novinky z radnice

Pamätník osloboditeľom má dostať rovnako dôstojné miesto

Mesto Trnava avizovalo počas minulého roka zámer zrevitalizovať Námestie SNP a prinavrátiť mu podobu zo začiatku 20. storočia. Súčasťou námestia je aj pamätník Víťazstvo od sochára Ladislava Snopeka z konca 50. rokov. Plastika je súčasťou pamätníka oslobodeniu Trnavy Červenou armádou a konca 2. svetovej vojny. V čase avizovanej rekonštrukcie mesto prezentovalo výsledky statických posudkov, podľa ktorého pamätník nemá dobré základy a postupne sa nakláňa. Je to dané aj tým, že jeho základ stojí čiastočne na nestálom mieste pôvodného koryta Trnávky. Mesto preto uvažovalo v rámci rekonštrukcie námestia pamätník premiestniť na Študentskú ulicu.

Trnava je Enviromesto roka 2017, svoj titul si chce zaslúžiť aj v najbližšej budúcnosti

Naše mesto sa koncom minulého roka stalo v konkurencii štrnástich slovenských miest nositeľom titulu Enviromesto 2017, hlavnej ceny prvého ročníka rovnomennej súťaže vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR a Slovenskou agentúrou životného prostredia. Cieľom súťaže bolo zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote.
Okrem hlavnej ceny boli udelené ocenenia aj v jednotlivých kategóriách súťaže. V oblasti Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra získalo cenu mesto Nitra, v oblasti Mestská mobilita boli ocenené Malacky a v oblasti Adaptácie na zmeny klímy zvíťazil Zvolen.

Psychiatria môže pomôcť mnohým trpiacim, ale cestu do ambulancie často skrížia predsudky

V dnešnej prechádzke históriou a súčasnosťou trnavského zdravotníctva sa pristavíme pri medicínskom odbore psychiatrie. Zo starších zdrojov sa dozvedáme, že neuropsychiatrická liečebňa existovala v Trnave už v 19. storočí a bola zriadená vo vojenskom psychiatrickom oddelení v niekdajšom kláštore klarisiek. Neskôr bola ako zdravotnícke zariadenie pre vojakov presunutá do Ružomberka. V roku 1953 bola v Dolnej Krupej zriadená psychiatrická liečebňa so sto päťdesiatimi lôžkami, ktorá bola súčasťou spádovej oblasti Trnava, neskôr bola ako oddelenie presunutá pod vtedajší Krajský ústav národného zdravia.

Prvá etapa prezentácie Dolnej brány

Prvá etapa prác na realizácii budúcej prezentácie Dolnej brány mestského opevnenia vstupuje do finále. Archeologické nálezy sú zahrnuté zeminou, aby bez poškodenia prečkali zimné obdobie. V plnom prúde sú betonárske práce spočívajúce v osadzovaní mikropilót, ktoré budú chrániť pred poškodením kanalizačný zberač z pešej zóny na Námestie SNP. Ešte tento rok by chcela mestská samospráva odstrániť pevné plochy z územia budúcej prezentácie a položiť železobetónovú dosku, ktorá odľahčí budúcu nadzemnú stavbu veže (pozn. red.: situácia v čase uzávierky vydania).

Mesto napĺňa Program aktívneho starnutia

Plnohodnotné zapojenie starších ľudí do života v meste je pre Mesto Trnava mimoriadne dôležitá téma. Aj preto, že počet seniorov rastie, je potrebné vytvoriť na to podmienky a zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu ich života. Každý starší človek má svoje predstavy o trávení voľného času v dôchodkovom veku, často v závislosti od svojho zdravotného stavu či aj potrebnosti jeho pomoci v rodine. Každý má právo aj na sebarealizáciu a starostlivosť v prípade, ak je to potrebné. Nie každý však o možnostiach, ktoré mu naše mesto ponúka, aj vie.