novinky z radnice

Galéria mladých Galérie Jána Koniarka v Trnave sprístupnila v Kopplovom kaštieli expozíciu mladého trnavského autora Martina Kochana. Absolvent Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, odboru prírodopis a výtvarná pedagogika je v kontexte nášho mesta známy už z predchádzajúcich projektov, ktoré boli sčasti aj ambiciózne a vyvolali (niekedy až búrlivú) odozvu aj u laickej verejnosti. Aktuálna výstava dostala názov Katedrály periférie a kurátor výstavy Miroslav Zajac ju koncipoval ako kombináciu fotografií doplnenú o niektoré trojrozmerné objekty z plastu, ktoré sa tematicky dopĺňajú s tematikou mestského urbanizmu novodobej Trnavy.

„Na tomto projekte som pracoval dlhšiu dobu. Štúdium na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity mi dalo dobrý základ, ktorý mi dal možnosť rozvinúť aktivity aj na fakulte v Brne. Venoval som sa akejsi nadstavbe fotografie a architektúry. Vznikla v novom režime, ktorý prišiel po roku 1989, keď si mnohé záujmové skupiny začali nad panelákmi robiť nadstavbu. Teda, najmä pre tých ľudí, čo prišli z iných miest. Aj ja som s tým celkom nesúhlasil, preto som začal meniť vizuálnu podobu panelákov tým, že som z nich urobil mrakodrapy,“ hovorí Martin Kochan. Myšlienku dotvoril na Fakulte výtvarných umění v Brne. Otvoril spomínaný problém a využil aj to, že ešte nevedel používať grafický program, takže fotografie stavieb trnavských panelákov sú rôzne ohnuté. „Je to aj akýsi princíp konzumu a dnešnej spoločnosti – teda podoba paneláku, ktorý má tvar akéhosi ’vytláčania zubnej pasty’. Aj tie paneláky sú akési projekty toho, čo by sa hypoteticky mohlo v budúcnosti vystavať. Je to akoby ubytovanie pre tínedžerov, kde aj výťah je akousi húsenkovou dráhou. Nechcem presne vymedziť spôsob interpretácie, každý si v tom nájde, čo chce, aj napríklad spomínanú politiku. Na tomto princípe staviam proces tvorby fotografie obrazoviek trnavského interiéru, čo je ďalšia časť ex-ozície. Návštevníci uvidia nielen interiér, teda akýsi zdieľaný priestor obývačky, ale uvidia aj seba na fotografii a sklo, ktoré je dané na fotografiu v interiéri galérie,“ hovorí autor. Podobná myšlienka je vložená aj do trojrozmerných exponátov v tvare panelákov, ktoré sú vytvorené z plastickej hmoty – pôvodne magnetofónových kaziet. „Jedny sú originálne kazety, druhé nahrávky alternatívnej kultúry, sú tam zaznamenané aj informácie, ktoré som písal na tú kazetu. Je to presný princíp nadstavby architektúry,“ hovorí Martin Kochan. Podľa odborníkov – výtvarných teoretikov spája fotografie a objekty Martina Kochana nevšedný pohľad na Trnavu v štýle akéhosi trnavského neofuturizmu. Výstava potrvá v Galérii mladých v Kopplovom kaštieli do 14. februára 2010.

-maju-

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2 (5x hodnotené)

prince U.S

Nice to be visiting your blog again. it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college. and it has same topic with your article. Thanks. great share.
Aluminum Fence

Thank you for making things

Thank you for making things easier for others who are kind of interested in learning more about this, really appreciate for more details
concrete slab for condenser

sdsd

Thank you for helping people get the information they need. Great stuff as usual. Keep up the great work!!!
http://www.fencingconstruction.sitew.us/#stone_wall.C/

Nice Article

I know your skills on this. I must say we should have an on the internet conversation on this. Composing only feedback will near the conversation directly away! And will limit the advantages from these details.
Happy Birthday

I think this is an

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
magento 2 extensions

Thank you again for all the

Thank you again for all the knowledge you distribute.Good post. I was very interested in the article. it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job. I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards.
masks

I really appreciate this

I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.
cheap vacation

Nice to read your article! I

Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences.
Jou Trekking

Should there be another

Should there be another persuasive post you can share next time, I’ll be surely waiting for it.
the crypto access point for the African continent

dfdddf

hello!! Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community.
addiction treatment directory

Nice to read your article! I

Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences.
Lombok Volcano

Patent filing and

Patent filing and registration in India. Easy, fast and secure patent registration at affordable prices by Expert Patent Agents and Attorneys (IIT Alum).
Patent registration

This is my first time i visit

This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you.
530 credit score auto loan

dfdf

I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.
advocare address plano tx

Get online trademark

Get online trademark registration in India in just 2 days easy fast and secure. Now register your Trademark at affordable cost of Rs 5800 with No hidden charges - unlike others.
trademark registration

Hi, I find reading this

Hi, I find reading this article a joy.
artemisinin.rs

thanking

thanks

Superbly written article, if

Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you,

vitamin b17

sdsds

I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point. You just got a new biggest fan!..
Questions

Get your private limited

Get your private limited company registration with company360.in at cost of Rs 13999 easy, fast, reliable, secure, complete hassle free online company registration.
Private limited company India

At Gold Coast Flooring we

At Gold Coast Flooring we offer professional carpet cleaning services for residential customers. We beat do it yourself carpet cleaning by using truck mounted equipment and safe cleaning solutions.
professional carpet cleaning

It was very useful for me.

It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post.Visit our website at
lean belly breakthrough bruce krahn and dr heinricks

The internet is bogged down

The internet is bogged down with bogus blogs with no real message but the post was fantastic and well worth the read.Thank you for sharing this with me.
craigslist flagging tool

It was wondering if I could

It was wondering if I could use this write-up on my other website,
ibcbet สมัคร

Thank you again for all the

Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post.
Prepagos en cali

These are some great tools

These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future..
harley davidson accessories

This is a great inspiring

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
Proweaver

This is really a nice and

This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it
sleep disorder

prince U.S

Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post.
DUI Lawyer Salt Lake City

All the contents you

All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks
Juventus vs Real Madrid live Stream

sdfsdf

Im no expert. but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what youre speaking about. and I can truly get behind that.
Questions to ask a guy

This is my first time i visit

This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work
Manhole covers in hermetics

I admit. I have not been on

I admit. I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many. even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues.
Art Gallery Clothing

I high appreciate this post.

I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes. but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information?
Facebook recovery

Thanks for posting this info.

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
GenF20 Plus Coupon Code

Great Article it its really

Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.
West Palm Beach Home Loans

sdsds

Positive site. where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now. and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work.
drupal malware removal india

Hello, I have browsed most of

Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.
CALCULATOR SUKANYA SAMRIDDHI ACCOUNT

sdfsdfd

Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder. what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!!
sketch faces inlays

Interesting topic for a blog.

Interesting topic for a blog. I have been searching the Internet for fun and came upon your website. Fabulous post. Thanks a ton for sharing your knowledge! It is great to see that some people still put in an effort into managing their websites. I'll be sure to check back again real soon.
real estate ecuador

This content is written very

This content is written very well. Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand. Thank you
Le Quest Jurong East

I think this is an

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
craigslist flagging service

Hi! Thanks for the great

Hi! Thanks for the great information you have provided! You have touched on crucuial points!
West Palm Beach Home Loans

I love all the posts, I

I love all the posts, I really enjoyed, I would like more information about this, because it is very nice. Thanks for sharing. Perhaps in the future you will also write articles in the language espanol

I read a article under the

I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this..
Redeem it here

sdfsdfsdf

I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot!
what is voip used for

runelocus

Popularly named RSPS or Runescape private server is nothing but a server which allows the user to play Runescape and which a person who is not the part of original game developers owns.

Visit Here

sdsd

I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.
divorce attorney salt lake city

I am sure this article has

I am sure this article has touched all the internet people, its really really nice piece of writing on building up new web site. I love Stella