novinky z radnice

Mestská samospráva vypracovala Stratégiu riešenia problematiky ľudí bez domova

Mestské zastupiteľstvo schválilo 12. decembra 2017 Stratégiu riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Trnavy. Jej napĺňanie je súčasťou aktivít Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2016 – 2020. Cieľom mestskej samosprávy je systematické vytváranie siete služieb sociálnej pomoci ľuďom bez domova vrátane prevencie bezdomovectva v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou a ďalšími poskytovateľmi sociálnych služieb.
Na tvorbe stratégie sa podieľali zamestnanci a zástupcovia Mesta Trnavy, zástupcovia Trnavskej arcidiecéznej charity a Trnavskej univerzity. Odbornú garanciu a metodickú podporu poskytol PhDr. Peter Kadlečík, PhD., ktorý dlhodobo pracuje s ľuďmi bez domova v Bratislave.

Úsmev ako dar štartuje aj v Trnave dva nové projekty

Mesto Trnava v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 spolupracuje aj s neziskovou organizáciou Úsmev ako dar, ktorá svojou činnosťou napĺňa jednu z priorít KPSS – vybudovanie základnej siete služieb na podporu rodín s deťmi.

Pamätník osloboditeľom má dostať rovnako dôstojné miesto

Mesto Trnava avizovalo počas minulého roka zámer zrevitalizovať Námestie SNP a prinavrátiť mu podobu zo začiatku 20. storočia. Súčasťou námestia je aj pamätník Víťazstvo od sochára Ladislava Snopeka z konca 50. rokov. Plastika je súčasťou pamätníka oslobodeniu Trnavy Červenou armádou a konca 2. svetovej vojny. V čase avizovanej rekonštrukcie mesto prezentovalo výsledky statických posudkov, podľa ktorého pamätník nemá dobré základy a postupne sa nakláňa. Je to dané aj tým, že jeho základ stojí čiastočne na nestálom mieste pôvodného koryta Trnávky. Mesto preto uvažovalo v rámci rekonštrukcie námestia pamätník premiestniť na Študentskú ulicu.

Trnava je Enviromesto roka 2017, svoj titul si chce zaslúžiť aj v najbližšej budúcnosti

Naše mesto sa koncom minulého roka stalo v konkurencii štrnástich slovenských miest nositeľom titulu Enviromesto 2017, hlavnej ceny prvého ročníka rovnomennej súťaže vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR a Slovenskou agentúrou životného prostredia. Cieľom súťaže bolo zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote.
Okrem hlavnej ceny boli udelené ocenenia aj v jednotlivých kategóriách súťaže. V oblasti Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra získalo cenu mesto Nitra, v oblasti Mestská mobilita boli ocenené Malacky a v oblasti Adaptácie na zmeny klímy zvíťazil Zvolen.

Psychiatria môže pomôcť mnohým trpiacim, ale cestu do ambulancie často skrížia predsudky

V dnešnej prechádzke históriou a súčasnosťou trnavského zdravotníctva sa pristavíme pri medicínskom odbore psychiatrie. Zo starších zdrojov sa dozvedáme, že neuropsychiatrická liečebňa existovala v Trnave už v 19. storočí a bola zriadená vo vojenskom psychiatrickom oddelení v niekdajšom kláštore klarisiek. Neskôr bola ako zdravotnícke zariadenie pre vojakov presunutá do Ružomberka. V roku 1953 bola v Dolnej Krupej zriadená psychiatrická liečebňa so sto päťdesiatimi lôžkami, ktorá bola súčasťou spádovej oblasti Trnava, neskôr bola ako oddelenie presunutá pod vtedajší Krajský ústav národného zdravia.