Návrhy na udelenie ocenenia mesta Trnavy

Do konca tohto kalendárneho roka môžu občania opäť podávať svoje návrhy na osobnosti alebo kolektívy, ktoré podľa ich názoru spĺňajú podmienky na udelenie ocenení mesta Trnavy. Podľa všeobecne záväzného nariadenia sú stanovené druhy ocenení a podmienky k ich udeleniu takto:

Čestné občianstvo mesta Trnavy

Kedy budeme mať svadbu, miláčik?

Mestský úrad v Trnave a Matričný úrad oznamujú občanom, že v roku 2012 stanovili pre akt uzavretia manželstva nasledovné termíny:

Podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Aj v roku 2012 budú môcť žiadatelia opäť podávať nové žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania prostredníctvom mestského úradu. Zo štátneho fondu sa poskytuje podpora na rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu vo forme úveru a nenávratného príspevku za výhodných podmienok.

Platobné výmery a úhrada dane z nehnuteľností

Mesto Trnava ako správca dane z nehnuteľností oznamuje občanom, že v priebehu mesiaca júna 2011 dostanú platobné výmery na daň z nehnuteľností na rok 2011.

Splatnosť dane z nehnuteľností u fyzických osôb:

►Ak vyrubená ročná daň nepresahuje 16 eur, je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, t. j. do 30 dní odo dňa prevzatia platobného výmeru,

Dve percentá z daní pre Nadáciu Trnava Trnavčanom

Nadácia Trnava Trnavčanom sa obracia na Vás so žiadosťou o poskytnutie príspevku z 2 % podielu zo zaplatenej dane odvedenej za rok 2010.