novinky z radnice

Návrhy na udelenie ocenení mesta Trnavy významným jednotlivcom i kolektívom za rok 2009 schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 20. riadnom zasadnutí 23. februára 2010. Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s odovzdávaním ocenení sa uskutoční tradične v prvú marcovú nedeľu – 7. marca o 16. hodine v sále Marianum na Hollého ulici v Trnave.

Čestné občianstvo mesta Trnavy bude udelené Fedorovi Svatému za celoživotnú činnosť v oblasti kultúry, športu a vzdelávania a Miroslavovi Danajovi za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti zdravotníctva. Nositeľmi Ceny mesta Trnavy sa stanú Marián Peciar a jeho manželka Mária za šírenie tradičných rodinných hodnôt, Richard Vandra za dlhoročnú interpretačnú a pedagogickú činnosť v oblasti hudby, Miroslav Trnka za celosvetový prínos v oblasti rozvoja bezpečnosti informačných technológií a Multifunkčný prápor Hlohovec za operatívne poskytnutie pomoci mestu Trnave a jeho občanom v krízovej situácii. Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy dostanú Karate klub Slovšport Trnava za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu nášho mesta, Ján Ivan za celoživotnú pedagogickú prácu a rozvoj detského zborového spevu, Eugen „Bubo“ Nemeš za celoživotnú činnosť v oblasti kultúry a športu a Ján Mitošinka za záslužnú prácu v oblasti hokeja v Trnave.

doc. Ing. Fedor Svatý, CSc.

Narodil sa 1. 10. 1929. Vysokoškolský pedagóg, vo svojej pôvodnej profesii projektanta statiky konštrukcií vypracoval niekoľko projektov statického zabezpečenia celoštátneho významu (Orava – Banská Bystrica). Intenzívne sa zúčastňoval na investičnej a projektovej príprave výstavby trnavskej športovej haly a športového areálu Slávia Trnava, vytvoril rozsiahlu publikačnú základňu s reprezentačnými výstupmi na domácich a zahraničných konferenciách. Takmer 50 rokov účinkoval v Rímskokatolíckom cirkevnom hudobnom spolku sv. Mikuláša v Trnave, 15 rokov aktívne pôsobí v organizačnom tíme Trnavských dní.

prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.

Narodil sa 1. 1. 1946 v Dolnej Strede nad Váhom. Prednosta Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave, vyučuje na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, je členom Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce a členom Akademického senátu TU. Popri odbornej publikačnej činnosti organizuje medzinárodné chirurgické zjazdy v Trnave. Od študentských čias sa venuje písaniu veršov, publikoval ich v Slovenských pohľadoch, odzneli v Slovenskom rozhlase a na viacerých kultúrnych podujatiach. Matica slovenská vydala prednedávnom knižku jeho aforizmov s názvom Niečím ťa možno liečim a tri básnické cykly pod názvom Roztratená nahota.

Mgr. Marián Peciar a jeho manželka Mária

Ocenenie získavajú za zodpovednú výchovu siedmich detí v tradičnej mnohodetnej rodine, kde sa počaté deti prijímajú a vychovávajú s láskou, čo môže slúžiť ako vzor v súčasnej kríze rodiny na Slovensku i v Európe. Marián Peciar bol v totalitnom režime perzekvovaný z politických dôvodov, preto nemohol vykonávať prácu pedagóga – vychovávateľa.

prof. Richard Vandra

Narodil sa v roku 1944 v Trnave. Študoval na trnavskej hudobnej škole, bratislavskom konzervatóriu, neskôr na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Akohudobný virtuóz – violončelista pôsobil v Slovenskom komornom orchestri Bohdana Warchala, v komorných orchestroch v Paríži a Španielsku, ako sólista Štátneho komorného orchestra v Žiline. Bol profesorom na inštitúte muziky v Kuvajte, v rokoch 1986 – 2009 na violončelovej škole v Bilbau. Absolvoval viacero turné a získal mnohé ocenenia. Je čestným členom Umeleckej školy Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave.

Ing. Miroslav Trnka

Narodil sa 29. 3. 1961 v Trnave. Študoval na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Zamestnal sa ako technik vo výpočtovom stredisku Trnavských automobilových závodov. V roku 1987 prišli spolu s Petrom Paškom s prvou verziou neskoršieho slávneho antivírusového programu NOD 32. V roku 1992 založili spolu firmu ESET, ktorá funguje dodnes. Dlhé roky bol jej technickým riaditeľom, od minulého roka je generálnym riaditeľom. Dvakrát sa stal podnikateľom roka a spoločnosť ESET, ktorá poskytuje široké spektrum služieb počítačovej bezpečnosti, je najviac oceňovanou IT firmou na svete.

Karate klub Slovšport Trnava

Získava ocenenie mesta pri príležitosti 30. výročia založenia klubu a 20. výročia od dosiahnutia zatiaľ na Slovensku jediného titulu Majstra Európy v kumite družstiev karate. Karate klub Slovšport Trnava vznikol 22. 6. 1979. Jeho zakladateľom a prezidentom je Ing. Tibor Mikuš, majster športu, 8. dan. V roku 1989 získalo družstvo Trnavy titul majstra Európy. Počas celého obdobia svojej existencie usporadúval klub nábory a dosahoval počty od 50 až do 400 členov. Základom bola vždy mládež. Klub dosiahol viaceré významné úspechy a dodnes vychováva športovcov, ktorí robia dobré meno nielen samotnému Klubu, ale aj mestu Trnave a Slovenskej republike.

Multifunkčný prápor Hlohovec

Príslušníci tohto vojenského útvaru armády SR poskytli Trnave, jej obyvateľom a krízovému štábu, ktorý 8. augusta 2009 riešil následky požiaru v mestskom bytovom dome na Coburgovej 56 – 58, rýchlu, kvalifikovanú a v tých chvíľach aj nenahraditeľnú pomoc pri dovoze a postavení 13 stanov pre núdzové ubytovanie približne 200 osôb. Hoci vrcholilo dovolenkové obdobie a vojaci i vojačky boli zvolávaní z víkendového oddychovania s rodinami, rýchlo, disciplinovane, odborne a s pochopením pomohli civilnému sektoru v Trnave.

Ján Ivan

Narodil sa 15. 3. 1922 v Dobšinej. Od roku 1959 do roku 1988 pôsobil v Základnej škole na Ulici Jána Bottu v Trnave ako učiteľ. Hneď po roku 1959 založil detský spevácky zbor, ktorý viedol nepretržite takmer 30 rokov. Spevácky zbor sa pod jeho vedením stal jedným z najvyspelejších špičkových detských zborov na Slovensku. Dôstojne reprezentoval nielen školu, mesto, ale i celé Slovensko. Dôkazom sú nespočetné vystúpenia a koncerty doma, v rozhlase, televízii a na významných celoštátnych a medzinárodných festivaloch a súťažiach doma i v zahraničí. Ján Ivan sa venoval vedeniu zboru celým svojím srdcom a zanechal v stovkách spievajúcich detí výraznú stopu. Naučil ich mať rád krásny druh umenia – zborový spev.

JUDr. Eugen Mikuláš „Bubo“ Nemeš

Narodil sa 25. decembra 1921 v Trnave. Je hudobník, hudobný skladateľ, turista a horolezec. Od ranej mladosti je jeho koníčkom šport, pohyb v prírode, fotografovanie a hudba. Horolezectvu sa aktívne venuje od roku 1940, v roku 1946 založil teraz už vyše 65-ročný horolezecký oddiel a bol jeho predstaviteľom i dlhoročným predsedom až do roku 1996. Trnavský horolezecký oddiel patrí medzi najstaršie na Slovensku. Počas redsedníctva Buba Nemeša ním prešlo 320 ľudí. Organizoval a zúčastňoval sa horolezeckých zájazdov aj do zahraničia, podieľal sa na výchove mládeže. Za svoju prácu dostal viacero vy- znamenaní, vykonával rozsiahlu vzdelávaco-prednáškovú činnosť, hral vo viacerých trnavských hudobných zoskupeniacha dodnes hrá v kapele Old Boys Jazz Band.

PhDr. Ján Mitošinka

Narodil sa 29. 7. 1934 v Pobedime. Patrí medzi najväčšie osobnosti trnavského ľadového hokeja. Po návrate z dlhoročného pôsobenia v Španielsku sa stal prvým prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja v ére samostatnosti SR. V tejto funkcii intenzívne pomáhal pri dynamickom rozvoji hokeja v Trnave – počas dostavby a slávnostného otvorenia Mestského zimného štadióna, následného založenia školských hokejových tried v Základnej škole na Spartakovskej ulici a pri rozhodovaní o dejisku niektorých významných medzištátnych zápasov v Trnave. Významne pomohol Trnavčanom tiež pri založení klubu rýchlokorčuľovania na krátkej dráhe. Z rúk vtedajšieho predsedu Medzinárodného olympijského výboru J. A. Samarancha prevzal v roku 1994 najvyššie ocenenie Trofej k storočnici MOV.

Zatiaľ nehodnotené