máj 2010

Ďalší príspevok k trnavským vedutám

Vo februári 2009 boli v Novinkách z radnice (s. 9 – 10) uverejnené doplnky k vedutám, ktoré v roku 1994 a 2002 vydalo mesto Trnava (Stará Trnava v obrazoch). V druhom doplnení vedút mesta Trnavy prinášame niekoľko obrazov z rokov 1840 až 1892: Pohľad na mesto približne z roku 18470 zhotovil perokresbou v kombinácii s akvarelom Ondrej Petrik. Tento málo jasný obraz je v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti (sign.

Verejná správa Trnavy v stredoveku – I. časť

Budovanie miest v Uhorskom kráľovstve predstavovalo nový prvok nielen v ekonomickej štruktúre krajiny, ale najmä výrazný zásah do dovtedajšej sociálno-právnej skladby obyvateľstva.

Verejná správa Trnavy v stredoveku – II. časť

Súčasťou mestskej agendy bola aj dôležitá funkcia mestského lekára – medicus, Arzt, o ktorom sú najstaršie doklady už z rokoch 1395 až 1397, kedy ním bol istý Ján (Johannes medicus). Vtedy mu správca mestskej pokladnice Ján Talkner vyplácal za jeho služby dva zlaté. Na zastávanie tohto postu sa nepochybne vyžadovalo príslušné vzdelanie, preto nie vždy sa mestu darilo funkciu mestského lekára aj obsadiť.

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – máj 2010

historický kalendár - máj 2010

Ružový park je už znova verný svojmu menu

Tisíc kríčkových a dvadsaťpäť stromčekových ruží vysadila mestská samospráva v Ružovom parku medzi Kalokagatiou –Centrom voľného času a Knižnicou Juraja Fándlyho.