novinky z radnice

Mira Gáberová – Sizyfova láska

Mira Gáberová – Sizyfova láska Synagóga – Centrum súčasného umenia, kurátor: Vladimír Beskid, výstava potrvá do 23. mája. Výrazná predstaviteľka mladej generácie slovenského umenia po roku 2000 Mira Gá- berová sa narodila v roku 1979 v Lučenci. Študovala na VŠVU v Bratislave, Newcastle of University, AFA Budapešť, v súčasnosti je doktorandka na VŠVU v Bratislave.. Mira Gáberová sa venuje paralelne kresbe, maľbe, objektu, inštalácii či grafti. Jedným z jej najsilnejších výrazových prostriedkov však zostáva médium videa a digitálnych technológií.

Denisa Lehocká 1991 – 2010

Kopplova vila Galérie Jána Koniarka, kurátor: Vladimír Beskid, výstava potrvá do 6. júna. Denisa Lehocká sa narodila v roku 1971 v Trenčíne, je absolventkou VŠVU v Bratislave (1996) a jednou z kľúčových postáv slovenskej scény 90. rokov s medzinárodným renomé. Výstava predstavuje prvý ucelenejší prehľad jej doterajšieho smerovania za posledné dve desaťročia.

Galéria portrétov v Galérii Jána Koniarka

Prehľad portrétneho žánru od 18. do 21. storočia zo zbierkového fondu Galérie Jána Koniarka. Koncepcia: Vladimír Beskid. Táto nová stála expozícia sa nachádza vo vstupnom schodiskovom priestore Kopplovej vily a umocňuje jej osobitú reprezentatívnu podobu na drevenom obklade. Ponúka edukačný prehľad vývoja portrétneho žánru ako jedného z klasických žánrov európskej obrazovej kultúry od polovice 18. storočia do začiatku 21. storočia.

Trnavské drobnosti v múzeu

Výstava o histórii Trnavy prostredníctvom predmetov a fotografií zo zbierkového fondu múzea, ktoré patrili konkrétnym ľuďom, obyvateľom tohto mesta. Zameraná je najmä na 19. storočie a I. polovicu 20. storočia. Predstaví Trnavčana, ktorý sa vzdelával, čítal, pracoval, staral sa o domácnosť a deti, modlil sa, nakupoval, cestoval, zabával sa, oslavoval, športoval, liečil sa, smútil, ap.

Výstava Dialógy C+S

Projekt Dialógy C+S je koncipovaný ako spo- ločná prezentácia dvoch profesionálnych vý- tvarníkov žijúcich alebo pôsobiacich v Prahe – Zbraslavi, prípadne v Stredočeskom kraji (Česká republika) a v Trnave, prípadne v Trnavskom kraji (Slovenská republika). Výstavy by sa mali prezentovať v Trnave i v Prahe- Zbraslav zároveň. Na trnavskú prezentáciu si autori vybrali výstavný priestor trnavskej radnice – jej západné krídlo.