novinky z radnice

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012

Rok 2012 je vyhlásený Európskou úniou za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Cieľom európskeho roku je zvýšiť povedomie o tejto problematike a načrtnúť jej možné riešenia. Mesto Trnava reagovalo na túto výzvu a ponúka tento rok seniorom množstvo aktivít, ktoré by mali rozšíriť spektrum možností aktívneho a zmysluplného trávenia voľného času, podporiť ich sebarealizáciu a participáciu na verejnom živote. Ambíciou organizátorov z mestskej samosprávy je zapojiť do týchto aktivít čo najviac seniorov nielen z trnavských denných centier, ale aj tých, ktorí doteraz trávili svoj voľný čas individuálne.

Aktuálnosť tejto témy je pre Slovensko a Trnavu o to naliehavejšia, že aj naša populácia podľa posledného sčítania ľudu starne, dožíva sa vyššieho veku. Na druhej strane je však aktívnejšia, informovanejšia, flexibilnejšia a snaží sa žiť zdravšie. Život sa nekončí v šesťdesiatke a spoločnosť si čoraz viac uvedomuje hodnotu toho, čo jej starší ľudia môžu ponúknuť. Aktívne starnutie znamená naplno sa zapájať do diania bez ohľadu na vek, či už v práci, doma alebo vo svojej komunite. Súčasťou myšlienky aktívneho starnutia je aj zachovanie solidarity medzi generáciami. Preto je potrebné, aby sa týmto procesom zaoberali aj kompetentní na úrovni vlád a vytvárali v širšom meradle podmienky pre aktívny a samostatný nezávislý život seniorov. Zmeny by sa mali týkať mnohých oblastí spoločenského života od zamestnanosti, bytovej otázky, cez zdravotnú starostlivosť a sociálne služby až po dopravu či informačné technológie.
Mesto Trnava sa stotožňuje s ideami Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami a začleňuje ich do činnosti sociálneho odboru mestského úradu. Už v roku 2009 zaradila do programu väčších mestských kultúrno-spoločenských podujatí s pravidelnou periodicitou Veľtrh pre seniorov so širokým spektrom možností a inšpirácií na aktívne trávenie voľného času, organizuje pre seniorov turisticko-športové podujatia a osvetu v oblasti zdravého životného štýlu im tradične ponúka aj prostredníctvom každoročných Dní zdravia či seriálov odborných prednášok a kurzov.
Prehľad podujatí, ktoré trnavská mestská samospráva pripravuje počas Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, prinášame v tomto vydaní NzR v sekcii Pozvánky.

Zatiaľ nehodnotené