novinky z radnice

Mesto Trnava sa na základe Zmluvy o spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja zapojilo do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach s podporou Európskej únie. Pre mesto to znamená finančnú dotáciu v období od 1. 6. 2012 do 31.10. 2015 na osobné náklady troch terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí budú pôsobiť v Komunitnom centre na Coburgovej ulici. Pracovné zmluvy s novými terénnymi sociálnymi pracovníkmi, ktorí vzišli z výberového konania, boli uzavreté 1. júna 2012.

Úlohou terénnych sociálnych pracovníkov je vyhľadávať jednotlivcov a rodiny, ktoré nie sú schopné ani s pomocou blízkych nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému, a poskytnúť im odbornú pomoc. Po dohode s klientmi navrhujú najvhodnejšiu formu pomoci v konkrétnej situácii a plán krokov k vyriešeniu problému. Súčasťou ich práce je aj poskytovanie základných informácií v krízových situáciách, individuálnych a skupinových konzultácií, zabezpečovanie potrebných sociálnych služieb, sprevádzanie klienta do jednotlivých inštitúcií, atď. Terénni pracovníci zabezpečujú aj sprostredkovávanie informácií medzi klientmi a inštitúciami, napríklad mestským úradom, školami, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotnými zariadeniami, atď. Okrem toho majú zbierať demografické údaje, analyzovať potreby lokality, určovať ciele svojej práce v dlhodobejšom horizonte, viesť spisovú dokumentáciu klientov, pracovný výkaz a terénny denník. Svoje aktivity majú koordinovať s vedením samosprávy a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami.
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach je pokračovaním podpory výkonu terénnej sociálnej práce v obciach prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia novým, efektívnejším spôsobom, ktorý je pre obce administratívne jednoduchší, ušetrí verejné prostriedky a počíta so skvalitňovaním služieb. Mesto Trnava bolo v predchádzajúcich rokoch zapojené do Programu komunitnej sociálnej práce a realizovalo aj dopytovo orientovaný projekt Komunitné centrum v Trnave.
-luk-
 

Zatiaľ nehodnotené