa už v Trnave stáva novodobou tradíciou. Veriaci z jednotlivých častí mesta sa o 12. hodine stretnú pred svojim kostolom alebo na vopred určenom mieste a odtiaľ v tichosti nesú kríž cez sídliská a ulice mesta až do centra na Trojičné námestie. Okolo dreveného niekoľkometrového kríža potom vytvoria kruh, a po tichom zamyslení putujú spoločne na Kalváriu.
Stretnutie veriacich zo sídliska Družba sa uskutoční pred Billou a trasa povedie po Spartakovskej, Clementisovej, Starohájskej (poliklinika), M. Sch. Trnavského, Hviezdoslavovej na Trojičné námestie.
Na Prednádraží bude stretnutie na konečnej zastávke MHD na Mozartovej a veriaci pôjdu cez Tajovského, Lomonosovovu, peší chodník, Prednádražie I., Bottovu, Študentskú a Divadelnú.
Z Kopánky ponesú kríž od farského kostola na Hlubíkovej ulici cez Saleziánsku, Na hlinách, Okružnú, Oblúkovú, Jadernú, Špačinskú, Rybníkovú, Jerichovú, Invalidskú a Hornopotočnú.
Z konečnej zastávky MHD na Golianovej ulici na Tulipáne prejdú veriaci s krížom do centra cez Linčiansku, Limbovú, Bočnú, Orgovánovú, Ružovú, Tulipánovú, Žarnovovu a Hlavnú ulicu.
Všetky skupiny sa stretnú o 13. hodine na Trojičnom námestí a odtiaľ budú pokračovať spoločne Štefánikovou Šrobárovou a Cukrovou ulicou na Kalváriu.

Násilie a smrť v minulosti

Pod týmto názvom je v Západoslovenskom múzeu – Oláhovom seminári otvorená ďalšia výstava zo zbierok historickej knižnice Západoslovenského múzea. Pozostáva z historických tlačí, ktoré sú doplnené množstvom kópií grafík a historickými predmetmi – kladou z Dolných Orešian, okovami a reťazami. Návštevníci majú možnosť vidieť knižné grafiky širokospektrálneho zamerania od násilných biblických výjavov ako napr. ukameňovanie, obesenie, morovú epidémiu, cez mučiace nástroje používané súdmi v časoch panovania Márie Terézie až po „vedecké násilie" typu rôznych chirurgických zákrokov či pomôcok. Takisto sú vystavené ilustrácie zobrazujúce vojnové výjavy a rôzne spôsoby usmrtenia, napr. uškrtenie, prepílenie, ukameňovanie, obesenie, odťatie hlavy, napichovanie na kôl či smrť v dôsledku prírodných katastrof – zemetrasenia, požiare, erupcie sopiek, atď. Autorom výstavy je Mgr. Milan Ševčík, kustód historickej knižnice. Výstava potrvá do 28. februára 2013.

Deň informovanosti o autizme

Uskutoční sa 3. apríla od 10. do 15. hodiny na Trojičnom námestí v Trnave. V malom kultúrnom programe vystúpi Otto Kollmann, podujatie podporia aj Bibiana Onndrejková, Zuzka Vačková, Veronika Lučeničová-Gabčová z nadácie LINAJE a študenti z Pedagogickej a sociálnej akadémie Blahoslavenej Laury.
Autizmus je slovo, ktoré nezainteresovaným nič nehovorí, ale pre rodinu, ktorá žije s takto hendikepovaným človekom a znáša sociálne a spoločenské dôsledky postihnutia, je život veľmi ťažký a náročný. Rodina je často nútená utiahnuť sa do ústrania. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave (SPOSA-T) je združenie, ktoré háji záujmy takto postihnutých a snaží sa im vytvárať podmienky na zmysluplný život. Z tohto dôvodu SPOSA-T v spolupráci s Mestom Trnavou organizuje aj Dni informovanosti o autizme. S deťmi budú na Trojičnom námestí maľovať kartónové škatule, a z nich potom spoločne postavia dom ako symbol zariadenia pre ľudí s autizmom Ôsmy svetadiel, ktoré budujú v Borovej neďaleko Trnavy.

Týždeň uvedomovania si mozgu

Podujatie s týmto názvom zorganizovali v dňoch od 14. do 16. marca 2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave spoločne s kanceláriou Zdravé mesto Trnava. Aktivity boli určené pre seniorov v denných centrách na Limbovej ulici, na Hlavnej ulici a na Kopánke. Počas stretnutí bola upriamená pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosť, na prevenciu ochorení mozgu a informácie o jeho fungovaní. Dôraz bol položený na dôležitosť pamäte a jej precvičovanie. Nové podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom verejnosti, preto sa uvažuje o rozšírení aktivít podobného charakteru aj v budúcnosti.

Pripravujeme tretí ročník Májového kvetu

Mesto Trnava pripravuje tretí ročník jarného festivalu Májový kvet, ktoré sa uskutoční 10. a 11. mája 2012. Podujatie pôvodne organizované pri príležitosti Dňa matiek sa vzhľadom na pozitívny ohlas a záujem verejnosti obohatilo o nový rozmer ponuky rôznorodých aktivít spojených s krásou kvetov a umenia žien a otvorilo sa tak širokej verejnosti. Pre milovníkov krásy bude pripravený široký sortiment kvetín, okrasných rastlín a drevín, suché a umelé kvetiny, semená, doplnkový materiál a obalová technika, keramika, poradenská činnosť a odborná literatúra, originálne umeleckoremeselné výrobky v podobe bytových doplnkov , bižutérie, šperkov, atď. Súčasťou podujatia bude aj kultúrny program a pribudnú nové sprievodné aktivity ako módne prehliadky mladých odevných návrhárov, ukážky aranžovania kvetov, trh mladých trnavských umelcov, literárne stretnutie pre maličkých a mamičky v Knižnici Juraja Fándlyho, tvorivá dielňa pre deti, a nebude chýbať ani odborná prednáška pre záhradkárov. Podrobnejšie informácie o programe podujatia prinesieme v májovom vydaní NzR.

Deň narcisov bude opäť aj v Trnave

Na Deň narcisov 13. apríla organizujú Liga proti rakovine – Klub Venuša v spolupráci s Kanceláriou Zdravé mesto Trnava v rámci 16. ročníka rovnomennej celoslovenskej kampane verejnú zbierku na podporu boja proti rakovine. Zbierka bude prebiehať od 8. do 18. hodiny na Trojičnom námestí, pred hypermarketmi na Veternej, Clamentisovej a Hospodárskej, a pred obchodno-zábavným centrom na Ulici Ferka Urbánka. Dobrovoľníci aj pokladničky budú viditeľne označení.
Súčasťou podujatia bude v tento deň aj aerobikový maratón základných a stredných škôl v Mestskej športovej hale, ktorý odštartuje o 9. hodine.
Poslaním Dňa narcisov je upriamiť väčšiu pozornosť na problematiku rakoviny prostredníctvom jarného kvietku – narcisu, informovať verejnosť o tom, že rakovina je choroba, ktorá sa vo väčšine prípadov dá úspešne liečiť, ak je zachytená včas, že vhodnou prevenciou a vhodným životným štýlom môžeme ochoreniu predísť, a že by sme mali pomáhať tým, ktorí to potrebujú. „Pevne veríme, že budeme spolu opäť úspešní a pomôžeme tým, ktorí našu pomoc potrebujú,“ odkazujú Trnavčanom organizátori z Kancelárie Zdravé mesto Trnava a Klubu Venuša Trnava – Ligy proti rakovine.

Bylinky a čaje o péci – o čerstvých bylinkových nápojoch

Tretie stretnutie kurzu o všestrannom využití liečivých a aromatických bylín s názvom Bylinky a čaje o péci sa uskutoční vo štvrtok 19. apríla o 17. hodine v zasadačke na Trhovej ulici 2 a bude venované najmä príprave osviežujúcich jarných bylinných nápojov.
„Prekonali sme už chrípkové obdobie, urobili si jarnú očistu, doplnili minerály a vitamíny, ktoré budeme aj naďalej získavať vhodnou, kvalitnou stravou. Tento raz si povieme, aké bylinky si už môžeme nazbierať, ako si z nich pripravíme čerstvé a lahodné nápoje, ale aj ako ich máme správne usušiť, zabaliť a uskladniť, aby nestratili svoju zázračnú silu. To všetko potom oceníme v zimnom období,“ prezrádza bylinkárka Margita Drobná viac o téme aprílového stretnutia. Podujatie pripravuje Kancelária Zdravé mesto Trnava v spolupráci s miestnou pobočkou Ligy proti reumatizmu na Slovensku.

Výtvarná súťaž pri príležitosti Dňa Zeme

Mesto Trnava v spolupráci s Kalokagatiou – Centrom voľného času v Trnave vyhlasujú výtvarnú súťaž pri príležitosti Dňa Zeme (20. apríla 2012) pod názvom Zem je len jedna. Témou tohtoročnej súťaže je Zelený svet – návrh na plagát s ekologickým zameraním.
Súťaž je určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií. Každá škola môže do súťaže prihlásiť jedno dvojčlenné družstvo. Vyhodnotené budú prvé tri miesta, diplom pre školu získavajú všetky zúčastnené družstvá. Uzávierka prihlášok je 11. apríla 2012.

Povzbuďme talentované deti na Najmilšom koncerte roka

Regionálne kolo Najmilšieho koncertu roka sa uskutoční 21. apríla o 15.00 hodine v kine Hviezda v spolupráci a s finančnou podporou Mesta Trnavy. Projekt každoročne realizuje občianske združenie Úsmev ako dar zamerané na pomoc a podporu detí žijúcich v detských domovoch a náhradných rodinách. Jeho cieľom je poskytnúť týmto deťom priestor na prezentáciu svojho talentu v rôznych oblastiach ako je spev, hra na hudobný nástroj, dramatická tvorba či scénický tanec. Projekt aj tento rok vyvrcholí celoslovenským slávnostným koncertom v Bratislave.

Prvomájový koncert na Trojičnom námestí

Novinku v podobe prvomájového koncertu podnikového orchestra ZF Friedrichshafen AG ponúkne Trnavčanom a návštevníkom mesta 1. mája o 15.00 h na Trojičnom námestí spoločnosť ZF SACHS Slovakia v spolupráci s Mestom Trnavou. Podnikový orchester Friedrichshafen AG bol založený v roku 1937 na podnet grófa Alfreda von Soden-Fraunhofen. V tom čase ho tvorilo asi tridsať hudobných nadšencov z radov zamestnancov. Počas druhej svetovej vojny bola činnosť orchestra prerušená. Takmer celé inštrumentárium orchestra padlo za obeť vojne, preto po obnovení orchestra v roku 1950 trvalo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov dva roky, kým sa mohli začať opäť skúšky a prvý povojnový koncert sa uskutočnil až v roku 1955. Súčasné päťdesiatčlenné hudobné teleso má charakter symfonického orchestra a jeho repertoár zaberá celú škálu koncertnej orchestrálnej literatúry až po modernú zábavnú a dychovú hudbu.

Zatiaľ nehodnotené