novinky z radnice

Na prelome mesiacov máj – jún 2012 boli uzavreté zmluvy na stavebné práce a na stavebný dozor realizácie projektu Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia. Zhotoviteľovi bolo odovzdané stavenisko 4. júna 2012.

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Životné prostredie a spolufinancovaný Kohéznym fondom Európskej únie. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na jeho realizáciu uzatvorilo Mesto Trnava s Ministerstvom životného prostredia SR 19. júla 2010. Cieľom projektu je eliminácia negatívnych vplyvov na životné prostredie uzatvorením a rekultiváciou skládky odpadov v Boleráze. Výsledkom rekultivácie skládky bude nielen zlepšenie životného prostredia dotknutého i okolitého územia, ale aj zamedzenie možnosti kontaminácie povrchových a podzemných vôd v okolí skládky. Práce budú pozostávať z úpravy telesa skládky, vybudovania zbernej nádrže priesakových kvapalín a akumulačnej nádrže, zemných priekop a sanácie zemnej hrádze. Povrch skládky bude po úpravách a zriadení krycej a rekultivačnej vrstvy zatrávnený a po obvode areálu skládky bude vysadená hygienicko-izolačná zeleň. Rekultivácia sa uskutoční na ploche približne sedem a pol hektára.
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 3 665 467,42 eur. Nenávratný finančný príspevok je 3 482 194,05 eur. Mesto sa na spolufinancovaní projektu podieľa sumou vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov a úhradou všetkých prípadných neoprávnených výdavkov na projekt.
www.opzp.sk Investícia do vašej budúcnosti / Kohézny fond
 

Zatiaľ nehodnotené