novinky z radnice

Livrej kočiša z kaštieľa Odescalchiovcov

V obci Suchá nad Parnou neďaleko Trnavy (v minulosti Dürenbach, Zuh, Szuha a pod.) sa do roku 1952 nachádzal renesančný kaštieľ (doložený od roku 1551). Najskôr bol sídlom správy jedného z dištriktov panstva Červený Kameň.

Ako sa vzácny rukopis Biblie dostal do Trnavy?

Text Kamaldulskej Biblie z druhej polovice 18. storočia prekladali kamaldulskí mnísi v Červenom Kláštore pri obci Lechnica. Mnohí Trnavčania však ani nevedia, že tento významný text má spojitosť s naším mestom a regiónom. Originál Biblie, ktorej existencia a miesto uloženia sa považovali dlhé obdobie za nejasné, dnes patrí k významným dokumentom v dejinách spisovného slovenského jazyka. Originál sa nachádza v archíve Arcibiskupského úradu v Trnave.

Ďalší príspevok k trnavským vedutám

Vo februári 2009 boli v Novinkách z radnice (s. 9 – 10) uverejnené doplnky k vedutám, ktoré v roku 1994 a 2002 vydalo mesto Trnava (Stará Trnava v obrazoch). V druhom doplnení vedút mesta Trnavy prinášame niekoľko obrazov z rokov 1840 až 1892: Pohľad na mesto približne z roku 18470 zhotovil perokresbou v kombinácii s akvarelom Ondrej Petrik. Tento málo jasný obraz je v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti (sign.

Verejná správa Trnavy v stredoveku – I. časť

Budovanie miest v Uhorskom kráľovstve predstavovalo nový prvok nielen v ekonomickej štruktúre krajiny, ale najmä výrazný zásah do dovtedajšej sociálno-právnej skladby obyvateľstva.

Verejná správa Trnavy v stredoveku – II. časť

Súčasťou mestskej agendy bola aj dôležitá funkcia mestského lekára – medicus, Arzt, o ktorom sú najstaršie doklady už z rokoch 1395 až 1397, kedy ním bol istý Ján (Johannes medicus). Vtedy mu správca mestskej pokladnice Ján Talkner vyplácal za jeho služby dva zlaté. Na zastávanie tohto postu sa nepochybne vyžadovalo príslušné vzdelanie, preto nie vždy sa mestu darilo funkciu mestského lekára aj obsadiť.