novinky z radnice

Na otázky Noviniek z radnice odpovedá MUDr. Miriam Ondicová – krajská odborníčka pre epidemiológiu z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave.

Miriam OndicováPrečo sa častejšie hovorí nie o pandemickej, ale o „prasacej“ chrípke? „Prasacia“ chrípka je pôvodný názov pre ťažko prebiehajúce ochorenia, ktoré sa začali hromadne objav vať koncom apríla 2009 v Mexiku a preto sa tiež sa hovorilo aj o „mexickej“ chrípke alebo o „ochoreniach novým chrípkovým vírusom“ (Novel flu virus). Podstatný je fakt, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) po dôkladných na sebe nezávislých laboratórnych analýzach potvrdila nový shiftový (t. j. veľký) variant chrípkového vírusu AH1N1 s pandemickým potenciálom šírenia sa v celom svete. Bolo zistené, že nový vírus chrípky v sebe nesie genetický materiál poskladaný zo štyroch druhov chrípky – dvoch prasacích, jedného ľudského a jedného vtáčieho. Už 11. júna 2009 vzhľadom na rýchle šírenie sa ochorení WHO vyhlásila VI. stupeň šírenia vírusu vo svete – t. j. pandémiu. Pandemický potenciál šírenia chrípkového vírusu na všetkých kontinentoch sa v praxi potvrdil veľmi rýchlo, pretože prvé laboratórne overené ochorenia sa už v priebehu mája začali objavovať nielen na americkom kontinente, ale i v Európe a na Slovensku.

Koľko prípadov pandemickej chrípky je na Slovensku potvrdených? Do dnešného dňa (18. februára 2010 – pozn. red.) bolo laboratórne potvrdených ( v Národnom referenčnom centre pre chrípku) okolo 1 100 prípadov pandemickej chrípky AH1N1. 

Zodpovedajú tieto počty skutočnému výskytu ochorení? Nezodpovedajú. Je to tak preto, lebo pandemická chrípka má rozsah svojich klinických prejavov od veľmi miernych ochorení cez „klasické“ chrípky až po ťažké vírusové zápaly pľúc so zlyhaním dýchania. V praxi to znamená, že o pacientoch s ľahkým priebehom ochorenia sa nedozvieme, pretože nenavštívia lekára. Vo väčšine prípadov však pandemická chrípka prebieha s príznakmi typickými pre chrípkové ochorenie: vysokými teplotami, celkovou únavou, olesťami hlavy, kĺbov a svalov. Pokiaľ nie je nutná hospitalizácia pacienta, lekár neodoberá materiál na virologické vyšetrenie a odporučí mu ochorenie vyležať. Materiál na virologické vyšetrenie sa odoberá od začiatku decembra iba u ťažko prebiehajúcich ochorení (tzv. Severe acute respiratory infektion = SARI ) u pacientov, u ktorých je pre zápal pľúc nevyhnutná hospitalizácia. Týchto prípadov ťažkých vírusových zápalov pľúc od začiatku decembra aj na Slovensku začalo pribúdať a neraz, žiaľ, sa napriek intenzívnej aj protivírusovej liečbe skončili úmrtím. Takéto prípady sa nevyskytli len u starých a chorých pacientov, ale aj u iných relatívne zdravých ľudí do 50 rokov. Tento tzv. obrá- tený obraz chorobnosti je v pandémiách príznačný.

Ako vidíte ďalší priebeh chrípkovej pandémie? Každá pandémia (v minulom storočí boli zaznamenané štyri) má minimálne 2 vlny nápo- ru ochorení. Znamená to, že napriek tomu, že typická chrípková sezóna v našich zeme- pisných šírkach končí približne v 20. kalendárnom týždni, v prípade pandémie môžeme ochorenia očakávať aj po jej skončení.

Ako je to s očkovaním – objavujú sa protirečivé informácie v médiách... Musíme si uvedomiť, že je to po prvýkrát v histórii, kedy sa ešte v priebehu pandémie podarilo vírus identifikovať a spracovať ho tak, aby sa mohla začať výroba vakcín. Na Slovensku bola na očkovanie vybratá štiepená vakcína Panenza od firmy, ktorá má s výrobou a dodávaním vakcín na svetový trh dlhoročné skúsenosti. Pripomeniem, že na Slovensku bol pre sezónne očkovanie proti chrípke niekoľko rokov od tejto firmy dostupný Vaxigrip. Panenza má prakticky také isté zloženie ako Vaxigrip, je v nej len vymenený nový pandemický kmeň chrípky A/California/07/2009.

Kto sa môže dať zaočkovať a ako je vakcína hradená? Pretože vakcína bude na Slovensko dodaná asi pre 20% populácie, prednostne sa očkujú zdravotnícki pracovníci, tehotné ženy v II. a III. trimestri tehotenstva a dispenzarizovaní chronicky chorí pacienti podľa menných zoznamov. Vakcína Panenza nie je dostupná cez lekárne – je plne hradená cestou štátnych hmotných rezerv a je distribuovaná priamo do ambulancií všeobecných lekárov ako aj do nemocníc.

Odporúčate očkovanie? Na základe mojej dlhoročnej praxe na epidemiológii môžem potvrdiť, že očkovanie je najefektívnejšia forma prevencie infekčných ochorení. Vďaka kvalitnej zaočkovanosti detskej populácie sa u nás nevyskytujú také závažné ochorenia ako detská obrna, záškrt, či osýpky, na ktoré pred zavedením očkovania veľa detí zomieralo, alebo zostali u nich trvalé následky.

To je však už ďalšia téma... Prečo sa ochorenia na chrípku vyskytujú aj napriek tomu, že vakcíny sú dostupné a každoročne sa očkuje? Je to dané dvomi skutočnosťami: vírus chrípky je jeden z najvariabilnejších vírusov, takže každoročne sa zloženie vakcíny mení podľa malých (driftových) variácií vírusu. Po očkovaní vzniká krátkodobá imunita, pri ktorej ochranné titre protilátok pretrvávajú asi 6 mesiacov. Chrípkové ochorenia sa napriek očkovaniu vyskytujú aj preto, že na Sloven- sku sa očkuje len cca 13 % populácie. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča dosiahnuť v každej krajine aspoň 30 %-nú zaočkovanosť z celkového počtu populácie a 75 %-nú zaočkovanosť jednotlivých skupín populácie vo vysokom riziku nákazy na to, aby sa predišlo ťažkým dopadom ochorenia.

Dáte sa zaočkovať aj vy Panenzou? Už roky sa každoročne očkujem aj s celou mojou rodinou proti chrípke a úspešne sa tak chrípke vyhýbame. Pretože som zdravotníčka a očkovanie mi patrí, samozrejme, že sa dám zaočkovať aj proti pandemickej chrípke. Na vlastné oči som sa v teréne mohla presvedčiť, ako toto ochorenie môže dopadnúť aj u inak zdravých ľudí.

-red-

V ďalších číslach Noviniek z radnice sa budete môcť dočítať zaujímavé informácie o vý zname povinného očkovania pre deti a dospelých.

Zatiaľ nehodnotené