novinky z radnice

Nové diskusné fórum v Škole verejného zdravia

Kancelária Zdravé mesto Trnava v spolupráci s Občianskym združením Otvorené srdce pripravuje v roku 2010 diskusné fórum v rámci Školy verejného zdravia. Témy budú zamerané na problematiku toxikománie, nelátkových závislostí, alkoholizmu, spoluzávislostí, násiliu v rodine a pod. Prvé stretnutie sa uskutoční vo februári.

Parkoviská na Nerudovej a Jiráskovej

Päťdesiatosem parkovacích miest má nové parkovisko, ktoré postavila mestská samospráva na Nerudovej a Golianovej ulici. Finančné náklady na realizáciu boli takmer 70 tisíc eur. Projektová dokumentácia na parkovisko však bola spracovaná v roku 2006 a celkové náklady boli kalkulované na takmer 75 000 eur.

Práce na Nitrianskej ulici pokračujú

Ďalšia etapa rekonštrukcie ciest na Sladovníckej a Nitrianskej ulici sa začala v polovici novembra. Za ich realizáciu je zodpovedná Slovenská správa ciest, ktorá dotknuté cesty spravuje.

Na Špačinskej ceste vznikne nová okružná križovatka

V druhej polovici novembra sa začala prestavba križovatky na Špačinskej ceste. Vznikne nová okružná križovatka elipsovitého tvaru so zachovaním štyroch vetiev vchádzajúcich do križovatky a dvoch spojovacích vetiev. Prestavba križovatky je navrhnutá tak, aby boli minimalizované úpravy existujúcich stavebných častí súčasnej križovatky. Rozmery sú prispôsobené jej tvaru a miestu.

Vyhodnotenie záujmu o službu SOS senior

Mesto Trnava uskutočnilo v priebehu letných mesiacov anketu s cieľom zmapovať záujem občanov o službu SOS senior a overiť tak jej možnú efektivitu a využiteľnosť. Do ankety sa zapojilo 284 respondentov, z toho 34 percent mužov a 66 percent žien v priemernom veku 71 rokov, 40 percent z celkového počtu žije osamelo. Deväťdesiatdva percent účastníkov ankety odpovedalo kladne na otázku, či majú zdravotné problémy, 44 percent respondentov uviedlo, že ich stav je vážny.