novinky z radnice

Ako sa odievali Trnavčania v 18. a 19. storočí

V priebehu historického vývoja sa práve v odievaní odrážali politické, hospodárske i sociálne zmeny spoločnosti a zároveň sociálne a triedne postavenie nositeľa. Menili sa tiež požiadavky krásy určitej doby. V zbierkovom fonde Západoslovenského múzea sa nenachádzajú textílie ani odevy z 18. storočia, preto môžeme vývoj odievania komplexne sledovať od začiatku 19.

Livrej kočiša z kaštieľa Odescalchiovcov

V obci Suchá nad Parnou neďaleko Trnavy (v minulosti Dürenbach, Zuh, Szuha a pod.) sa do roku 1952 nachádzal renesančný kaštieľ (doložený od roku 1551). Najskôr bol sídlom správy jedného z dištriktov panstva Červený Kameň.

Ako sa vzácny rukopis Biblie dostal do Trnavy?

Text Kamaldulskej Biblie z druhej polovice 18. storočia prekladali kamaldulskí mnísi v Červenom Kláštore pri obci Lechnica. Mnohí Trnavčania však ani nevedia, že tento významný text má spojitosť s naším mestom a regiónom. Originál Biblie, ktorej existencia a miesto uloženia sa považovali dlhé obdobie za nejasné, dnes patrí k významným dokumentom v dejinách spisovného slovenského jazyka. Originál sa nachádza v archíve Arcibiskupského úradu v Trnave.

Ďalší príspevok k trnavským vedutám

Vo februári 2009 boli v Novinkách z radnice (s. 9 – 10) uverejnené doplnky k vedutám, ktoré v roku 1994 a 2002 vydalo mesto Trnava (Stará Trnava v obrazoch). V druhom doplnení vedút mesta Trnavy prinášame niekoľko obrazov z rokov 1840 až 1892: Pohľad na mesto približne z roku 18470 zhotovil perokresbou v kombinácii s akvarelom Ondrej Petrik. Tento málo jasný obraz je v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti (sign.

Verejná správa Trnavy v stredoveku – I. časť

Budovanie miest v Uhorskom kráľovstve predstavovalo nový prvok nielen v ekonomickej štruktúre krajiny, ale najmä výrazný zásah do dovtedajšej sociálno-právnej skladby obyvateľstva.